ἐρωτήσωσιν
Englishman's Concordance
ἐρωτήσωσιν (erōtēsōsin) — 1 Occurrence

John 1:19 V-ASA-3P
GRK: Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν Σὺ
NAS: from Jerusalem to ask him, Who
KJV: Jerusalem to ask him, Who
INT: Levites that they might ask him you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page