ὅστις
Englishman's Concordance
ὅστις (hostis) — 26 Occurrences

Matthew 2:6 RelPro-NMS
GRK: ἐξελεύσεται ἡγούμενος ὅστις ποιμανεῖ τὸν
NAS: A RULER WHO WILL SHEPHERD
KJV: a Governor, that shall rule
INT: will go forth a leader who will shepherd the

Matthew 5:39 RelPro-NMS
GRK: πονηρῷ ἀλλ' ὅστις σε ῥαπίζει
NAS: an evil person; but whoever slaps
KJV: evil: but whosoever shall smite thee
INT: evil [person] but whoever you shall strike

Matthew 5:41 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει
NAS: Whoever forces you to go one
KJV: And whosoever shall compel thee
INT: and whoever you will compel to go

Matthew 7:24 RelPro-NMS
GRK: Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου
NAS: Therefore everyone who hears these
KJV: unto a wise man, which built his
INT: Every one therefore whoever hears my

Matthew 7:24 RelPro-NMS
GRK: ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ
NAS: to a wise man who built his house
INT: a man wise who built his

Matthew 7:26 RelPro-NMS
GRK: ἀνδρὶ μωρῷ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ
NAS: a foolish man who built his house
KJV: unto a foolish man, which built his
INT: to a man foolish who built of him

Matthew 10:32 RelPro-NMS
GRK: Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν
NAS: everyone who confesses
INT: Every one therefore who will confess in

Matthew 10:33 RelPro-NMS
GRK: ὅστις δ' ἂν
NAS: But whoever denies Me before
KJV: But whosoever shall deny
INT: whoever moreover anyhow

Matthew 12:50 RelPro-NMS
GRK: ὅστις γὰρ ἂν
NAS: For whoever does the will
KJV: For whosoever shall do the will
INT: whoever indeed anyhow

Matthew 13:12 RelPro-NMS
GRK: ὅστις γὰρ ἔχει
NAS: For whoever has,
KJV: For whosoever hath, to him
INT: whoever indeed has

Matthew 13:12 RelPro-NMS
GRK: καὶ περισσευθήσεται ὅστις δὲ οὐκ
NAS: and he will have an abundance; but whoever does not have,
KJV: but whosoever hath
INT: and he will be in abundance whoever moreover not

Matthew 13:52 RelPro-NMS
GRK: ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ
NAS: a head of a household, who brings
KJV: [that is] an householder, which bringeth forth
INT: to a man a master of a house who puts forth out of

Matthew 18:4 RelPro-NMS
GRK: ὅστις οὖν ταπεινώσει
NAS: Whoever then humbles
KJV: Whosoever therefore shall humble
INT: whoever therefore will humble

Matthew 19:29 RelPro-NMS
GRK: καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας
NAS: And everyone who has left houses
INT: And every one who has left houses

Matthew 20:1 RelPro-NMS
GRK: ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα
NAS: is like a landowner who went out early
KJV: [that is] an householder, which went out
INT: to a man a master of a house who went out in [the]

Matthew 21:33 RelPro-NMS
GRK: ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
NAS: There was a landowner who PLANTED
KJV: householder, which planted
INT: there was a master of a house who planted a vineyard

Matthew 22:2 RelPro-NMS
GRK: ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὅστις ἐποίησεν γάμους
NAS: to a king who gave
KJV: king, which made
INT: to a man a king who made a wedding feast

Matthew 23:12 RelPro-NMS
GRK: Ὅστις δὲ ὑψώσει
NAS: Whoever exalts himself
KJV: And whosoever shall exalt himself
INT: he who moreover will exalt

Matthew 23:12 RelPro-NMS
GRK: ταπεινωθήσεται καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν
NAS: shall be humbled; and whoever humbles
KJV: and he that shall humble
INT: will be humbled and whoever will humble himself

Luke 14:15 RelPro-NMS
GRK: αὐτῷ Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον
NAS: to Him, Blessed is everyone who will eat
INT: to him Blessed [is he] who will eat bread

Luke 14:27 RelPro-NMS
GRK: ὅστις οὐ βαστάζει
NAS: Whoever does not carry his own
KJV: And whosoever doth not
INT: whoever not carries

Luke 23:19 RelPro-NMS
GRK: ὅστις ἦν διὰ
NAS: (He was one who had been thrown
KJV: (Who for a certain
INT: who was on account of

John 8:53 RelPro-NMS
GRK: ἡμῶν Ἀβραάμ ὅστις ἀπέθανεν καὶ
NAS: Abraham, who died?
KJV: father Abraham, which is dead? and
INT: of us Abraham who died and

Galatians 5:10 RelPro-NMS
GRK: τὸ κρίμα ὅστις ἐὰν ᾖ
NAS: his judgment, whoever he is.
KJV: his judgment, whosoever he be.
INT: the judgment whoever if he might be

Philippians 2:20 RelPro-NMS
GRK: ἔχω ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ
NAS: [else] of kindred spirit who will genuinely
KJV: likeminded, who will naturally
INT: I have like-minded who genuinely the things

James 2:10 RelPro-NMS
GRK: Ὅστις γὰρ ὅλον
NAS: For whoever keeps the whole
KJV: For whosoever shall keep the whole
INT: whoever indeed all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page