2066. ἐσθής (esthés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2066. ἐσθής (esthés) — 8 Occurrences

Luke 23:11 N-AFS
GRK: ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν
NAS: Him in a gorgeous robe and sent Him back
KJV: him in a gorgeous robe, and sent him
INT: having mocked [him] having put on apparel splendid he sent back

Luke 24:4 N-DFS
GRK: αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ
NAS: them in dazzling clothing;
INT: them in garments dazzling

Acts 1:10 N-DFP
GRK: αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς
KJV: in white apparel;
INT: them in apparel white

Acts 10:30 N-DFS
GRK: μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
NAS: before me in shining garments,
KJV: in bright clothing,
INT: me in apparel bright

Acts 12:21 N-AFS
GRK: Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ
NAS: on his royal apparel, took his seat
KJV: arrayed in royal apparel, sat upon
INT: Herod having put on apparel royal and

James 2:2 N-DFS
GRK: χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ εἰσέλθῃ
NAS: and dressed in fine clothes, and there also
KJV: in goodly apparel, and there come in
INT: with gold rings in apparel splendid might have come in

James 2:2 N-DFS
GRK: ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι
NAS: in a poor man in dirty clothes,
KJV: in vile raiment;
INT: in shabby apparel

James 2:3 N-AFS
GRK: φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν
NAS: the fine clothes, and say,
KJV: the gay clothing, and
INT: wears the apparel splendid

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page