Mark 15
NLT Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
New Living TranslationGreek Study Bible
1Very early in the morning the leading priests, the elders, and the teachers of religious law—the entire high council —met to discuss their next step. They bound Jesus, led him away, and took him to Pilate, the Roman governor.1Καὶ εὐθὺς πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες* οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ
2Pilate asked Jesus, “Are you the king of the Jews?” Jesus replied, “You have said it.”2Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Πιλᾶτος Σὺ εἶ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις
3Then the leading priests kept accusing him of many crimes,3Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά
4and Pilate asked him, “Aren’t you going to answer them? What about all these charges they are bringing against you?”4 δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν
5But Jesus said nothing, much to Pilate’s surprise.5 δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον
6Now it was the governor’s custom each year during the Passover celebration to release one prisoner—anyone the people requested.6Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο
7One of the prisoners at that time was Barabbas, a revolutionary who had committed murder in an uprising.7ἦν δὲ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν
8The crowd went to Pilate and asked him to release a prisoner as usual.8καὶ ἀναβὰς ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς
9“Would you like me to release to you this ‘King of the Jews’?” Pilate asked.9 δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
10(For he realized by now that the leading priests had arrested Jesus out of envy.)10ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
11But at this point the leading priests stirred up the crowd to demand the release of Barabbas instead of Jesus.11Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς
12Pilate asked them, “Then what should I do with this man you call the king of the Jews?”12 δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς Τί οὖν ‹θέλετε› ποιήσω ὃν λέγετε τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων
13They shouted back, “Crucify him!”13Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
14“Why?” Pilate demanded. “What crime has he committed?” But the mob roared even louder, “Crucify him!”14 δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν Οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
15So to pacify the crowd, Pilate released Barabbas to them. He ordered Jesus flogged with a lead-tipped whip, then turned him over to the Roman soldiers to be crucified. The Soldiers Mock Jesus15 δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ
16The soldiers took Jesus into the courtyard of the governor’s headquarters (called the Praetorium) and called out the entire regiment.16Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς ἐστιν Πραιτώριον καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν
17They dressed him in a purple robe, and they wove thorn branches into a crown and put it on his head.17καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον
18Then they saluted him and taunted, “Hail! King of the Jews!”18καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε Βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων
19And they struck him on the head with a reed stick, spit on him, and dropped to their knees in mock worship.19Καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ
20When they were finally tired of mocking him, they took off the purple robe and put his own clothes on him again. Then they led him away to be crucified. The Crucifixion20καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ‹ἴδια› Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν
21A passerby named Simon, who was from Cyrene, was coming in from the countryside just then, and the soldiers forced him to carry Jesus’ cross. (Simon was the father of Alexander and Rufus.)21Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
22And they brought Jesus to a place called Golgotha (which means “Place of the Skull”).22Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν τόπον ἐστιν μεθερμηνευόμενον* Κρανίου τόπος
23They offered him wine drugged with myrrh, but he refused it.23καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν
24Then the soldiers nailed him to the cross. They divided his clothes and threw dice to decide who would get each piece.24Καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ
25It was nine o’clock in the morning when they crucified him.25Ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν
26A sign announced the charge against him. It read, “The King of the Jews.”26καὶ ἦν ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη Ο* ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
27Two revolutionaries were crucified with him, one on his right and one on his left.27Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ
2828⧼Καὶ ἐπληρώθη γραφὴ λέγουσα Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη⧽
29The people passing by shouted abuse, shaking their heads in mockery. “Ha! Look at you now!” they yelled at him. “You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days.29Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες Οὐὰ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις
30Well then, save yourself and come down from the cross!”30σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
31The leading priests and teachers of religious law also mocked Jesus. “He saved others,” they scoffed, “but he can’t save himself!31Ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
32Let this Messiah, this King of Israel, come down from the cross so we can see it and believe him!” Even the men who were crucified with Jesus ridiculed him. The Death of Jesus32 Χριστὸς Βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν
33At noon, darkness fell across the whole land until three o’clock.33Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
34Then at three o’clock Jesus called out with a loud voice, “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” which means “My God, my God, why have you abandoned me?”34καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ Ἐλωῒ Ἐλωῒ λεμὰ* σαβαχθάνι* ἐστιν μεθερμηνευόμενον Θεός μου Θεός μου εἰς τί ἐγκατέλιπές με
35Some of the bystanders misunderstood and thought he was calling for the prophet Elijah.35Καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ
36One of them ran and filled a sponge with sour wine, holding it up to him on a reed stick so he could drink. “Wait!” he said. “Let’s see whether Elijah comes to take him down!”36Δραμὼν δέ τις καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν
37Then Jesus uttered another loud cry and breathed his last.37 δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν
38And the curtain in the sanctuary of the Temple was torn in two, from top to bottom.38Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω
39When the Roman officer who stood facing him saw how he had died, he exclaimed, “This man truly was the Son of God!”39Ἰδὼν δὲ κεντυρίων παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς οὗτος ἄνθρωπος Υἱὸς Θεοῦ ἦν
40Some women were there, watching from a distance, including Mary Magdalene, Mary (the mother of James the younger and of Joseph ), and Salome.40Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς καὶ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη
41They had been followers of Jesus and had cared for him while he was in Galilee. Many other women who had come with him to Jerusalem were also there. The Burial of Jesus41αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα
42This all happened on Friday, the day of preparation, the day before the Sabbath. As evening approached,42Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης ἐπεὶ ἦν Παρασκευή ἐστιν προσάββατον
43Joseph of Arimathea took a risk and went to Pilate and asked for Jesus’ body. (Joseph was an honored member of the high council, and he was waiting for the Kingdom of God to come.)43ἐλθὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
44Pilate couldn’t believe that Jesus was already dead, so he called for the Roman officer and asked if he had died yet.44 δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν
45The officer confirmed that Jesus was dead, so Pilate told Joseph he could have the body.45καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ
46Joseph bought a long sheet of linen cloth. Then he took Jesus’ body down from the cross, wrapped it in the cloth, and laid it in a tomb that had been carved out of the rock. Then he rolled a stone in front of the entrance.46Καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν* αὐτὸν ἐν μνημείῳ* ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου
47Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph saw where Jesus’ body was laid.47 δὲ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
Holy Bible, New Living Translation, copyright © 1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved.Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
Mark 14
Top of Page
Top of Page