ἐρχόμενον
Englishman's Concordance
ἐρχόμενον (erchomenon) — 17 Occurrences

Matthew 3:16 V-PPM/P-ANS
GRK: περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ' αὐτόν
NAS: as a dove [and] lighting on Him,
KJV: a dove, and lighting upon him:
INT: a dove and lighting upon him

Matthew 16:28 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ
NAS: the Son of Man coming in His kingdom.
KJV: the Son of man coming in his
INT: the of man coming in the

Matthew 24:30 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν
NAS: OF MAN COMING ON THE CLOUDS
KJV: the Son of man coming in the clouds
INT: of man coming on the

Matthew 26:64 V-PPM/P-AMS
GRK: δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν
NAS: OF POWER, and COMING ON THE CLOUDS
KJV: of power, and coming in the clouds
INT: of Power and coming on the

Mark 13:26 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις
NAS: OF MAN COMING IN CLOUDS
KJV: the Son of man coming in the clouds
INT: of man coming in clouds

Mark 14:62 V-PPM/P-AMS
GRK: δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν
NAS: OF POWER, and COMING WITH THE CLOUDS
KJV: of power, and coming in the clouds
INT: Power and coming with the

Mark 15:21 V-PPM/P-AMS
GRK: Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ
NAS: a passer-by coming from the country,
KJV: who passed by, coming out of
INT: Simon of Cyrene coming from the country

Luke 21:27 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ
NAS: OF MAN COMING IN A CLOUD
KJV: the Son of man coming in a cloud
INT: of man coming in a cloud

Luke 23:26 V-PPM/P-AMS
GRK: τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ
NAS: of Cyrene, coming in from the country,
KJV: a Cyrenian, coming out of
INT: a certain of Cyrene coming from the country

John 1:9 V-PPM/P-AMS
GRK: πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν
NAS: which, coming into the world,
KJV: every man that cometh into
INT: every man coming into the

John 1:29 V-PPM/P-AMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν
NAS: Jesus coming to him and said,
KJV: seeth Jesus coming unto him,
INT: Jesus coming to him

John 1:47 V-PPM/P-AMS
GRK: τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν
NAS: Nathanael coming to Him, and said
KJV: saw Nathanael coming to him,
INT: Nathanael coming to him

John 6:37 V-PPM/P-AMS
GRK: καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός ἐμὲ
NAS: Me will come to Me, and the one who comes to Me I will certainly
KJV: me; and him that cometh to me
INT: and him that comes to me

John 10:12 V-PPM/P-AMS
GRK: τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν
NAS: the wolf coming, and leaves
KJV: seeth the wolf coming, and leaveth
INT: the wolf coming and leaves

Acts 19:4 V-PPM/P-AMS
GRK: εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ' αὐτὸν
NAS: to believe in Him who was coming after
KJV: on him which should come after
INT: On the [one] coming after him

Hebrews 6:7 V-PPM/P-AMS
GRK: ἐπ' αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετόν
NAS: which often falls on it and brings forth
KJV: the rain that cometh oft
INT: upon it coming often rain

2 John 1:7 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί
NAS: Christ [as] coming in the flesh.
KJV: Christ is come in
INT: Jesus Christ coming in flesh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
ἠρώτα — 6 Occ.
ἠρώτησαν — 8 Occ.
ἠρώτησεν — 6 Occ.
ἠρώτων — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page