2065. ἐρωτάω (erótaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2065. ἐρωτάω (erótaó) — 63 Occurrences

Matthew 15:23 V-IIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες
NAS: came and implored Him, saying,
KJV: came and besought him,
INT: disciples of him asked him saying

Matthew 16:13 V-IIA-3S
GRK: τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς
NAS: Philippi, He was asking His disciples,
KJV: Philippi, he asked his
INT: Philippi he questioned the disciples

Matthew 19:17 V-PIA-2S
GRK: Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ
NAS: to him, Why are you asking Me about
INT: Why me ask you about what is

Matthew 21:24 V-FIA-1S
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ
NAS: to them, I will also ask you one
KJV: unto them, I also will ask you one
INT: said to them Will ask you I also

Mark 4:10 V-IIA-3P
GRK: κατὰ μόνας ἠρώτων αὐτὸν οἱ
NAS: with the twelve, [began] asking Him [about] the parables.
KJV: the twelve asked of him
INT: with alone asked him those

Mark 7:26 V-IIA-3S
GRK: γένει καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα
NAS: race. And she kept asking Him to cast
KJV: by nation; and she besought him that
INT: race and asked him that

Mark 8:5 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἠρώτα αὐτούς Πόσους
NAS: And He was asking them, How many
INT: And he asked them How many

Luke 4:38 V-AIA-3P
GRK: μεγάλῳ καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ
NAS: fever, and they asked Him to help
KJV: fever; and they besought him for
INT: great and they appealed to him for

Luke 5:3 V-AIA-3S
GRK: ἦν Σίμωνος ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ
NAS: was Simon's, and asked him to put
KJV: Simon's, and prayed him
INT: was Simon's he asked him from

Luke 7:3 V-PPA-NMS
GRK: τῶν Ἰουδαίων ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως
NAS: elders asking Him to come
KJV: of the Jews, beseeching him
INT: of the Jews begging him that

Luke 7:36 V-IIA-3S
GRK: Ἠρώτα δέ τις
NAS: of the Pharisees was requesting Him to dine
KJV: one of the Pharisees desired him that
INT: asked moreover one

Luke 8:37 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν
NAS: and the surrounding district asked Him to leave
KJV: round about besought him
INT: And asked him all

Luke 9:45 V-ANA
GRK: καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ
NAS: it; and they were afraid to ask Him about
KJV: and they feared to ask him of
INT: And they feared to ask him concerning

Luke 11:37 V-PIA-3S
GRK: τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος
NAS: a Pharisee asked Him to have lunch
KJV: a certain Pharisee besought him to
INT: as he was speaking asked him a Pharisee

Luke 14:18 V-PIA-1S
GRK: ἰδεῖν αὐτόν ἐρωτῶ σε ἔχε
NAS: out and look at it; please consider
KJV: see it: I pray thee have
INT: to see it I pray you hold

Luke 14:19 V-PIA-1S
GRK: δοκιμάσαι αὐτά ἐρωτῶ σε ἔχε
NAS: to try them out; please consider
KJV: to prove them: I pray thee have
INT: to prove them I pray you hold

Luke 14:32 V-PIA-3S
GRK: πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς
NAS: a delegation and asks for terms
KJV: an ambassage, and desireth conditions
INT: an embassy having sent he asks for

Luke 16:27 V-PIA-1S
GRK: εἶπεν δέ Ἐρωτῶ σε οὖν
NAS: Then I beg you, father,
KJV: Then he said, I pray thee therefore,
INT: he said moreover I implore you then

Luke 19:31 V-PSA-3S
GRK: τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί
NAS: anyone asks you, 'Why
KJV: if any man ask you, Why
INT: anyone you asks because of why

Luke 20:3 V-FIA-1S
GRK: πρὸς αὐτούς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ
NAS: to them, I will also ask you a question,
KJV: will also ask you one
INT: to them Will ask you I also

Luke 22:68 V-ASA-1S
GRK: ἐὰν δὲ ἐρωτήσω οὐ μὴ
NAS: and if I ask a question, you will not answer.
KJV: if I also ask [you], ye will not
INT: if moreover I should ask [you] no not

Luke 23:3 V-AIA-3S
GRK: δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων
NAS: Pilate asked Him, saying,
INT: moreover Pilate questioned him saying

John 1:19 V-ASA-3P
GRK: Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν Σὺ
NAS: from Jerusalem to ask him, Who
KJV: Jerusalem to ask him, Who
INT: Levites that they might ask him you

John 1:21 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἠρώτησαν αὐτόν Τί
NAS: They asked him, What then?
KJV: And they asked him, What
INT: And they asked him What

John 1:25 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ
NAS: They asked him, and said to him, Why
KJV: And they asked him, and
INT: And they asked him and

John 4:31 V-IIA-3P
GRK: τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ
NAS: the disciples were urging Him, saying,
KJV: while his disciples prayed him,
INT: the meantime were asking him the

John 4:40 V-IIA-3P
GRK: οἱ Σαμαρῖται ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι
NAS: came to Jesus, they were asking Him to stay
KJV: him, they besought him
INT: the Samaritans they asked him to abide

John 4:47 V-IIA-3S
GRK: αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ
NAS: he went to Him and was imploring [Him] to come down
KJV: him, and besought him that
INT: him and asked that he would come down

John 5:12 V-AIA-3P
GRK: ἠρώτησαν αὐτόν Τίς
NAS: They asked him, Who is the man
KJV: Then asked they him, What
INT: They asked him Who

John 8:7 V-PPA-NMP
GRK: δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν ἀνέκυψεν
NAS: they persisted in asking Him, He straightened
KJV: they continued asking him,
INT: moreover they continued asking him having lifted up himself

John 9:2 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ
NAS: And His disciples asked Him, Rabbi,
KJV: his disciples asked him, saying,
INT: And asked him the

John 9:15 V-IIA-3P
GRK: πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ
NAS: also were asking him again
KJV: the Pharisees also asked him how
INT: Again therefore asked him also

John 9:19 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες
NAS: and questioned them, saying, Is this
KJV: And they asked them, saying,
INT: And they asked them saying

John 9:21 V-AMA-2P
GRK: οἴδαμεν αὐτὸν ἐρωτήσατε ἡλικίαν ἔχει
NAS: we do not know. Ask him; he is of age,
KJV: is of age; ask him: he
INT: know him ask age has

John 12:21 V-IIA-3P
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες
NAS: of Galilee, and [began to] ask him, saying,
KJV: of Galilee, and desired him, saying,
INT: of Galilee and they asked him saying

John 14:16 V-FIA-1S
GRK: κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα
NAS: I will ask the Father,
KJV: And I will pray the Father, and
INT: and I will ask the Father

John 16:5 V-PIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με Ποῦ
NAS: Me; and none of you asks Me, 'Where
KJV: of you asketh me, Whither
INT: of you asks me Where

John 16:19 V-PNA
GRK: ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν καὶ εἶπεν
NAS: that they wished to question Him, and He said
KJV: they were desirous to ask him,
INT: they desired him to ask and he said

John 16:23 V-FIA-2P
GRK: ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν ἀμὴν
NAS: In that day you will not question Me about anything.
KJV: day ye shall ask me nothing.
INT: of me not you will ask nothing Truly

John 16:26 V-FIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα
NAS: and I do not say to you that I will request of the Father
KJV: that I will pray the Father for
INT: that I will implore the Father

John 16:30 V-PSA-3S
GRK: τίς σε ἐρωτᾷ ἐν τούτῳ
NAS: for anyone to question You; by this
KJV: that any man should ask thee: by
INT: anyone you should ask But this

John 17:9 V-PIA-1S
GRK: περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ οὐ περὶ
NAS: I ask on their behalf; I do not ask
KJV: I pray for them:
INT: concerning them ask not concerning

John 17:9 V-PIA-1S
GRK: τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ
NAS: on their behalf; I do not ask on behalf
KJV: for them: I pray not for
INT: the world make I request but concerning

John 17:15 V-PIA-1S
GRK: οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς
NAS: I do not ask You to take
KJV: I pray not that
INT: not I do ask that you should take

John 17:20 V-PIA-1S
GRK: τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον ἀλλὰ
NAS: I do not ask on behalf of these
KJV: Neither pray I for these
INT: these however make I request only but

John 18:19 V-AIA-3S
GRK: οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: then questioned Jesus
KJV: The high priest then asked Jesus of
INT: then [the] high priest questioned Jesus

John 18:21 V-PIA-2S
GRK: τί με ἐρωτᾷς ἐρώτησον τοὺς
NAS: Why do you question Me? Question
INT: Why me do you question question those who

John 18:21 V-AMA-2S
GRK: με ἐρωτᾷς ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας
NAS: do you question Me? Question those
INT: me do you question question those who have heard

John 19:31 V-AIA-3P
GRK: τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον
NAS: day), asked Pilate
KJV: an high day,) besought Pilate that
INT: the sabbath requested Pilate

John 19:38 V-AIA-3S
GRK: δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον
NAS: of the Jews, asked Pilate
KJV: fear of the Jews, besought Pilate that
INT: moreover these things asked Pilate

Acts 1:6 V-IIA-3P
GRK: οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες
NAS: when they had come together, they were asking Him, saying,
INT: therefore having come together asked him saying

Acts 3:3 V-IIA-3S
GRK: τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν
NAS: into the temple, he [began] asking to receive
KJV: into the temple asked an alms.
INT: the temple asked alms to receive

Acts 10:48 V-AIA-3P
GRK: βαπτισθῆναι τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι
NAS: Then they asked him to stay
KJV: Then prayed they him
INT: to be baptized Then they begged him to remain

Acts 16:39 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ
NAS: to them, and when they had brought them out, they kept begging them to leave
KJV: brought [them] out, and desired [them] to depart out
INT: and having brought out they asked [them] to go out of

Acts 18:20 V-PPA-GMP
GRK: ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν
NAS: When they asked him to stay
KJV: they desired [him] to tarry
INT: asking [him] moreover they

Acts 23:18 V-AIA-3S
GRK: προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν
NAS: called me to him and asked me to lead
KJV: me unto [him], and prayed me to bring
INT: having called to [him] me asked [me] this

Acts 23:20 V-ANA
GRK: συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως
NAS: have agreed to ask you to bring
KJV: have agreed to desire thee
INT: agreed to request you that

Philippians 4:3 V-PIA-1S
GRK: ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ
NAS: true companion, I ask you also to help
KJV: And I intreat thee also,
INT: Yes I ask also you

1 Thessalonians 4:1 V-PIA-1P
GRK: οὖν ἀδελφοί ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ
NAS: brethren, we request and exhort
KJV: then we beseech you,
INT: then brothers we implore you and

1 Thessalonians 5:12 V-PIA-1P
GRK: Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς
NAS: But we request of you, brethren,
KJV: And we beseech you, brethren,
INT: we implore moreover you

2 Thessalonians 2:1 V-PIA-1P
GRK: Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς
NAS: Now we request you, brethren,
KJV: Now we beseech you, brethren,
INT: we implore moreover you

1 John 5:16 V-ASA-3S
GRK: λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ
NAS: I do not say that he should make request for this.
KJV: say that he shall pray for it.
INT: do I say that he should implore

2 John 1:5 V-PIA-1S
GRK: καὶ νῦν ἐρωτῶ σε κυρία
NAS: Now I ask you, lady,
KJV: And now I beseech thee, lady,
INT: And now I implore you lady

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page