δυνατός
Englishman's Concordance
δυνατός (dynatos) — 13 Occurrences

Luke 1:49 Adj-NMS
GRK: μεγάλα ὁ δυνατός καὶ ἅγιον
NAS: For the Mighty One has done
KJV: For he that is mighty hath done to me
INT: great things the mighty one and holy [is]

Luke 14:31 Adj-NMS
GRK: βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν
NAS: whether he is strong enough with ten
KJV: whether he be able with ten
INT: takes counsel whether able he is with

Luke 24:19 Adj-NMS
GRK: ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ
NAS: was a prophet mighty in deed
KJV: was a prophet mighty in deed
INT: a man a prophet mighty in deed

Acts 7:22 Adj-NMS
GRK: ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις
NAS: of the Egyptians, and he was a man of power in words
KJV: and was mighty in words
INT: he was moreover mighty in words

Acts 11:17 Adj-NMS
GRK: τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν
NAS: who was I that I could stand
KJV: was I, that I could withstand God?
INT: who was I [to be] able to forbid

Acts 18:24 Adj-NMS
GRK: εἰς Ἔφεσον δυνατὸς ὢν ἐν
NAS: to Ephesus; and he was mighty in the Scriptures.
INT: to Ephesus mighty being in

Romans 4:21 Adj-NMS
GRK: ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ
NAS: God had promised, He was able also
KJV: he was able also
INT: what he has promised able he is also

Romans 11:23 Adj-NMS
GRK: ἀπιστίᾳ ἐνκεντρισθήσονται δυνατὸς γάρ ἐστιν
NAS: in, for God is able to graft
KJV: God is able to graff them
INT: in unbelief will be grafted in able indeed is

2 Corinthians 12:10 Adj-NMS
GRK: ἀσθενῶ τότε δυνατός εἰμι
NAS: then I am strong.
KJV: then am I strong.
INT: I might be weak then strong I am

2 Timothy 1:12 Adj-NMS
GRK: πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν
NAS: and I am convinced that He is able to guard
KJV: that he is able to keep that which I
INT: am persuaded that able he is the

Titus 1:9 Adj-NMS
GRK: λόγου ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ
NAS: so that he will be able both
KJV: that he may be able by sound
INT: word that able he might be both

Hebrews 11:19 Adj-NMS
GRK: νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ θεός
NAS: that God is able to raise
KJV: God [was] able to raise [him] up,
INT: [the] dead to raise able [was] God

James 3:2 Adj-NMS
GRK: τέλειος ἀνήρ δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ
NAS: man, able to bridle
KJV: man, [and] able also
INT: a perfect man able to bridle also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page