Luke 12
Study Bible
The Leaven of the Pharisees

Ἐν  οἷς  ἐπισυναχθεισῶν  τῶν  μυριάδων  τοῦ  ὄχλου,  ὥστε  καταπατεῖν  ἀλλήλους,  ἤρξατο  λέγειν  πρὸς  τοὺς  μαθητὰς  αὐτοῦ  πρῶτον  Προσέχετε  ἑαυτοῖς  ἀπὸ  τῆς  ζύμης,  ἥτις  ἐστὶν  ὑπόκρισις,  τῶν  Φαρισαίων.  οὐδὲν  δὲ  συγκεκαλυμμένον  ἐστὶν    οὐκ  ἀποκαλυφθήσεται,  καὶ  κρυπτὸν    οὐ  γνωσθήσεται.  ἀνθ’  ὧν  ὅσα  ἐν  τῇ  σκοτίᾳ  εἴπατε  ἐν  τῷ  φωτὶ  ἀκουσθήσεται,  καὶ    πρὸς  τὸ  οὖς  ἐλαλήσατε  ἐν  τοῖς  ταμείοις  κηρυχθήσεται  ἐπὶ  τῶν  δωμάτων. 

Fearing God Alone

Λέγω  δὲ  ὑμῖν  τοῖς  φίλοις  μου,  μὴ  φοβηθῆτε  ἀπὸ  τῶν  ἀποκτεινόντων*  τὸ  σῶμα  καὶ  μετὰ  ταῦτα  μὴ  ἐχόντων  περισσότερόν  τι  ποιῆσαι.  ὑποδείξω  δὲ  ὑμῖν  τίνα  φοβηθῆτε·  φοβήθητε  τὸν  μετὰ  τὸ  ἀποκτεῖναι  ἔχοντα  ἐξουσίαν  ἐμβαλεῖν  εἰς  τὴν  γέενναν.  ναί,  λέγω  ὑμῖν,  τοῦτον  φοβήθητε.  οὐχὶ  πέντε  στρουθία  πωλοῦνται  ἀσσαρίων  δύο;  καὶ  ἓν  ἐξ  αὐτῶν  οὐκ  ἔστιν  ἐπιλελησμένον  ἐνώπιον  τοῦ  Θεοῦ.  ἀλλὰ  καὶ  αἱ  τρίχες  τῆς  κεφαλῆς  ὑμῶν  πᾶσαι  ἠρίθμηνται.  μὴ  φοβεῖσθε·  πολλῶν  στρουθίων  διαφέρετε. 

Confessing Christ

λέγω  δὲ  ὑμῖν,  πᾶς  ὃς  ἂν  ὁμολογήσῃ  ἐν  ἐμοὶ  ἔμπροσθεν  τῶν  ἀνθρώπων,  καὶ    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  ὁμολογήσει  ἐν  αὐτῷ  ἔμπροσθεν  τῶν  ἀγγέλων  τοῦ  Θεοῦ·    δὲ  ἀρνησάμενός  με  ἐνώπιον  τῶν  ἀνθρώπων  ἀπαρνηθήσεται  ἐνώπιον  τῶν  ἀγγέλων  τοῦ  Θεοῦ.  10 καὶ  πᾶς  ὃς  ἐρεῖ  λόγον  εἰς  τὸν  Υἱὸν  τοῦ  ἀνθρώπου,  ἀφεθήσεται  αὐτῷ·  τῷ  δὲ  εἰς  τὸ  Ἅγιον  Πνεῦμα  βλασφημήσαντι  οὐκ  ἀφεθήσεται.  11 ὅταν  δὲ  εἰσφέρωσιν  ὑμᾶς  ἐπὶ  τὰς  συναγωγὰς  καὶ  τὰς  ἀρχὰς  καὶ  τὰς  ἐξουσίας,  μὴ  μεριμνήσητε  πῶς    τί  ἀπολογήσησθε    τί  εἴπητε·  12 τὸ  γὰρ  Ἅγιον  Πνεῦμα  διδάξει  ὑμᾶς  ἐν  αὐτῇ  τῇ  ὥρᾳ    δεῖ  εἰπεῖν. 

The Parable of the Rich Fool

13 Εἶπεν  δέ  τις  ἐκ  τοῦ  ὄχλου  αὐτῷ  Διδάσκαλε,  εἰπὲ  τῷ  ἀδελφῷ  μου  μερίσασθαι  μετ’  ἐμοῦ  τὴν  κληρονομίαν.  14   δὲ  εἶπεν  αὐτῷ  Ἄνθρωπε,  τίς  με  κατέστησεν  κριτὴν    μεριστὴν  ἐφ’  ὑμᾶς;  15 εἶπεν  δὲ  πρὸς  αὐτούς  Ὁρᾶτε  καὶ  φυλάσσεσθε  ἀπὸ  πάσης  πλεονεξίας,  ὅτι  οὐκ  ἐν  τῷ  περισσεύειν  τινὶ    ζωὴ  αὐτοῦ  ἐστιν  ἐκ  τῶν  ὑπαρχόντων  αὐτῷ.  16 Εἶπεν  δὲ  παραβολὴν  πρὸς  αὐτοὺς  λέγων  Ἀνθρώπου  τινὸς  πλουσίου  εὐφόρησεν    χώρα.  17 καὶ  διελογίζετο  ἐν  ἑαυτῷ  λέγων  Τί  ποιήσω,  ὅτι  οὐκ  ἔχω  ποῦ  συνάξω  τοὺς  καρπούς  μου;  18 καὶ  εἶπεν  Τοῦτο  ποιήσω·  καθελῶ  μου  τὰς  ἀποθήκας  καὶ  μείζονας  οἰκοδομήσω,  καὶ  συνάξω  ἐκεῖ  πάντα  τὸν  σῖτον  καὶ  τὰ  ἀγαθά  μου,  19 καὶ  ἐρῶ  τῇ  ψυχῇ  μου  Ψυχή,  ἔχεις  πολλὰ  ἀγαθὰ  κείμενα  εἰς  ἔτη  πολλά·  ἀναπαύου,  φάγε,  πίε,  εὐφραίνου.  20 εἶπεν  δὲ  αὐτῷ    Θεός  Ἄφρων,  ταύτῃ  τῇ  νυκτὶ  τὴν  ψυχήν  σου  ἀπαιτοῦσιν  ἀπὸ  σοῦ·    δὲ  ἡτοίμασας,  τίνι  ἔσται;  21 οὕτως    θησαυρίζων  ἑαυτῷ*  καὶ  μὴ  εἰς  Θεὸν  πλουτῶν. 

Do Not Worry

22 Εἶπεν  δὲ  πρὸς  τοὺς  μαθητὰς  αὐτοῦ  Διὰ  τοῦτο  λέγω  ὑμῖν·  μὴ  μεριμνᾶτε  τῇ  ψυχῇ  τί  φάγητε,  μηδὲ  τῷ  σώματι  (ὑμῶν)  τί  ἐνδύσησθε.  23   γὰρ  ψυχὴ  πλεῖόν  ἐστιν  τῆς  τροφῆς  καὶ  τὸ  σῶμα  τοῦ  ἐνδύματος.  24 κατανοήσατε  τοὺς  κόρακας,  ὅτι  οὐ*  σπείρουσιν  οὐδὲ*  θερίζουσιν,  οἷς  οὐκ  ἔστιν  ταμεῖον  οὐδὲ  ἀποθήκη,  καὶ    Θεὸς  τρέφει  αὐτούς·  πόσῳ  μᾶλλον  ὑμεῖς  διαφέρετε  τῶν  πετεινῶν.  25 τίς  δὲ  ἐξ  ὑμῶν  μεριμνῶν  δύναται  ἐπὶ  τὴν  ἡλικίαν  αὐτοῦ  προσθεῖναι  πῆχυν;  26 εἰ  οὖν  οὐδὲ  ἐλάχιστον  δύνασθε,  τί  περὶ  τῶν  λοιπῶν  μεριμνᾶτε;  27 κατανοήσατε  τὰ  κρίνα,  πῶς  ‹αὐξάνει  οὐ  κοπιᾷ  οὐδὲ  νήθει›·  λέγω  δὲ  ὑμῖν,  οὐδὲ  Σολομὼν  ἐν  πάσῃ  τῇ  δόξῃ  αὐτοῦ  περιεβάλετο  ὡς  ἓν  τούτων.  28 εἰ  δὲ  ἐν  ἀγρῷ  τὸν  χόρτον  ὄντα  σήμερον  καὶ  αὔριον  εἰς  κλίβανον  βαλλόμενον    Θεὸς  οὕτως  ἀμφιέζει,  πόσῳ  μᾶλλον  ὑμᾶς,  ὀλιγόπιστοι.  29 καὶ  ὑμεῖς  μὴ  ζητεῖτε  τί  φάγητε  καὶ  τί  πίητε,  καὶ  μὴ  μετεωρίζεσθε·  30 ταῦτα  γὰρ  πάντα  τὰ  ἔθνη  τοῦ  κόσμου  ἐπιζητοῦσιν·  ὑμῶν  δὲ    Πατὴρ  οἶδεν  ὅτι  χρῄζετε  τούτων·  31 πλὴν  ζητεῖτε  τὴν  βασιλείαν  αὐτοῦ,  καὶ  ταῦτα  προστεθήσεται  ὑμῖν.  32 Μὴ  φοβοῦ,  τὸ  μικρὸν  ποίμνιον·  ὅτι  εὐδόκησεν    Πατὴρ  ὑμῶν  δοῦναι  ὑμῖν  τὴν  βασιλείαν. 

33 Πωλήσατε  τὰ  ὑπάρχοντα  ὑμῶν  καὶ  δότε  ἐλεημοσύνην·  ποιήσατε  ἑαυτοῖς  βαλλάντια  μὴ  παλαιούμενα,  θησαυρὸν  ἀνέκλειπτον  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς,  ὅπου  κλέπτης  οὐκ  ἐγγίζει  οὐδὲ  σὴς  διαφθείρει·  34 ὅπου  γάρ  ἐστιν    θησαυρὸς  ὑμῶν,  ἐκεῖ  καὶ    καρδία  ὑμῶν  ἔσται. 

35 Ἔστωσαν  ὑμῶν  αἱ  ὀσφύες  περιεζωσμέναι  καὶ  οἱ  λύχνοι  καιόμενοι·  36 καὶ  ὑμεῖς  ὅμοιοι  ἀνθρώποις  προσδεχομένοις  τὸν  κύριον  ἑαυτῶν  πότε  ἀναλύσῃ  ἐκ  τῶν  γάμων,  ἵνα  ἐλθόντος  καὶ  κρούσαντος  εὐθέως  ἀνοίξωσιν  αὐτῷ.  37 μακάριοι  οἱ  δοῦλοι  ἐκεῖνοι,  οὓς  ἐλθὼν    κύριος  εὑρήσει  γρηγοροῦντας·  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  περιζώσεται  καὶ  ἀνακλινεῖ  αὐτοὺς  καὶ  παρελθὼν  διακονήσει  αὐτοῖς.  38 κἂν  ἐν  τῇ  δευτέρᾳ  κἂν  ἐν  τῇ  τρίτῃ  φυλακῇ  ἔλθῃ  καὶ  εὕρῃ  οὕτως,  μακάριοί  εἰσιν  ἐκεῖνοι. 

39 τοῦτο  δὲ  γινώσκετε  ὅτι  εἰ  ᾔδει    οἰκοδεσπότης  ποίᾳ  ὥρᾳ    κλέπτης  ἔρχεται,  (ἐγρηγόρησεν)  οὐκ  ἂν  (καὶ)  ἀφῆκεν  διορυχθῆναι  τὸν  οἶκον  αὐτοῦ.  40 καὶ  ὑμεῖς  γίνεσθε  ἕτοιμοι,  ὅτι    ὥρᾳ  οὐ  δοκεῖτε    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  ἔρχεται. 

41 Εἶπεν  δὲ    Πέτρος  Κύριε,  πρὸς  ἡμᾶς  τὴν  παραβολὴν  ταύτην  λέγεις    καὶ  πρὸς  πάντας;  42 καὶ  εἶπεν    Κύριος  Τίς  ἄρα  ἐστὶν    πιστὸς  οἰκονόμος    φρόνιμος,  ὃν  καταστήσει    κύριος  ἐπὶ  τῆς  θεραπείας  αὐτοῦ  τοῦ  διδόναι  ἐν  καιρῷ  τὸ  σιτομέτριον;  43 μακάριος    δοῦλος  ἐκεῖνος,  ὃν  ἐλθὼν    κύριος  αὐτοῦ  εὑρήσει  ποιοῦντα  οὕτως.  44 ἀληθῶς  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  ἐπὶ  πᾶσιν  τοῖς  ὑπάρχουσιν  αὐτοῦ  καταστήσει  αὐτόν.  45 ἐὰν  δὲ  εἴπῃ    δοῦλος  ἐκεῖνος  ἐν  τῇ  καρδίᾳ  αὐτοῦ  Χρονίζει    κύριός  μου  ἔρχεσθαι,  καὶ  ἄρξηται  τύπτειν  τοὺς  παῖδας  καὶ  τὰς  παιδίσκας,  ἐσθίειν  τε  καὶ  πίνειν  καὶ  μεθύσκεσθαι,  46 ἥξει    κύριος  τοῦ  δούλου  ἐκείνου  ἐν  ἡμέρᾳ    οὐ  προσδοκᾷ  καὶ  ἐν  ὥρᾳ    οὐ  γινώσκει,  καὶ  διχοτομήσει  αὐτὸν,  καὶ  τὸ  μέρος  αὐτοῦ  μετὰ  τῶν  ἀπίστων  θήσει.  47 ἐκεῖνος  δὲ    δοῦλος    γνοὺς  τὸ  θέλημα  τοῦ  κυρίου  αὐτοῦ  καὶ  μὴ  ἑτοιμάσας    ποιήσας  πρὸς  τὸ  θέλημα  αὐτοῦ  δαρήσεται  πολλάς·  48   δὲ  μὴ  γνοὺς,  ποιήσας  δὲ  ἄξια  πληγῶν,  δαρήσεται  ὀλίγας.  παντὶ  δὲ    ἐδόθη  πολύ,  πολὺ  ζητηθήσεται  παρ’  αὐτοῦ,  καὶ    παρέθεντο  πολύ,  περισσότερον  αἰτήσουσιν  αὐτόν. 

Not Peace, But Division

49 Πῦρ  ἦλθον  βαλεῖν  ἐπὶ  τὴν  γῆν,  καὶ  τί  θέλω  εἰ  ἤδη  ἀνήφθη.  50 βάπτισμα  δὲ  ἔχω  βαπτισθῆναι,  καὶ  πῶς  συνέχομαι  ἕως  ὅτου  τελεσθῇ.  51 δοκεῖτε  ὅτι  εἰρήνην  παρεγενόμην  δοῦναι  ἐν  τῇ  γῇ;  οὐχί,  λέγω  ὑμῖν,  ἀλλ’    διαμερισμόν.  52 ἔσονται  γὰρ  ἀπὸ  τοῦ  νῦν  πέντε  ἐν  ἑνὶ  οἴκῳ  διαμεμερισμένοι,  τρεῖς  ἐπὶ  δυσὶν  καὶ  δύο  ἐπὶ  τρισίν  53 διαμερισθήσονται,  πατὴρ  ἐπὶ  υἱῷ  καὶ  υἱὸς  ἐπὶ  πατρί,  μήτηρ  ἐπὶ  [τὴν]  θυγατέρα  καὶ  θυγάτηρ  ἐπὶ  τὴν  μητέρα,  πενθερὰ  ἐπὶ  τὴν  νύμφην  αὐτῆς  καὶ  νύμφη  ἐπὶ  τὴν  πενθεράν. 

Interpreting the Present Time

54 Ἔλεγεν  δὲ  καὶ  τοῖς  ὄχλοις  Ὅταν  ἴδητε  [τὴν]  νεφέλην  ἀνατέλλουσαν  ἐπὶ  δυσμῶν,  εὐθέως  λέγετε  ὅτι  Ὄμβρος  ἔρχεται,  καὶ  γίνεται  οὕτως·  55 καὶ  ὅταν  νότον  πνέοντα,  λέγετε  ὅτι  Καύσων  ἔσται,  καὶ  γίνεται.  56 ὑποκριταί,  τὸ  πρόσωπον  τῆς  γῆς  καὶ  τοῦ  οὐρανοῦ  οἴδατε  δοκιμάζειν,  τὸν  καιρὸν ⇔  δὲ  τοῦτον  πῶς  οὐκ*  ‹οἴδατε›  δοκιμάζειν*; 

Reconciling with Your Adversary

57 Τί  δὲ  καὶ  ἀφ’  ἑαυτῶν  οὐ  κρίνετε  τὸ  δίκαιον;  58 ὡς  γὰρ  ὑπάγεις  μετὰ  τοῦ  ἀντιδίκου  σου  ἐπ’  ἄρχοντα,  ἐν  τῇ  ὁδῷ  δὸς  ἐργασίαν  ἀπηλλάχθαι  ἀπ’  αὐτοῦ,  μή‿  ποτε  κατασύρῃ  σε  πρὸς  τὸν  κριτήν,  καὶ    κριτής  σε  παραδώσει  τῷ  πράκτορι,  καὶ    πράκτωρ  σε  βαλεῖ  εἰς  φυλακήν.  59 λέγω  σοι,  οὐ  μὴ  ἐξέλθῃς  ἐκεῖθεν  ἕως  καὶ  τὸ  ἔσχατον  λεπτὸν  ἀποδῷς. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Luke 11
Top of Page
Top of Page