δύναμις
Englishman's Concordance
δύναμις (dynamis) — 14 Occurrences

Matthew 6:13 Noun-NFS
GRK: καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ
KJV: and the power, and
INT: and the power and the

Luke 1:35 N-NFS
GRK: σέ καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει
NAS: will come upon you, and the power of the Most High
KJV: and the power of the Highest
INT: you and power of [the] Most High will overshadow

Luke 5:17 N-NFS
GRK: Ἰερουσαλήμ καὶ δύναμις Κυρίου ἦν
NAS: and [from] Jerusalem; and the power of the Lord
KJV: and the power of the Lord
INT: of Jerusalem and [the] power of [the] Lord was [there]

Luke 6:19 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ὅτι δύναμις παρ' αὐτοῦ
NAS: to touch Him, for power was coming
KJV: for there went virtue out of him,
INT: him for power from him

Acts 8:10 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ Δύναμις τοῦ θεοῦ
NAS: the Great Power of God.
KJV: is the great power of God.
INT: is the power of God

Romans 1:16 N-NFS
GRK: τὸ εὐαγγέλιον δύναμις γὰρ θεοῦ
NAS: of the gospel, for it is the power of God
KJV: for it is the power of God unto
INT: the gospel [the] power indeed of God

Romans 1:20 N-NFS
GRK: ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης
NAS: attributes, His eternal power and divine nature,
KJV: his eternal power and Godhead;
INT: eternal of him power and divinity

1 Corinthians 1:18 N-NFS
GRK: σωζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστίν
NAS: but to us who are being saved it is the power of God.
KJV: it is the power of God.
INT: are being saved to us power of God it is

1 Corinthians 15:56 N-NFS
GRK: ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας
NAS: is sin, and the power of sin
KJV: and the strength of sin
INT: and [the] power of sin

2 Corinthians 12:9 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ
NAS: is sufficient for you, for power is perfected
KJV: for my strength is made perfect in
INT: the indeed power in weakness

2 Corinthians 12:9 N-NFS
GRK: ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ χριστοῦ
NAS: so that the power of Christ
KJV: that the power of Christ
INT: me the power of Christ

Revelation 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ
NAS: and honor and power and might,
KJV: honour, and power, and might,
INT: and power and

Revelation 12:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ
NAS: the salvation, and the power, and the kingdom
KJV: and strength, and
INT: and the power and the

Revelation 19:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ
NAS: and glory and power belong to our God;
KJV: honour, and power, unto the Lord our
INT: and the power of the God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page