αἵτινες
Englishman's Concordance
αἵτινες (haitines) — 10 Occurrences

Matthew 25:1 RelPro-NFP
GRK: δέκα παρθένοις αἵτινες λαβοῦσαι τὰς
NAS: to ten virgins, who took their lamps
KJV: unto ten virgins, which took their
INT: ten virgins who having taken the

Matthew 27:55 RelPro-NFP
GRK: μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ
NAS: on from a distance, who had followed
KJV: afar off, which followed
INT: afar off looking on who followed

Luke 8:3 RelPro-NFP
GRK: ἕτεραι πολλαί αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς
NAS: others who were contributing to their support
KJV: many others, which ministered unto him
INT: others many who were ministering to him

Luke 23:55 RelPro-NFP
GRK: αἱ γυναῖκες αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι
NAS: the women who had come
KJV: the women also, which came with him
INT: the women who were come with

Philippians 4:3 RelPro-NFP
GRK: συλλαμβάνου αὐταῖς αἵτινες ἐν τῷ
NAS: women who have shared my struggle
KJV: those women which laboured
INT: help these [women] who in the

1 Timothy 1:4 RelPro-NFP
GRK: γενεαλογίαις ἀπεράντοις αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν
NAS: genealogies, which give rise
KJV: genealogies, which minister
INT: genealogies endless which questionings bring

1 Timothy 6:9 RelPro-NFP
GRK: καὶ βλαβεράς αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς
NAS: and harmful desires which plunge men
KJV: hurtful lusts, which drown men
INT: and hurtful which sink

Hebrews 10:8 RelPro-NFP
GRK: οὐδὲ εὐδόκησας αἵτινες κατὰ νόμον
NAS: HAVE YOU TAKEN PLEASURE [in them] (which are offered
KJV: hadst pleasure [therein]; which are offered
INT: nor delighted in which according to law

Hebrews 10:11 RelPro-NFP
GRK: προσφέρων θυσίας αἵτινες οὐδέποτε δύνανται
NAS: the same sacrifices, which can never
KJV: the same sacrifices, which can never
INT: offering sacrifices which never are able

1 Peter 2:11 RelPro-NFP
GRK: σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται κατὰ
NAS: lusts which wage war
KJV: fleshly lusts, which war against
INT: fleshly desires which war against

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page