ἠρώτων
Englishman's Concordance
ἠρώτων (ērōtōn) — 7 Occurrences

Mark 4:10 V-IIA-3P
GRK: κατὰ μόνας ἠρώτων αὐτὸν οἱ
NAS: with the twelve, [began] asking Him [about] the parables.
KJV: the twelve asked of him
INT: with alone asked him those

John 4:31 V-IIA-3P
GRK: τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ
NAS: the disciples were urging Him, saying,
KJV: while his disciples prayed him,
INT: the meantime were asking him the

John 4:40 V-IIA-3P
GRK: οἱ Σαμαρῖται ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι
NAS: came to Jesus, they were asking Him to stay
KJV: him, they besought him
INT: the Samaritans they asked him to abide

John 9:15 V-IIA-3P
GRK: πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ
NAS: also were asking him again
KJV: the Pharisees also asked him how
INT: Again therefore asked him also

John 12:21 V-IIA-3P
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες
NAS: of Galilee, and [began to] ask him, saying,
KJV: of Galilee, and desired him, saying,
INT: of Galilee and they asked him saying

Acts 1:6 V-IIA-3P
GRK: οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες
NAS: when they had come together, they were asking Him, saying,
INT: therefore having come together asked him saying

Acts 16:39 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ
NAS: to them, and when they had brought them out, they kept begging them to leave
KJV: brought [them] out, and desired [them] to depart out
INT: and having brought out they asked [them] to go out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page