Ἐρωτήσω
Englishman's Concordance
Ἐρωτήσω (Erōtēsō) — 5 Occurrences

Matthew 21:24 V-FIA-1S
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ
NAS: to them, I will also ask you one
KJV: unto them, I also will ask you one
INT: said to them Will ask you I also

Luke 20:3 V-FIA-1S
GRK: πρὸς αὐτούς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ
NAS: to them, I will also ask you a question,
KJV: will also ask you one
INT: to them Will ask you I also

Luke 22:68 V-ASA-1S
GRK: ἐὰν δὲ ἐρωτήσω οὐ μὴ
NAS: and if I ask a question, you will not answer.
KJV: if I also ask [you], ye will not
INT: if moreover I should ask [you] no not

John 14:16 V-FIA-1S
GRK: κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα
NAS: I will ask the Father,
KJV: And I will pray the Father, and
INT: and I will ask the Father

John 16:26 V-FIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα
NAS: and I do not say to you that I will request of the Father
KJV: that I will pray the Father for
INT: that I will implore the Father

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page