Luke 6
Study Bible
The Lord of the Sabbath

Ἐγένετο  δὲ  ἐν  σαββάτῳ  διαπορεύεσθαι  αὐτὸν  διὰ  σπορίμων,  καὶ  ἔτιλλον  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  καὶ  ἤσθιον  τοὺς  στάχυας  ψώχοντες  ταῖς  χερσίν.  τινὲς  δὲ  τῶν  Φαρισαίων  εἶπαν  Τί  ποιεῖτε    οὐκ  ἔξεστιν  τοῖς  σάββασιν;  καὶ  ἀποκριθεὶς  πρὸς  αὐτοὺς  εἶπεν    Ἰησοῦς  Οὐδὲ  τοῦτο  ἀνέγνωτε    ἐποίησεν  Δαυὶδ*  ὁπότε  ἐπείνασεν  αὐτὸς  καὶ  οἱ  μετ’  αὐτοῦ  ὄντες;  ὡς  εἰσῆλθεν  εἰς  τὸν  οἶκον  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  τοὺς  ἄρτους  τῆς  προθέσεως  λαβὼν  ἔφαγεν  καὶ  ἔδωκεν  τοῖς  μετ’  αὐτοῦ,  οὓς  οὐκ  ἔξεστιν  φαγεῖν  εἰ  μὴ  μόνους  τοὺς  ἱερεῖς;  καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς  Κύριός  ἐστιν  τοῦ  σαββάτου    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου. 

Jesus Heals on the Sabbath

Ἐγένετο  δὲ  ἐν  ἑτέρῳ  σαββάτῳ  εἰσελθεῖν  αὐτὸν  εἰς  τὴν  συναγωγὴν  καὶ  διδάσκειν·  καὶ  ἦν  ἄνθρωπος  ἐκεῖ  καὶ    χεὶρ  αὐτοῦ    δεξιὰ  ἦν  ξηρά·  παρετηροῦντο  δὲ  αὐτὸν  οἱ  γραμματεῖς  καὶ  οἱ  Φαρισαῖοι  εἰ  ἐν  τῷ  σαββάτῳ  θεραπεύει,  ἵνα  εὕρωσιν  κατηγορεῖν  αὐτοῦ.  αὐτὸς  δὲ  ᾔδει  τοὺς  διαλογισμοὺς  αὐτῶν,  εἶπεν  δὲ  τῷ  ἀνδρὶ  τῷ  ξηρὰν  ἔχοντι  τὴν  χεῖρα  Ἔγειρε  καὶ  στῆθι  εἰς  τὸ  μέσον·  καὶ  ἀναστὰς  ἔστη.  εἶπεν  δὲ    Ἰησοῦς  πρὸς  αὐτούς  Ἐπερωτῶ  ὑμᾶς  εἰ  ἔξεστιν  τῷ  σαββάτῳ  ἀγαθοποιῆσαι    κακοποιῆσαι,  ψυχὴν  σῶσαι    ἀπολέσαι;  10 καὶ  περιβλεψάμενος  πάντας  αὐτοὺς  εἶπεν  αὐτῷ  Ἔκτεινον  τὴν  χεῖρά  σου.    δὲ  ἐποίησεν,  καὶ  ἀπεκατεστάθη    χεὶρ  αὐτοῦ.  11 αὐτοὶ  δὲ  ἐπλήσθησαν  ἀνοίας,  καὶ  διελάλουν  πρὸς  ἀλλήλους  τί  ἂν  ποιήσαιεν  τῷ  Ἰησοῦ. 

The Twelve Apostles

12 Ἐγένετο  δὲ  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  ταύταις  ἐξελθεῖν  αὐτὸν  εἰς  τὸ  ὄρος  προσεύξασθαι,  καὶ  ἦν  διανυκτερεύων  ἐν  τῇ  προσευχῇ  τοῦ  Θεοῦ.  13 καὶ  ὅτε  ἐγένετο  ἡμέρα,  προσεφώνησεν  τοὺς  μαθητὰς  αὐτοῦ,  καὶ  ἐκλεξάμενος  ἀπ’  αὐτῶν  δώδεκα,  οὓς  καὶ  ἀποστόλους  ὠνόμασεν,  14 Σίμωνα,  ὃν  καὶ  ὠνόμασεν,  Πέτρον  καὶ  Ἀνδρέαν  τὸν  ἀδελφὸν  αὐτοῦ,  καὶ  Ἰάκωβον  καὶ  Ἰωάννην*,  καὶ  Φίλιππον  καὶ  Βαρθολομαῖον,  15 καὶ  Μαθθαῖον  καὶ  Θωμᾶν,  καὶ  Ἰάκωβον  Ἁλφαίου*  καὶ  Σίμωνα  τὸν  καλούμενον  Ζηλωτὴν,  16 καὶ  Ἰούδαν  Ἰακώβου,  καὶ  Ἰούδαν  Ἰσκαριὼθ,  ὃς  ἐγένετο  προδότης, 

Jesus Ministers to a Great Crowd

17 καὶ  καταβὰς  μετ’  αὐτῶν  ἔστη  ἐπὶ  τόπου  πεδινοῦ,  καὶ  ὄχλος  πολὺς  μαθητῶν  αὐτοῦ,  καὶ  πλῆθος  πολὺ  τοῦ  λαοῦ  ἀπὸ  πάσης  τῆς  Ἰουδαίας  καὶ  Ἰερουσαλὴμ*  καὶ  τῆς  παραλίου  Τύρου  καὶ  Σιδῶνος,  18 οἳ  ἦλθον  ἀκοῦσαι  αὐτοῦ  καὶ  ἰαθῆναι  ἀπὸ  τῶν  νόσων  αὐτῶν,  καὶ  οἱ  ἐνοχλούμενοι  ἀπὸ  πνευμάτων  ἀκαθάρτων  ἐθεραπεύοντο·  19 καὶ  πᾶς    ὄχλος  ἐζήτουν  ἅπτεσθαι  αὐτοῦ,  ὅτι  δύναμις  παρ’  αὐτοῦ  ἐξήρχετο  καὶ  ἰᾶτο  πάντας. 

The Beatitudes

20 Καὶ  αὐτὸς  ἐπάρας  τοὺς  ὀφθαλμοὺς  αὐτοῦ  εἰς  τοὺς  μαθητὰς  αὐτοῦ  ἔλεγεν  Μακάριοι  οἱ  πτωχοί,  ὅτι  ὑμετέρα  ἐστὶν    βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ.  21 μακάριοι  οἱ  πεινῶντες  νῦν,  ὅτι  χορτασθήσεσθε.  μακάριοι  οἱ  κλαίοντες  νῦν,  ὅτι  γελάσετε.  22 μακάριοί  ἐστε  ὅταν  μισήσωσιν  ὑμᾶς  οἱ  ἄνθρωποι,  καὶ  ὅταν  ἀφορίσωσιν  ὑμᾶς  καὶ  ὀνειδίσωσιν  καὶ  ἐκβάλωσιν  τὸ  ὄνομα  ὑμῶν  ὡς  πονηρὸν  ἕνεκα  τοῦ  Υἱοῦ  τοῦ  ἀνθρώπου.  23 χάρητε  ἐν  ἐκείνῃ  τῇ  ἡμέρᾳ  καὶ  σκιρτήσατε·  ἰδοὺ  γὰρ    μισθὸς  ὑμῶν  πολὺς  ἐν  τῷ  οὐρανῷ·  κατὰ  τὰ  αὐτὰ  γὰρ  ἐποίουν  τοῖς  προφήταις  οἱ  πατέρες  αὐτῶν. 

24 Πλὴν  οὐαὶ  ὑμῖν  τοῖς  πλουσίοις,  ὅτι  ἀπέχετε  τὴν  παράκλησιν  ὑμῶν.  25 οὐαὶ  ὑμῖν,  οἱ  ἐμπεπλησμένοι  νῦν,  ὅτι  πεινάσετε.  οὐαί,  οἱ  γελῶντες  νῦν,  ὅτι  πενθήσετε  καὶ  κλαύσετε.  26 οὐαὶ  ὅταν  καλῶς ⇔  ὑμᾶς  εἴπωσιν  πάντες  οἱ  ἄνθρωποι·  κατὰ  τὰ  αὐτὰ  γὰρ  ἐποίουν  τοῖς  ψευδοπροφήταις  οἱ  πατέρες  αὐτῶν. 

27 Ἀλλὰ  ὑμῖν  λέγω  τοῖς  ἀκούουσιν  Ἀγαπᾶτε  τοὺς  ἐχθροὺς  ὑμῶν,  καλῶς  ποιεῖτε  τοῖς  μισοῦσιν  ὑμᾶς,  28 εὐλογεῖτε  τοὺς  καταρωμένους  ὑμᾶς,  προσεύχεσθε  περὶ  τῶν  ἐπηρεαζόντων  ὑμᾶς.  29 τῷ  τύπτοντί  σε  ἐπὶ  τὴν  σιαγόνα  πάρεχε  καὶ  τὴν  ἄλλην,  καὶ  ἀπὸ  τοῦ  αἴροντός  σου  τὸ  ἱμάτιον  καὶ  τὸν  χιτῶνα  μὴ  κωλύσῃς.  30 παντὶ  αἰτοῦντί  σε  δίδου,  καὶ  ἀπὸ  τοῦ  αἴροντος  τὰ  σὰ  μὴ  ἀπαίτει.  31 καὶ  καθὼς  θέλετε  ἵνα  ποιῶσιν  ὑμῖν  οἱ  ἄνθρωποι,  ποιεῖτε  αὐτοῖς  ὁμοίως.  32 καὶ  εἰ  ἀγαπᾶτε  τοὺς  ἀγαπῶντας  ὑμᾶς,  ποία  ὑμῖν  χάρις  ἐστίν;  καὶ  γὰρ  οἱ  ἁμαρτωλοὶ  τοὺς  ἀγαπῶντας  αὐτοὺς  ἀγαπῶσιν.  33 καὶ  γὰρ  ἐὰν  ἀγαθοποιῆτε  τοὺς  ἀγαθοποιοῦντας  ὑμᾶς,  ποία  ὑμῖν  χάρις  ἐστίν;  καὶ  οἱ  ἁμαρτωλοὶ  τὸ  αὐτὸ  ποιοῦσιν.  34 καὶ  ἐὰν  δανίσητε  παρ’  ὧν  ἐλπίζετε  λαβεῖν,  ποία  ὑμῖν  χάρις  ἐστίν;  καὶ  ἁμαρτωλοὶ  ἁμαρτωλοῖς  δανίζουσιν  ἵνα  ἀπολάβωσιν  τὰ  ἴσα.  35 πλὴν  ἀγαπᾶτε  τοὺς  ἐχθροὺς  ὑμῶν  καὶ  ἀγαθοποιεῖτε  καὶ  δανίζετε  μηδὲν  ἀπελπίζοντες·  καὶ  ἔσται    μισθὸς  ὑμῶν  πολύς,  καὶ  ἔσεσθε  υἱοὶ  Ὑψίστου,  ὅτι  αὐτὸς  χρηστός  ἐστιν  ἐπὶ  τοὺς  ἀχαρίστους  καὶ  πονηρούς.  36 Γίνεσθε  οἰκτίρμονες,  καθὼς  [καὶ]    Πατὴρ  ὑμῶν  οἰκτίρμων  ἐστίν. 

37 καὶ  μὴ  κρίνετε,  καὶ  οὐ  μὴ  κριθῆτε·  καὶ  μὴ  καταδικάζετε,  καὶ  οὐ  μὴ  καταδικασθῆτε.  ἀπολύετε,  καὶ  ἀπολυθήσεσθε·  38 δίδοτε,  καὶ  δοθήσεται  ὑμῖν·  μέτρον  καλὸν  πεπιεσμένον  σεσαλευμένον  ὑπερεκχυννόμενον  δώσουσιν  εἰς  τὸν  κόλπον  ὑμῶν·    γὰρ  μέτρῳ  μετρεῖτε  ἀντιμετρηθήσεται  ὑμῖν. 

39 Εἶπεν  δὲ  καὶ  παραβολὴν  αὐτοῖς  Μήτι  δύναται  τυφλὸς  τυφλὸν  ὁδηγεῖν;  οὐχὶ  ἀμφότεροι  εἰς  βόθυνον  ἐμπεσοῦνται;  40 οὐκ  ἔστιν  μαθητὴς  ὑπὲρ  τὸν  διδάσκαλον·  κατηρτισμένος  δὲ  πᾶς  ἔσται  ὡς    διδάσκαλος  αὐτοῦ.  41 Τί  δὲ  βλέπεις  τὸ  κάρφος  τὸ  ἐν  τῷ  ὀφθαλμῷ  τοῦ  ἀδελφοῦ  σου,  τὴν  δὲ  δοκὸν  τὴν  ἐν  τῷ  ἰδίῳ  ὀφθαλμῷ  οὐ  κατανοεῖς;  42 πῶς  δύνασαι  λέγειν  τῷ  ἀδελφῷ  σου  Ἀδελφέ,  ἄφες  ἐκβάλω  τὸ  κάρφος  τὸ  ἐν  τῷ  ὀφθαλμῷ  σου,  αὐτὸς  τὴν  ἐν  τῷ  ὀφθαλμῷ  σοῦ  δοκὸν  οὐ  βλέπων;  ὑποκριτά,  ἔκβαλε  πρῶτον  τὴν  δοκὸν  ἐκ  τοῦ  ὀφθαλμοῦ  σοῦ,  καὶ  τότε  διαβλέψεις  τὸ  κάρφος  τὸ  ἐν  τῷ  ὀφθαλμῷ  τοῦ  ἀδελφοῦ  σου  ἐκβαλεῖν. 

A Tree and its Fruit

43 Οὐ  γάρ  ἐστιν  δένδρον  καλὸν  ποιοῦν  καρπὸν  σαπρόν,  οὐδὲ  πάλιν  δένδρον  σαπρὸν  ποιοῦν  καρπὸν  καλόν.  44 ἕκαστον  γὰρ  δένδρον  ἐκ  τοῦ  ἰδίου  καρποῦ  γινώσκεται·  οὐ  γὰρ  ἐξ  ἀκανθῶν  συλλέγουσιν  σῦκα,  οὐδὲ  ἐκ  βάτου  σταφυλὴν  τρυγῶσιν.  45   ἀγαθὸς  ἄνθρωπος  ἐκ  τοῦ  ἀγαθοῦ  θησαυροῦ  τῆς  καρδίας  ‹αὐτοῦ›  προφέρει  τὸ  ἀγαθόν,  καὶ    πονηρὸς  ἐκ  τοῦ  πονηροῦ  προφέρει  τὸ  πονηρόν·  ἐκ  γὰρ  περισσεύματος  καρδίας  λαλεῖ  τὸ  στόμα  αὐτοῦ. 

The House on the Rock

46 Τί  δέ  με  καλεῖτε  Κύριε  κύριε,  καὶ  οὐ  ποιεῖτε    λέγω;  47 Πᾶς    ἐρχόμενος  πρός  με  καὶ  ἀκούων  μου  τῶν  λόγων  καὶ  ποιῶν  αὐτούς,  ὑποδείξω  ὑμῖν  τίνι  ἐστὶν  ὅμοιος.  48 ὅμοιός  ἐστιν  ἀνθρώπῳ  οἰκοδομοῦντι  οἰκίαν,  ὃς  ἔσκαψεν  καὶ  ἐβάθυνεν  καὶ  ἔθηκεν  θεμέλιον  ἐπὶ  τὴν  πέτραν·  πλημμύρης  δὲ  γενομένης  προσέρηξεν    ποταμὸς  τῇ  οἰκίᾳ  ἐκείνῃ,  καὶ  οὐκ  ἴσχυσεν  σαλεῦσαι  αὐτὴν  διὰ  τὸ  καλῶς  οἰκοδομῆσθαι  αὐτήν.  49   δὲ  ἀκούσας  καὶ  μὴ  ποιήσας  ὅμοιός  ἐστιν  ἀνθρώπῳ  οἰκοδομήσαντι  οἰκίαν  ἐπὶ  τὴν  γῆν  χωρὶς  θεμελίου,    προσέρηξεν    ποταμός,  καὶ  εὐθὺς  συνέπεσεν,  καὶ  ἐγένετο  τὸ  ῥῆγμα  τῆς  οἰκίας  ἐκείνης  μέγα. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Luke 5
Top of Page
Top of Page