John 11
CSB Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
Christian Standard BibleGreek Study Bible
1Now a man was sick, Lazarus from Bethany, the village of Mary and her sister Martha.1Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς
2Mary was the one who anointed the Lord with perfume and wiped his feet with her hair, and it was her brother Lazarus who was sick.2ἦν δὲ Μαριὰμ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἧς ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει
3So the sisters sent a message to him: "Lord, the one you love is sick."3ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι Κύριε ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ
4When Jesus heard it, he said, "This sickness will not end in death but is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it."4Ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἵνα δοξασθῇ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς
5Now Jesus loved Martha, her sister, and Lazarus.5Ἠγάπα δὲ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον
6So when he heard that he was sick, he stayed two more days in the place where he was.6ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας
7Then after that, he said to the disciples, "Let's go to Judea again."7ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν
8"Rabbi," the disciples told him, "just now the Jews tried to stone you, and you're going there again?"8Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Ῥαββί νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ
9"Aren't there twelve hours in a day?" Jesus answered. "If anyone walks during the day, he doesn't stumble, because he sees the light of this world.9Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ οὐ προσκόπτει ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει
10But if anyone walks during the night, he does stumble, because the light is not in him."10ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί προσκόπτει ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ
11He said this, and then he told them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I'm on my way to wake him up."11Ταῦτα εἶπεν καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς Λάζαρος φίλος ἡμῶν κεκοίμηται ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν
12Then the disciples said to him, "Lord, if he has fallen asleep, he will get well."12Εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ Κύριε εἰ κεκοίμηται σωθήσεται
13Jesus, however, was speaking about his death, but they thought he was speaking about natural sleep.13εἰρήκει δὲ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει
14So Jesus then told them plainly, "Lazarus has died.14Τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν
15I'm glad for you that I wasn't there so that you may believe. But let's go to him."15καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν
16Then Thomas (called "Twin") said to his fellow disciples, "Let's go too so that we may die with him."16Εἶπεν οὖν Θωμᾶς λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ
17When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb four days.17Ἐλθὼν οὖν Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ
18Bethany was near Jerusalem (less than two miles away).18ἦν δὲ ‹ἡ› Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε
19Many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother.19πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ
20As soon as Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary remained seated in the house.20 οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο
21Then Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died.21Εἶπεν οὖν Μάρθα πρὸς ‹τὸν› Ἰησοῦν Κύριε εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ἀδελφός μου
22Yet even now I know that whatever you ask from God, God will give you."22[ἀλλὰ] καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεὸν δώσει σοι Θεός
23"Your brother will rise again," Jesus told her.23Λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Ἀναστήσεται ἀδελφός σου
24Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day."24Λέγει αὐτῷ Μάρθα Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
25Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me, even if he dies, will live.25Εἶπεν αὐτῇ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἀνάστασις καὶ ζωή πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται
26Everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?"26καὶ πᾶς ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα πιστεύεις τοῦτο
27"Yes, Lord," she told him, "I believe you are the Messiah, the Son of God, who comes into the world."27Λέγει αὐτῷ Ναί Κύριε ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ Χριστὸς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος
28Having said this, she went back and called her sister Mary, saying in private, "The Teacher is here and is calling for you."28Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα Διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε
29As soon as Mary heard this, she got up quickly and went to him.29ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη* ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν
30Jesus had not yet come into the village but was still in the place where Martha had met him.30Οὔπω δὲ ἐληλύθει Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην ἀλλ’ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ Μάρθα
31The Jews who were with her in the house consoling her saw that Mary got up quickly and went out. They followed her, supposing that she was going to the tomb to cry there.31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ
32As soon as Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet and told him, "Lord, if you had been here, my brother would not have died!"32 οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ Κύριε εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ἀδελφός
33When Jesus saw her crying, and the Jews who had come with her crying, he was deeply moved in his spirit and troubled.33Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν
34"Where have you put him?" he asked. "Lord," they told him, "come and see."34καὶ εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν Λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἔρχου καὶ ἴδε
35Jesus wept.35Ἐδάκρυσεν Ἰησοῦς
36So the Jews said, "See how he loved him!"36Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν
37But some of them said, "Couldn't he who opened the blind man's eyes also have kept this man from dying?"37Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ
38Then Jesus, deeply moved again, came to the tomb. It was a cave, and a stone was lying against it.38Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον ἦν δὲ σπήλαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ
39"Remove the stone," Jesus said. Martha, the dead man's sister, told him, "Lord, there is already a stench because he has been dead four days."39λέγει Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λίθον Λέγει αὐτῷ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε ἤδη ὄζει τεταρταῖος γάρ ἐστιν
40Jesus said to her, "Didn't I tell you that if you believed you would see the glory of God?"40Λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ
41So they removed the stone. Then Jesus raised his eyes and said, "Father, I thank you that you heard me.41Ἦραν οὖν τὸν λίθον δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν Πάτερ εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου
42I know that you always hear me, but because of the crowd standing here I said this, so that they may believe you sent me."42ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας
43After he said this, he shouted with a loud voice, "Lazarus, come out!"43Καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν Λάζαρε δεῦρο ἔξω
44The dead man came out bound hand and foot with linen strips and with his face wrapped in a cloth. Jesus said to them, "Unwrap him and let him go."44ἐξῆλθεν τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις καὶ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο Λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν
45Therefore, many of the Jews who came to Mary and saw what he did believed in him.45Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ* ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
46But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done.46τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἐποίησεν Ἰησοῦς
47So the chief priests and the Pharisees convened the Sanhedrin and were saying, "What are we going to do since this man is doing many signs?47Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
48If we let him go on like this, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and our nation."48ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος
49One of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, "You know nothing at all!49Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν
50You're not considering that it is to your advantage that one man should die for the people rather than the whole nation perish."50οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται
51He did not say this on his own, but being high priest that year he prophesied that Jesus was going to die for the nation,51Τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους
52and not for the nation only, but also to unite the scattered children of God.52καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν
53So from that day on they plotted to kill him.53Ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν
54Jesus therefore no longer walked openly among the Jews but departed from there to the countryside near the wilderness, to a town called Ephraim, and he stayed there with the disciples.54 οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν
55Now the Jewish Passover was near, and many went up to Jerusalem from the country to purify themselves before the Passover.55Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς
56They were looking for Jesus and asking one another as they stood in the temple: "What do you think? He won't come to the festival, will he?"56ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν
57The chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where he was, he should report it so that they could arrest him.57δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ ὅπως πιάσωσιν αὐτόν
The Christian Standard Bible. Copyright © 2017 by Holman Bible Publishers. Used by permission.Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
John 10
Top of Page
Top of Page