Matthew 24
Study Bible
Temple Destruction Foretold

Καὶ  ἐξελθὼν    Ἰησοῦς  ἀπὸ  τοῦ  ἱεροῦ  ἐπορεύετο,  καὶ  προσῆλθον  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  ἐπιδεῖξαι  αὐτῷ  τὰς  οἰκοδομὰς  τοῦ  ἱεροῦ.    δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  αὐτοῖς  Οὐ  βλέπετε  ταῦτα  πάντα;  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  οὐ  μὴ  ἀφεθῇ  ὧδε  λίθος  ἐπὶ  λίθον  ὃς  οὐ  καταλυθήσεται. 

Καθημένου  δὲ  αὐτοῦ  ἐπὶ  τοῦ  ὄρους  τῶν  Ἐλαιῶν  προσῆλθον  αὐτῷ  οἱ  μαθηταὶ  κατ’  ἰδίαν  λέγοντες  Εἰπὲ  ἡμῖν,  πότε  ταῦτα  ἔσται,  καὶ  τί  τὸ  σημεῖον  τῆς  σῆς  παρουσίας  καὶ  συντελείας  τοῦ  αἰῶνος; 

καὶ  ἀποκριθεὶς    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς  Βλέπετε  μή  τις  ὑμᾶς  πλανήσῃ. 

False Christs

πολλοὶ  γὰρ  ἐλεύσονται  ἐπὶ  τῷ  ὀνόματί  μου  λέγοντες  Ἐγώ  εἰμι    Χριστός,  καὶ  πολλοὺς  πλανήσουσιν.  μελλήσετε  δὲ  ἀκούειν  πολέμους  καὶ  ἀκοὰς  πολέμων·  ὁρᾶτε,  μὴ  θροεῖσθε·  δεῖ  γὰρ  γενέσθαι,  ἀλλ’  οὔπω  ἐστὶν  τὸ  τέλος.  ἐγερθήσεται  γὰρ  ἔθνος  ἐπὶ  ἔθνος  καὶ  βασιλεία  ἐπὶ  βασιλείαν,  καὶ  ἔσονται  λιμοὶ  καὶ  σεισμοὶ  κατὰ  τόπους·  πάντα  δὲ  ταῦτα  ἀρχὴ  ὠδίνων. 

Witnessing to All Nations

τότε  παραδώσουσιν  ὑμᾶς  εἰς  θλῖψιν  καὶ  ἀποκτενοῦσιν  ὑμᾶς,  καὶ  ἔσεσθε  μισούμενοι  ὑπὸ  πάντων  τῶν  ἐθνῶν  διὰ  τὸ  ὄνομά  μου.  10 καὶ  τότε  σκανδαλισθήσονται  πολλοὶ  καὶ  ἀλλήλους  παραδώσουσιν  καὶ  μισήσουσιν  ἀλλήλους·  11 καὶ  πολλοὶ  ψευδοπροφῆται  ἐγερθήσονται  καὶ  πλανήσουσιν  πολλούς·  12 καὶ  διὰ  τὸ  πληθυνθῆναι  τὴν  ἀνομίαν  ψυγήσεται    ἀγάπη  τῶν  πολλῶν.  13   δὲ  ὑπομείνας  εἰς  τέλος,  οὗτος  σωθήσεται.  14 καὶ  κηρυχθήσεται  τοῦτο  τὸ  εὐαγγέλιον  τῆς  βασιλείας  ἐν  ὅλῃ  τῇ  οἰκουμένῃ  εἰς  μαρτύριον  πᾶσιν  τοῖς  ἔθνεσιν,  καὶ  τότε  ἥξει  τὸ  τέλος. 

The Abomination of Desolation

15 Ὅταν  οὖν  ἴδητε  τὸ  βδέλυγμα  τῆς  ἐρημώσεως  τὸ  ῥηθὲν  διὰ  Δανιὴλ  τοῦ  προφήτου  ἑστὸς  ἐν  τόπῳ  ἁγίῳ,    ἀναγινώσκων  νοείτω,  16 τότε  οἱ  ἐν  τῇ  Ἰουδαίᾳ  φευγέτωσαν  εἰς  τὰ  ὄρη,  17   ἐπὶ  τοῦ  δώματος  μὴ  καταβάτω  ἆραι  τὰ  ἐκ  τῆς  οἰκίας  αὐτοῦ,  18 καὶ    ἐν  τῷ  ἀγρῷ  μὴ  ἐπιστρεψάτω  ὀπίσω  ἆραι  τὸ  ἱμάτιον  αὐτοῦ.  19 οὐαὶ  δὲ  ταῖς  ἐν  γαστρὶ  ἐχούσαις  καὶ  ταῖς  θηλαζούσαις  ἐν  ἐκείναις  ταῖς  ἡμέραις.  20 προσεύχεσθε  δὲ  ἵνα  μὴ  γένηται    φυγὴ  ὑμῶν  χειμῶνος  μηδὲ  σαββάτῳ·  21 ἔσται  γὰρ  τότε  θλῖψις  μεγάλη,  οἵα  οὐ  γέγονεν  ἀπ’  ἀρχῆς  κόσμου  ἕως  τοῦ  νῦν  οὐδ’  οὐ  μὴ  γένηται.  22 καὶ  εἰ  μὴ  ἐκολοβώθησαν  αἱ  ἡμέραι  ἐκεῖναι,  οὐκ  ἂν  ἐσώθη  πᾶσα  σάρξ·  διὰ  δὲ  τοὺς  ἐκλεκτοὺς  κολοβωθήσονται  αἱ  ἡμέραι  ἐκεῖναι.  23 τότε  ἐάν  τις  ὑμῖν  εἴπῃ  Ἰδοὺ  ὧδε    Χριστός,    Ὧδε,  μὴ  πιστεύσητε·  24 ἐγερθήσονται  γὰρ  ψευδόχριστοι  καὶ  ψευδοπροφῆται,  καὶ  δώσουσιν  σημεῖα  μεγάλα  καὶ  τέρατα  ὥστε  πλανῆσαι,  εἰ  δυνατὸν,  καὶ  τοὺς  ἐκλεκτούς.  25 ἰδοὺ  προείρηκα  ὑμῖν. 

The Return of the Son of Man

26 ἐὰν  οὖν  εἴπωσιν  ὑμῖν  Ἰδοὺ  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ  ἐστίν,  μὴ  ἐξέλθητε·  Ἰδοὺ  ἐν  τοῖς  ταμείοις,  μὴ  πιστεύσητε·  27 ὥσπερ  γὰρ    ἀστραπὴ  ἐξέρχεται  ἀπὸ  ἀνατολῶν  καὶ  φαίνεται  ἕως  δυσμῶν,  οὕτως  ἔσται    παρουσία  τοῦ  Υἱοῦ  τοῦ  ἀνθρώπου·  28 ὅπου  ἐὰν    τὸ  πτῶμα,  ἐκεῖ  συναχθήσονται  οἱ  ἀετοί. 

29 Εὐθέως  δὲ  μετὰ  τὴν  θλῖψιν  τῶν  ἡμερῶν  ἐκείνων    ἥλιος  σκοτισθήσεται,  καὶ    σελήνη  οὐ  δώσει  τὸ  φέγγος  αὐτῆς,  καὶ  οἱ  ἀστέρες  πεσοῦνται  ἀπὸ  τοῦ  οὐρανοῦ,  καὶ  αἱ  δυνάμεις  τῶν  οὐρανῶν  σαλευθήσονται.  30 καὶ  τότε  φανήσεται  τὸ  σημεῖον  τοῦ  Υἱοῦ  τοῦ  ἀνθρώπου  ἐν  ‹τῷ›  οὐρανῷ,  καὶ  τότε  κόψονται  πᾶσαι  αἱ  φυλαὶ  τῆς  γῆς  καὶ  ὄψονται  τὸν  Υἱὸν  τοῦ  ἀνθρώπου  ἐρχόμενον  ἐπὶ  τῶν  νεφελῶν  τοῦ  οὐρανοῦ  μετὰ  δυνάμεως  καὶ  δόξης  πολλῆς·  31 καὶ  ἀποστελεῖ  τοὺς  ἀγγέλους  αὐτοῦ  μετὰ  σάλπιγγος  μεγάλης,  καὶ  ἐπισυνάξουσιν  τοὺς  ἐκλεκτοὺς  αὐτοῦ  ἐκ  τῶν  τεσσάρων  ἀνέμων  ἀπ’  ἄκρων  οὐρανῶν  ἕως  ‹τῶν›  ἄκρων  αὐτῶν. 

The lesson of the Fig Tree

32 Ἀπὸ  δὲ  τῆς  συκῆς  μάθετε  τὴν  παραβολήν·  ὅταν  ἤδη    κλάδος  αὐτῆς  γένηται  ἁπαλὸς  καὶ  τὰ  φύλλα  ἐκφύῃ,  γινώσκετε  ὅτι  ἐγγὺς  τὸ  θέρος·  33 οὕτως  καὶ  ὑμεῖς  ὅταν  ἴδητε  πάντα  ταῦτα,  γινώσκετε  ὅτι  ἐγγύς  ἐστιν  ἐπὶ  θύραις.  34 ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  οὐ  μὴ  παρέλθῃ    γενεὰ  αὕτη  ἕως  ἂν  πάντα  ταῦτα  γένηται.  35   οὐρανὸς  καὶ    γῆ  παρελεύσεται,  οἱ  δὲ  λόγοι  μου  οὐ  μὴ  παρέλθωσιν. 

Be Ready at Any Hour

36 Περὶ  δὲ  τῆς  ἡμέρας  ἐκείνης  καὶ  ὥρας  οὐδεὶς  οἶδεν,  οὐδὲ  οἱ  ἄγγελοι  τῶν  οὐρανῶν  οὐδὲ    Υἱός,  εἰ  μὴ    Πατὴρ  μόνος.  37 ὥσπερ  γὰρ  αἱ  ἡμέραι  τοῦ  Νῶε,  οὕτως  ἔσται    παρουσία  τοῦ  Υἱοῦ  τοῦ  ἀνθρώπου.  38 ὡς  γὰρ  ἦσαν  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  ἐκείναις  ταῖς  πρὸ  τοῦ  κατακλυσμοῦ  τρώγοντες  καὶ  πίνοντες,  γαμοῦντες  καὶ  γαμίζοντες,  ἄχρι  ἧς  ἡμέρας  εἰσῆλθεν  Νῶε  εἰς  τὴν  κιβωτόν,  39 καὶ  οὐκ  ἔγνωσαν  ἕως  ἦλθεν    κατακλυσμὸς  καὶ  ἦρεν  ἅπαντας,  οὕτως  ἔσται  καὶ    παρουσία  τοῦ  Υἱοῦ  τοῦ  ἀνθρώπου.  40 τότε  ἔσονται ⇔  δύο  ἐν  τῷ  ἀγρῷ,  εἷς  παραλαμβάνεται  καὶ  εἷς  ἀφίεται·  41 δύο  ἀλήθουσαι  ἐν  τῷ  μύλῳ,  μία  παραλαμβάνεται  καὶ  μία  ἀφίεται. 

42 γρηγορεῖτε  οὖν,  ὅτι  οὐκ  οἴδατε  ποίᾳ  ἡμέρᾳ    κύριος  ὑμῶν  ἔρχεται.  43 ἐκεῖνο  δὲ  γινώσκετε  ὅτι  εἰ  ᾔδει    οἰκοδεσπότης  ποίᾳ  φυλακῇ    κλέπτης  ἔρχεται,  ἐγρηγόρησεν  ἂν  καὶ  οὐκ  ἂν  εἴασεν  διορυχθῆναι  τὴν  οἰκίαν  αὐτοῦ.  44 διὰ  τοῦτο  καὶ  ὑμεῖς  γίνεσθε  ἕτοιμοι,  ὅτι    οὐ  δοκεῖτε  ὥρᾳ    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  ἔρχεται. 

45 Τίς  ἄρα  ἐστὶν    πιστὸς  δοῦλος  καὶ  φρόνιμος  ὃν  κατέστησεν    κύριος  ἐπὶ  τῆς  οἰκετείας  αὐτοῦ  τοῦ  δοῦναι  αὐτοῖς  τὴν  τροφὴν  ἐν  καιρῷ;  46 μακάριος    δοῦλος  ἐκεῖνος  ὃν  ἐλθὼν    κύριος  αὐτοῦ  εὑρήσει  οὕτως  ποιοῦντα·  47 ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  ἐπὶ  πᾶσιν  τοῖς  ὑπάρχουσιν  αὐτοῦ  καταστήσει  αὐτόν.  48 ἐὰν  δὲ  εἴπῃ    κακὸς  δοῦλος  ἐκεῖνος  ἐν  τῇ  καρδίᾳ  αὐτοῦ  Χρονίζει  μου    κύριος,  49 καὶ  ἄρξηται  τύπτειν  τοὺς  συνδούλους  αὐτοῦ,  ἐσθίῃ  δὲ  καὶ  πίνῃ  μετὰ  τῶν  μεθυόντων,  50 ἥξει    κύριος  τοῦ  δούλου  ἐκείνου  ἐν  ἡμέρᾳ    οὐ  προσδοκᾷ  καὶ  ἐν  ὥρᾳ    οὐ  γινώσκει,  51 καὶ  διχοτομήσει  αὐτὸν  καὶ  τὸ  μέρος  αὐτοῦ  μετὰ  τῶν  ὑποκριτῶν  θήσει·  ἐκεῖ  ἔσται    κλαυθμὸς  καὶ    βρυγμὸς  τῶν  ὀδόντων. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Matthew 23
Top of Page
Top of Page