οἵτινες
Englishman's Concordance
οἵτινες (hoitines) — 60 Occurrences

Matthew 7:15 RelPro-NMP
GRK: τῶν ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς
NAS: of the false prophets, who come
KJV: of false prophets, which come to
INT: the false prophets who come to

Matthew 16:28 RelPro-NMP
GRK: ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ
NAS: here who will not taste
KJV: standing here, which shall not
INT: here standing who no not

Matthew 19:12 RelPro-NMP
GRK: γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας
NAS: For there are eunuchs who were born
KJV: some eunuchs, which were so
INT: indeed eunuchs who from [the] womb

Matthew 19:12 RelPro-NMP
GRK: εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ
NAS: and there are eunuchs who were made
KJV: some eunuchs, which were made eunuchs
INT: there are eunuchs who were made eunuchs by

Matthew 19:12 RelPro-NMP
GRK: εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς
NAS: and there are [also] eunuchs who made
KJV: eunuchs, which have made
INT: there are eunuchs who made eunuchs of themselves

Matthew 21:41 RelPro-NMP
GRK: ἄλλοις γεωργοῖς οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ
NAS: vine-growers who will pay
KJV: husbandmen, which shall render
INT: to other tenants who will give to him

Matthew 23:27 RelPro-NMP
GRK: τάφοις κεκονιαμένοις οἵτινες ἔξωθεν μὲν
NAS: tombs which on the outside
KJV: sepulchres, which indeed
INT: tombs whitewashed which outwardly indeed

Mark 4:20 RelPro-NMP
GRK: καλὴν σπαρέντες οἵτινες ἀκούουσιν τὸν
KJV: good ground; such as hear the word,
INT: good having been sown such as hear the

Mark 9:1 RelPro-NMP
GRK: τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ
NAS: here who will not taste
KJV: here, which shall
INT: of those standing who no not

Mark 12:18 RelPro-NMP
GRK: πρὸς αὐτόν οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν
NAS: [Some] Sadducees (who say
KJV: him the Sadducees, which say there is
INT: to him who say a resurrection

Mark 15:7 RelPro-NMP
GRK: στασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες ἐν τῇ
NAS: with the insurrectionists who had committed
KJV: them that had made insurrection with him, who had committed
INT: associates in insurrection bound who in the

Luke 1:20 RelPro-NMP
GRK: λόγοις μου οἵτινες πληρωθήσονται εἰς
NAS: my words, which will be fulfilled
KJV: my words, which shall be fulfilled in
INT: words of me which will be fulfilled in

Luke 8:15 RelPro-NMP
GRK: οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ
NAS: these are the ones who have heard
KJV: are they, which in an honest
INT: these are they who in a heart

Luke 9:30 RelPro-NMP
GRK: συνελάλουν αὐτῷ οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς
KJV: two men, which were Moses
INT: talked with him who were Moses

Luke 15:7 RelPro-NMP
GRK: ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν
NAS: righteous persons who need
KJV: just persons, which need
INT: nine righteous ones who no need

Acts 5:16 RelPro-NMP
GRK: πνευμάτων ἀκαθάρτων οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες
KJV: spirits: and they were healed
INT: spirits unclean who were healed all

Acts 7:53 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ἐλάβετε τὸν
NAS: you who received the law
KJV: Who have received the law
INT: who received the

Acts 8:15 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο
NAS: who came down and prayed
KJV: Who, when they were come down, prayed
INT: who having come down prayed

Acts 9:35 RelPro-NMP
GRK: τὸν Σαρῶνα οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ
KJV: saw him, and turned to
INT: Sharon who turned to

Acts 10:41 RelPro-NMP
GRK: θεοῦ ἡμῖν οἵτινες συνεφάγομεν καὶ
NAS: by God, [that is], to us who ate
KJV: God, [even] to us, who did eat and
INT: God to us who did eat with and

Acts 10:47 RelPro-NMP
GRK: βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ πνεῦμα
NAS: to be baptized who have received
KJV: be baptized, which have received
INT: should be baptized these who the Spirit

Acts 11:20 RelPro-NMP
GRK: καὶ Κυρηναῖοι οἵτινες ἐλθόντες εἰς
NAS: and Cyrene, who came
KJV: Cyrene, which, when they were come
INT: and Cyrenians who having come into

Acts 13:31 RelPro-NMP
GRK: εἰς Ἰερουσαλήμ οἵτινες νῦν εἰσιν
NAS: to Jerusalem, the very ones who are now
KJV: to Jerusalem, who are his
INT: to Jerusalem who now are

Acts 13:43 RelPro-NMP
GRK: τῷ Βαρνάβᾳ οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς
NAS: and Barnabas, who, speaking
KJV: and Barnabas: who, speaking to them,
INT: Barnabas who speaking to them

Acts 16:17 RelPro-NMP
GRK: ὑψίστου εἰσίν οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν
NAS: God, who are proclaiming
KJV: God, which shew
INT: Most High are who proclaim to you

Acts 17:10 RelPro-NMP
GRK: εἰς Βέροιαν οἵτινες παραγενόμενοι εἰς
KJV: unto Berea: who coming [thither] went
INT: to Berea who having arrived into

Acts 17:11 RelPro-NMP
GRK: ἐν Θεσσαλονίκῃ οἵτινες ἐδέξαντο τὸν
KJV: Thessalonica, in that they received
INT: in Thessalonica who received the

Acts 21:4 RelPro-NMP
GRK: ἡμέρας ἑπτά οἵτινες τῷ Παύλῳ
KJV: seven days: who said to Paul
INT: days seven who to Paul

Acts 23:14 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες προσελθόντες τοῖς
KJV: And they came to the chief priests
INT: who having come to the

Acts 23:21 RelPro-NMP
GRK: πλείους τεσσεράκοντα οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς
NAS: of them are lying in wait for him who have bound
KJV: forty men, which have bound themselves
INT: more than forty who put under an oath themselves

Acts 23:33 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες εἰσελθόντες εἰς
NAS: When these had come to Caesarea
KJV: Who, when they came to
INT: Who having entered into

Acts 24:1 RelPro-NMP
GRK: Τερτύλλου τινός οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ
KJV: [named] Tertullus, who informed
INT: Tertullus a certain who made a representation to the

Acts 28:18 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ἀνακρίναντές με
KJV: Who, when they had examined me,
INT: who having examined me

Romans 1:25 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες μετήλλαξαν τὴν
KJV: Who changed the truth
INT: who changed the

Romans 1:32 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες τὸ δικαίωμα
KJV: Who knowing the judgment
INT: who the righteous judgment

Romans 2:15 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ
KJV: Which shew the work
INT: who show the

Romans 6:2 RelPro-NMP
GRK: μὴ γένοιτο οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ
NAS: be! How shall we who died
KJV: How shall we, that are dead
INT: never may it be who we died

Romans 9:4 RelPro-NMP
GRK: οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται
NAS: who are Israelites, to whom
KJV: Who are Israelites;
INT: who are Israelites

Romans 11:4 RelPro-NMP
GRK: ἑπτακισχιλίους ἄνδρας οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν
NAS: MEN WHO HAVE NOT BOWED
KJV: seven thousand men, who have not
INT: seven thousand men who not bowed

Romans 16:4 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ὑπὲρ τῆς
NAS: who for my life risked
KJV: Who have for
INT: who for the

Romans 16:7 RelPro-NMP
GRK: συναιχμαλώτους μου οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι
NAS: and my fellow prisoners, who are outstanding
KJV: my fellowprisoners, who are of note
INT: fellow prisoners of me who are of note

1 Corinthians 3:17 RelPro-NMP
GRK: ἅγιός ἐστιν οἵτινές ἐστε ὑμεῖς
NAS: is holy, and that is what you are.
KJV: is holy, which [temple] ye are.
INT: holy is which are you

2 Corinthians 8:10 RelPro-NMP
GRK: ὑμῖν συμφέρει οἵτινες οὐ μόνον
NAS: is to your advantage, who were the first to begin
KJV: for you, who have begun before,
INT: for you is profitable who not only

Galatians 2:4 RelPro-NMP
GRK: παρεισάκτους ψευδαδέλφους οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι
KJV: unawares brought in, who came in privily
INT: brought in secretly false brothers who came in by stealth to spy out

Galatians 5:4 RelPro-NMP
GRK: ἀπὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ
NAS: from Christ, you who are seeking to be justified
KJV: is become of no effect unto you, whosoever of you are justified
INT: from Christ whoever in law

Ephesians 4:19 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς
KJV: Who being past feeling have given
INT: who having cast off all feeling themselves

Colossians 4:11 RelPro-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ οἵτινες ἐγενήθησάν μοι
KJV: of God, which have been
INT: of God who were to me

2 Thessalonians 1:9 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες δίκην τίσουσιν
NAS: These will pay the penalty
KJV: Who shall be punished with everlasting
INT: who [the] penalty will suffer

2 Timothy 2:2 RelPro-NMP
GRK: πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται
NAS: men who will be able
KJV: to faithful men, who shall be able
INT: to faithful men such as competent will be

2 Timothy 2:18 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες περὶ τὴν
NAS: [men] who have gone astray
KJV: Who concerning the truth
INT: who concerning the

Titus 1:11 RelPro-NMP
GRK: δεῖ ἐπιστομίζειν οἵτινες ὅλους οἴκους
NAS: be silenced because they are upsetting
KJV: must be stopped, who subvert whole
INT: it is necessary to silence who whole houses

Hebrews 8:5 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ὑποδείγματι καὶ
NAS: who serve a copy
KJV: Who serve unto the example
INT: who a copy and

Hebrews 13:7 RelPro-NMP
GRK: ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν
NAS: those who led you, who spoke the word
KJV: over you, who have spoken
INT: leaders of you who spoke to you

James 4:14 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε
NAS: Yet you do not know what
KJV: Whereas ye know not
INT: you who not understand

2 Peter 2:1 RelPro-NMP
GRK: ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις
NAS: among you, who will secretly introduce
KJV: you, who privily shall bring in
INT: will be false teachers who will bring in stealthily heresies

Revelation 1:7 RelPro-NMP
GRK: ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν
NAS: Him, even those who pierced
KJV: and they [also] which pierced
INT: eye and they which him pierced

Revelation 2:24 RelPro-NMP
GRK: διδαχὴν ταύτην οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν
NAS: teaching, who have not known
KJV: doctrine, and which have not
INT: teaching this who not knew

Revelation 9:4 RelPro-NMP
GRK: τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι
NAS: the men who do not have
KJV: only those men which have not
INT: the men who not have

Revelation 17:12 RelPro-NMP
GRK: βασιλεῖς εἰσίν οἵτινες βασιλείαν οὔπω
NAS: kings who have not yet
KJV: ten kings, which have received no
INT: kings are which a kingdom not yet

Revelation 20:4 RelPro-NMP
GRK: θεοῦ καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν
NAS: of God, and those who had not worshiped
KJV: of God, and which had not
INT: of God and those who not did worship

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page