ἐρωτήσατε
Englishman's Concordance
ἐρωτήσατε (erōtēsate) — 1 Occurrence

John 9:21 V-AMA-2P
GRK: οἴδαμεν αὐτὸν ἐρωτήσατε ἡλικίαν ἔχει
NAS: we do not know. Ask him; he is of age,
KJV: is of age; ask him: he
INT: know him ask age has

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page