ἐρώτησον
Englishman's Concordance
ἐρώτησον (erōtēson) — 1 Occurrence

John 18:21 V-AMA-2S
GRK: με ἐρωτᾷς ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας
NAS: do you question Me? Question those
INT: me do you question question those who have heard

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page