תהילים 119
Hebrew Bible OT and NT

1אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה׃

2אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃

3אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו׃

4אתה צויתה פקדיך לשמר מאד׃

5אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך׃

6אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך׃

7אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך׃

8את חקיך אשמר אל תעזבני עד מאד׃

9במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃

10בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃

11בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃

12ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃

13בשפתי ספרתי כל משפטי פיך׃

14בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון׃

15בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך׃

16בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃

17גמל על עבדך אחיה ואשמרה דברך׃

18גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃

19גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך׃

20גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת׃

21גערת זדים ארורים השגים ממצותיך׃

22גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי׃

23גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך׃

24גם עדתיך שעשעי אנשי עצתי׃

25דבקה לעפר נפשי חיני כדברך׃

26דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך׃

27דרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך׃

28דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך׃

29דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני׃

30דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי׃

31דבקתי בעדותיך יהוה אל תבישני׃

32דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃

33הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב׃

34הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב׃

35הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי׃

36הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע׃

37העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני׃

38הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך׃

39העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים׃

40הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני׃

41ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך׃

42ואענה חרפי דבר כי בטחתי בדברך׃

43ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד כי למשפטך יחלתי׃

44ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד׃

45ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי׃

46ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש׃

47ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי׃

48ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך׃

49זכר דבר לעבדך על אשר יחלתני׃

50זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃

51זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי׃

52זכרתי משפטיך מעולם יהוה ואתנחם׃

53זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך׃

54זמרות היו לי חקיך בבית מגורי׃

55זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך׃

56זאת היתה לי כי פקדיך נצרתי׃

57חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך׃

58חליתי פניך בכל לב חנני כאמרתך׃

59חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך׃

60חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך׃

61חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי׃

62חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך׃

63חבר אני לכל אשר יראוך ולשמרי פקודיך׃

64חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני׃

65טוב עשית עם עבדך יהוה כדברך׃

66טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי׃

67טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי׃

68טוב אתה ומטיב למדני חקיך׃

69טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצר פקודיך׃

70טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי׃

71טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך׃

72טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׃

73ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך׃

74יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי׃

75ידעתי יהוה כי צדק משפטיך ואמונה עניתני׃

76יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך׃

77יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשעי׃

78יבשו זדים כי שקר עותוני אני אשיח בפקודיך׃

79ישובו לי יראיך וידעו עדתיך׃

80יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש׃

81כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי׃

82כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃

83כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי׃

84כמה ימי עבדך מתי תעשה ברדפי משפט׃

85כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך׃

86כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני׃

87כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פקודיך׃

88כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך׃

89לעולם יהוה דברך נצב בשמים׃

90לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃

91למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃

92לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי׃

93לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני׃

94לך אני הושיעני כי פקודיך דרשתי׃

95לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן׃

96לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד׃

97מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃

98מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃

99מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃

100מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃

101מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך׃

102ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃

103מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃

104מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר׃

105נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

106נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך׃

107נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך׃

108נדבות פי רצה נא יהוה ומשפטיך למדני׃

109נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי׃

110נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי׃

111נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה׃

112נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב׃

113סעפים שנאתי ותורתך אהבתי׃

114סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃

115סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃

116סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישני משברי׃

117סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד׃

118סלית כל שוגים מחקיך כי שקר תרמיתם׃

119סגים השבת כל רשעי ארץ לכן אהבתי עדתיך׃

120סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃

121עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעשקי׃

122ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים׃

123עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך׃

124עשה עם עבדך כחסדך וחקיך למדני׃

125עבדך אני הבינני ואדעה עדתיך׃

126עת לעשות ליהוה הפרו תורתך׃

127על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃

128על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי׃

129פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשי׃

130פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃

131פי פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי׃

132פנה אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך׃

133פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און׃

134פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך׃

135פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך׃

136פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך׃

137צדיק אתה יהוה וישר משפטיך׃

138צוית צדק עדתיך ואמונה מאד׃

139צמתתני קנאתי כי שכחו דבריך צרי׃

140צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃

141צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי׃

142צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת׃

143צר ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי׃

144צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה׃

145קראתי בכל לב ענני יהוה חקיך אצרה׃

146קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך׃

147קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי׃

148קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך׃

149קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני׃

150קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו׃

151קרוב אתה יהוה וכל מצותיך אמת׃

152קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם׃

153ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שכחתי׃

154ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃

155רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו׃

156רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני׃

157רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי׃

158ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו׃

159ראה כי פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני׃

160ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך׃

161שרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי׃

162שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב׃

163שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי׃

164שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך׃

165שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול׃

166שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי׃

167שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד׃

168שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל דרכי נגדך׃

169תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני׃

170תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני׃

171תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך׃

172תען לשוני אמרתך כי כל מצותיך צדק׃

173תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי׃

174תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי׃

175תחי נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני׃

176תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 118
Top of Page
Top of Page