Matthew 7
Study Bible

Μὴ  κρίνετε,  ἵνα  μὴ  κριθῆτε·  ἐν    γὰρ  κρίματι  κρίνετε  κριθήσεσθε,  καὶ  ἐν    μέτρῳ  μετρεῖτε  μετρηθήσεται  ὑμῖν.  τί  δὲ  βλέπεις  τὸ  κάρφος  τὸ  ἐν  τῷ  ὀφθαλμῷ  τοῦ  ἀδελφοῦ  σου,  τὴν  δὲ  ἐν  τῷ  σῷ  ὀφθαλμῷ  δοκὸν  οὐ  κατανοεῖς;    πῶς  ἐρεῖς  τῷ  ἀδελφῷ  σου·  Ἄφες  ἐκβάλω  τὸ  κάρφος  ἐκ  τοῦ  ὀφθαλμοῦ  σου,  καὶ  ἰδοὺ    δοκὸς  ἐν  τῷ  ὀφθαλμῷ  σοῦ;  ὑποκριτά,  ἔκβαλε  πρῶτον  ἐκ  τοῦ  ὀφθαλμοῦ  σοῦ  τὴν  δοκόν,  καὶ  τότε  διαβλέψεις  ἐκβαλεῖν  τὸ  κάρφος  ἐκ  τοῦ  ὀφθαλμοῦ  τοῦ  ἀδελφοῦ  σου. 

Μὴ  δῶτε  τὸ  ἅγιον  τοῖς  κυσίν,  μηδὲ  βάλητε  τοὺς  μαργαρίτας  ὑμῶν  ἔμπροσθεν  τῶν  χοίρων,  μή‿  ποτε  καταπατήσουσιν  αὐτοὺς  ἐν  τοῖς  ποσὶν  αὐτῶν  καὶ  στραφέντες  ῥήξωσιν  ὑμᾶς. 

Ask, Seek, Knock

Αἰτεῖτε,  καὶ  δοθήσεται  ὑμῖν·  ζητεῖτε,  καὶ  εὑρήσετε·  κρούετε,  καὶ  ἀνοιγήσεται  ὑμῖν.  πᾶς  γὰρ    αἰτῶν  λαμβάνει  καὶ    ζητῶν  εὑρίσκει  καὶ  τῷ  κρούοντι  ἀνοιγήσεται.    τίς  ἐστιν  ἐξ  ὑμῶν  ἄνθρωπος,  ὃν  αἰτήσει    υἱὸς  αὐτοῦ  ἄρτον,  μὴ  λίθον  ἐπιδώσει  αὐτῷ;  10   καὶ  ἰχθὺν  αἰτήσει,  μὴ  ὄφιν  ἐπιδώσει  αὐτῷ;  11 εἰ  οὖν  ὑμεῖς  πονηροὶ  ὄντες  οἴδατε  δόματα  ἀγαθὰ  διδόναι  τοῖς  τέκνοις  ὑμῶν,  πόσῳ  μᾶλλον    Πατὴρ  ὑμῶν    ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς  δώσει  ἀγαθὰ  τοῖς  αἰτοῦσιν  αὐτόν. 

12 Πάντα  οὖν  ὅσα  ἐὰν  θέλητε  ἵνα  ποιῶσιν  ὑμῖν  οἱ  ἄνθρωποι,  οὕτως  καὶ  ὑμεῖς  ποιεῖτε  αὐτοῖς·  οὗτος  γάρ  ἐστιν    νόμος  καὶ  οἱ  προφῆται. 

The Narrow Gate

13 Εἰσέλθατε  διὰ  τῆς  στενῆς  πύλης·  ὅτι  πλατεῖα    πύλη  καὶ  εὐρύχωρος    ὁδὸς    ἀπάγουσα  εἰς  τὴν  ἀπώλειαν,  καὶ  πολλοί  εἰσιν  οἱ  εἰσερχόμενοι  δι’  αὐτῆς·  14 ὅτι  στενὴ    πύλη  καὶ  τεθλιμμένη    ὁδὸς    ἀπάγουσα  εἰς  τὴν  ζωήν,  καὶ  ὀλίγοι  εἰσὶν  οἱ  εὑρίσκοντες  αὐτήν. 

A Tree and its Fruit

15 Προσέχετε  ἀπὸ  τῶν  ψευδοπροφητῶν,  οἵτινες  ἔρχονται  πρὸς  ὑμᾶς  ἐν  ἐνδύμασιν  προβάτων  ἔσωθεν  δέ  εἰσιν  λύκοι  ἅρπαγες.  16 ἀπὸ  τῶν  καρπῶν  αὐτῶν  ἐπιγνώσεσθε  αὐτούς.  μήτι  συλλέγουσιν  ἀπὸ  ἀκανθῶν  σταφυλὰς    ἀπὸ  τριβόλων  σῦκα;  17 οὕτως  πᾶν  δένδρον  ἀγαθὸν  καρποὺς  καλοὺς  ποιεῖ,  τὸ  δὲ  σαπρὸν  δένδρον  καρποὺς  πονηροὺς  ποιεῖ·  18 οὐ  δύναται  δένδρον  ἀγαθὸν  καρποὺς  πονηροὺς  ποιεῖν**,  οὐδὲ  δένδρον  σαπρὸν  καρποὺς  καλοὺς  ποιεῖν**.  19 πᾶν  δένδρον  μὴ  ποιοῦν  καρπὸν  καλὸν  ἐκκόπτεται  καὶ  εἰς  πῦρ  βάλλεται.  20 ἄρα¦γε  ἀπὸ  τῶν  καρπῶν  αὐτῶν  ἐπιγνώσεσθε  αὐτούς. 

21 Οὐ  πᾶς    λέγων  μοι  Κύριε  Κύριε,  εἰσελεύσεται  εἰς  τὴν  βασιλείαν  τῶν  οὐρανῶν,  ἀλλ’    ποιῶν  τὸ  θέλημα  τοῦ  Πατρός  μου  τοῦ  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς.  22 πολλοὶ  ἐροῦσίν  μοι  ἐν  ἐκείνῃ  τῇ  ἡμέρᾳ  Κύριε  Κύριε,  οὐ  τῷ  σῷ  ὀνόματι  ἐπροφητεύσαμεν,  καὶ  τῷ  σῷ  ὀνόματι  δαιμόνια  ἐξεβάλομεν,  καὶ  τῷ  σῷ  ὀνόματι  δυνάμεις  πολλὰς  ἐποιήσαμεν;  23 καὶ  τότε  ὁμολογήσω  αὐτοῖς  ὅτι  Οὐδέποτε  ἔγνων  ὑμᾶς·  ἀποχωρεῖτε  ἀπ’  ἐμοῦ  οἱ  ἐργαζόμενοι  τὴν  ἀνομίαν. 

The House on the Rock

24 Πᾶς  οὖν  ὅστις  ἀκούει  μου  τοὺς  λόγους  τούτους  καὶ  ποιεῖ  αὐτούς,  ὁμοιωθήσεται  ἀνδρὶ  φρονίμῳ,  ὅστις  ᾠκοδόμησεν  αὐτοῦ  τὴν  οἰκίαν  ἐπὶ  τὴν  πέτραν.  25 καὶ  κατέβη    βροχὴ  καὶ  ἦλθον  οἱ  ποταμοὶ  καὶ  ἔπνευσαν  οἱ  ἄνεμοι  καὶ  προσέπεσαν  τῇ  οἰκίᾳ  ἐκείνῃ,  καὶ  οὐκ  ἔπεσεν·  τεθεμελίωτο  γὰρ  ἐπὶ  τὴν  πέτραν.  26 καὶ  πᾶς    ἀκούων  μου  τοὺς  λόγους  τούτους  καὶ  μὴ  ποιῶν  αὐτοὺς  ὁμοιωθήσεται  ἀνδρὶ  μωρῷ,  ὅστις  ᾠκοδόμησεν  αὐτοῦ  τὴν  οἰκίαν  ἐπὶ  τὴν  ἄμμον.  27 καὶ  κατέβη    βροχὴ  καὶ  ἦλθον  οἱ  ποταμοὶ  καὶ  ἔπνευσαν  οἱ  ἄνεμοι  καὶ  προσέκοψαν  τῇ  οἰκίᾳ  ἐκείνῃ,  καὶ  ἔπεσεν,  καὶ  ἦν    πτῶσις  αὐτῆς  μεγάλη. 

The Authority of Jesus

28 Καὶ  ἐγένετο  ὅτε  ἐτέλεσεν    Ἰησοῦς  τοὺς  λόγους  τούτους,  ἐξεπλήσσοντο  οἱ  ὄχλοι  ἐπὶ  τῇ  διδαχῇ  αὐτοῦ·  29 ἦν  γὰρ  διδάσκων  αὐτοὺς  ὡς  ἐξουσίαν  ἔχων,  καὶ  οὐχ  ὡς  οἱ  γραμματεῖς  αὐτῶν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Matthew 6
Top of Page
Top of Page