δυνατά
Englishman's Concordance
δυνατά (dynata) — 6 Occurrences

Matthew 19:26 Adj-NNP
GRK: θεῷ πάντα δυνατά
NAS: but with God all things are possible.
KJV: all things are possible.
INT: God all things [are] possible

Mark 9:23 Adj-NNP
GRK: δύνῃ πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι
NAS: All things are possible to him who believes.
KJV: all things [are] possible to him
INT: you are able all things are possible to him that believes

Mark 10:27 Adj-NNP
GRK: πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ
NAS: for all things are possible with God.
KJV: all things are possible.
INT: all things indeed [are] possibe with

Mark 14:36 Adj-NNP
GRK: πατήρ πάντα δυνατά σοι παρένεγκε
NAS: All things are possible for You; remove
KJV: all things [are] possible unto thee;
INT: Father all things [are] possible to you take away

Luke 18:27 Adj-NNP
GRK: παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ
NAS: with people are possible with God.
KJV: men are possible with God.
INT: with men possible with

2 Corinthians 10:4 Adj-NNP
GRK: σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ
NAS: but divinely powerful for the destruction
KJV: carnal, but mighty through God to
INT: fleshly but powerful divine

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page