ἐρωτᾷ
Englishman's Concordance
ἐρωτᾷ (erōta) — 5 Occurrences

Luke 11:37 V-PIA-3S
GRK: τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος
NAS: a Pharisee asked Him to have lunch
KJV: a certain Pharisee besought him to
INT: as he was speaking asked him a Pharisee

Luke 14:32 V-PIA-3S
GRK: πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς
NAS: a delegation and asks for terms
KJV: an ambassage, and desireth conditions
INT: an embassy having sent he asks for

Luke 19:31 V-PSA-3S
GRK: τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί
NAS: anyone asks you, 'Why
KJV: if any man ask you, Why
INT: anyone you asks because of why

John 16:5 V-PIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με Ποῦ
NAS: Me; and none of you asks Me, 'Where
KJV: of you asketh me, Whither
INT: of you asks me Where

John 16:30 V-PSA-3S
GRK: τίς σε ἐρωτᾷ ἐν τούτῳ
NAS: for anyone to question You; by this
KJV: that any man should ask thee: by
INT: anyone you should ask But this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page