ἠρώτουν
Englishman's Concordance
ἠρώτουν (ērōtoun) — 1 Occurrence

Matthew 15:23 V-IIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες
NAS: came and implored Him, saying,
KJV: came and besought him,
INT: disciples of him asked him saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page