Luke 1
Study Bible
Dedication to Theophilus

Ἐπειδήπερ  πολλοὶ  ἐπεχείρησαν  ἀνατάξασθαι  διήγησιν  περὶ  τῶν  πεπληροφορημένων  ἐν  ἡμῖν  πραγμάτων,  καθὼς  παρέδοσαν  ἡμῖν  οἱ  ἀπ’  ἀρχῆς  αὐτόπται  καὶ  ὑπηρέται  γενόμενοι  τοῦ  λόγου,  ἔδοξε  κἀμοὶ  παρηκολουθηκότι  ἄνωθεν  πᾶσιν  ἀκριβῶς  καθεξῆς  σοι  γράψαι,  κράτιστε  Θεόφιλε,  ἵνα  ἐπιγνῷς  περὶ  ὧν  κατηχήθης  λόγων  τὴν  ἀσφάλειαν. 

The Birth of John the Baptist Foretold

Ἐγένετο  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  Ἡρῴδου  βασιλέως  τῆς  Ἰουδαίας  ἱερεύς  τις  ὀνόματι  Ζαχαρίας  ἐξ  ἐφημερίας  Ἀβιά,  καὶ  γυνὴ  αὐτῷ  ἐκ  τῶν  θυγατέρων  Ἀαρών,  καὶ  τὸ  ὄνομα  αὐτῆς  Ἐλισάβετ*.  ἦσαν  δὲ  δίκαιοι  ἀμφότεροι  ἐναντίον  τοῦ  Θεοῦ,  πορευόμενοι  ἐν  πάσαις  ταῖς  ἐντολαῖς  καὶ  δικαιώμασιν  τοῦ  Κυρίου  ἄμεμπτοι.  καὶ  οὐκ  ἦν  αὐτοῖς  τέκνον,  καθότι  ἦν    Ἐλισάβετ*  στεῖρα,  καὶ  ἀμφότεροι  προβεβηκότες  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  αὐτῶν  ἦσαν. 

Ἐγένετο  δὲ  ἐν  τῷ  ἱερατεύειν  αὐτὸν  ἐν  τῇ  τάξει  τῆς  ἐφημερίας  αὐτοῦ  ἔναντι  τοῦ  Θεοῦ,  κατὰ  τὸ  ἔθος  τῆς  ἱερατείας  ἔλαχε  τοῦ  θυμιᾶσαι  εἰσελθὼν  εἰς  τὸν  ναὸν  τοῦ  Κυρίου,  10 καὶ  πᾶν  τὸ  πλῆθος  ἦν  τοῦ  λαοῦ  προσευχόμενον  ἔξω  τῇ  ὥρᾳ  τοῦ  θυμιάματος.  11 ὤφθη  δὲ  αὐτῷ  ἄγγελος  Κυρίου  ἑστὼς  ἐκ  δεξιῶν  τοῦ  θυσιαστηρίου  τοῦ  θυμιάματος.  12 καὶ  ἐταράχθη  Ζαχαρίας  ἰδών,  καὶ  φόβος  ἐπέπεσεν  ἐπ’  αὐτόν.  13 εἶπεν  δὲ  πρὸς  αὐτὸν    ἄγγελος  Μὴ  φοβοῦ,  Ζαχαρία,  διότι  εἰσηκούσθη    δέησίς  σου,  καὶ    γυνή  σου  Ἐλισάβετ*  γεννήσει  υἱόν  σοι,  καὶ  καλέσεις  τὸ  ὄνομα  αὐτοῦ  Ἰωάννην*·  14 καὶ  ἔσται  χαρά  σοι  καὶ  ἀγαλλίασις,  καὶ  πολλοὶ  ἐπὶ  τῇ  γενέσει  αὐτοῦ  χαρήσονται.  15 ἔσται  γὰρ  μέγας  ἐνώπιον  ‹τοῦ›  Κυρίου,  καὶ  οἶνον  καὶ  σίκερα  οὐ  μὴ  πίῃ,  καὶ  Πνεύματος  Ἁγίου  πλησθήσεται  ἔτι  ἐκ  κοιλίας  μητρὸς  αὐτοῦ,  16 καὶ  πολλοὺς  τῶν  υἱῶν  Ἰσραὴλ  ἐπιστρέψει  ἐπὶ  Κύριον  τὸν  Θεὸν  αὐτῶν·  17 καὶ  αὐτὸς  προελεύσεται  ἐνώπιον  αὐτοῦ  ἐν  πνεύματι  καὶ  δυνάμει  Ἠλίου*,  ἐπιστρέψαι  καρδίας  πατέρων  ἐπὶ  τέκνα  καὶ  ἀπειθεῖς  ἐν  φρονήσει  δικαίων,  ἑτοιμάσαι  Κυρίῳ  λαὸν  κατεσκευασμένον. 

18 καὶ  εἶπεν  Ζαχαρίας  πρὸς  τὸν  ἄγγελον  Κατὰ  τί  γνώσομαι  τοῦτο;  ἐγὼ  γάρ  εἰμι  πρεσβύτης  καὶ    γυνή  μου  προβεβηκυῖα  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  αὐτῆς.  19 καὶ  ἀποκριθεὶς    ἄγγελος  εἶπεν  αὐτῷ  Ἐγώ  εἰμι  Γαβριὴλ    παρεστηκὼς  ἐνώπιον  τοῦ  Θεοῦ,  καὶ  ἀπεστάλην  λαλῆσαι  πρὸς  σὲ  καὶ  εὐαγγελίσασθαί  σοι  ταῦτα·  20 καὶ  ἰδοὺ  ἔσῃ  σιωπῶν  καὶ  μὴ  δυνάμενος  λαλῆσαι  ἄχρι  ἧς  ἡμέρας  γένηται  ταῦτα,  ἀνθ’  ὧν  οὐκ  ἐπίστευσας  τοῖς  λόγοις  μου,  οἵτινες  πληρωθήσονται  εἰς  τὸν  καιρὸν  αὐτῶν. 

21 καὶ  ἦν    λαὸς  προσδοκῶν  τὸν  Ζαχαρίαν,  καὶ  ἐθαύμαζον  ἐν  τῷ  χρονίζειν  ἐν  τῷ  ναῷ  αὐτόν.  22 ἐξελθὼν  δὲ  οὐκ  ἐδύνατο  λαλῆσαι  αὐτοῖς,  καὶ  ἐπέγνωσαν  ὅτι  ὀπτασίαν  ἑώρακεν  ἐν  τῷ  ναῷ·  καὶ  αὐτὸς  ἦν  διανεύων  αὐτοῖς,  καὶ  διέμενεν  κωφός.  23 καὶ  ἐγένετο  ὡς  ἐπλήσθησαν  αἱ  ἡμέραι  τῆς  λειτουργίας  αὐτοῦ,  ἀπῆλθεν  εἰς  τὸν  οἶκον  αὐτοῦ. 

24 Μετὰ  δὲ  ταύτας  τὰς  ἡμέρας  συνέλαβεν  Ἐλισάβετ*    γυνὴ  αὐτοῦ,  καὶ  περιέκρυβεν  ἑαυτὴν  μῆνας  πέντε,  λέγουσα  25 ὅτι  Οὕτως  μοι  πεποίηκεν  Κύριος  ἐν  ἡμέραις  αἷς  ἐπεῖδεν  ἀφελεῖν  ὄνειδός  μου  ἐν  ἀνθρώποις. 

The Birth of Jesus Foretold

26 Ἐν  δὲ  τῷ  μηνὶ  τῷ  ἕκτῳ  ἀπεστάλη    ἄγγελος  Γαβριὴλ  ἀπὸ  τοῦ  Θεοῦ  εἰς  πόλιν  τῆς  Γαλιλαίας    ὄνομα  Ναζαρὲθ,  27 πρὸς  παρθένον  ἐμνηστευμένην  ἀνδρὶ    ὄνομα  Ἰωσὴφ,  ἐξ  οἴκου  Δαυὶδ*,  καὶ  τὸ  ὄνομα  τῆς  παρθένου  Μαριάμ.  28 καὶ  εἰσελθὼν  πρὸς  αὐτὴν  εἶπεν  Χαῖρε,  κεχαριτωμένη,    Κύριος  μετὰ  σοῦ.  ⧼εὐλογημένη  σὺ  ἐν  γυναιξίν⧽.  29   δὲ  ἐπὶ  τῷ  λόγῳ  διεταράχθη,  καὶ  διελογίζετο  ποταπὸς  εἴη    ἀσπασμὸς  οὗτος.  30 καὶ  εἶπεν    ἄγγελος  αὐτῇ  Μὴ  φοβοῦ,  Μαριάμ·  εὗρες  γὰρ  χάριν  παρὰ  τῷ  Θεῷ·  31 καὶ  ἰδοὺ  συλλήμψῃ  ἐν  γαστρὶ  καὶ  τέξῃ  υἱόν,  καὶ  καλέσεις  τὸ  ὄνομα  αὐτοῦ  Ἰησοῦν.  32 οὗτος  ἔσται  μέγας  καὶ  Υἱὸς  Ὑψίστου  κληθήσεται,  καὶ  δώσει  αὐτῷ  Κύριος    Θεὸς  τὸν  θρόνον  Δαυὶδ*  τοῦ  πατρὸς  αὐτοῦ,  33 καὶ  βασιλεύσει  ἐπὶ  τὸν  οἶκον  Ἰακὼβ  εἰς  τοὺς  αἰῶνας,  καὶ  τῆς  βασιλείας  αὐτοῦ  οὐκ  ἔσται  τέλος.  34 εἶπεν  δὲ  Μαριὰμ  πρὸς  τὸν  ἄγγελον  Πῶς  ἔσται  τοῦτο,  ἐπεὶ  ἄνδρα  οὐ  γινώσκω;  35 καὶ  ἀποκριθεὶς    ἄγγελος  εἶπεν  αὐτῇ  Πνεῦμα  Ἅγιον  ἐπελεύσεται  ἐπὶ  σέ,  καὶ  δύναμις  Ὑψίστου  ἐπισκιάσει  σοι·  διὸ  καὶ  τὸ  γεννώμενον  ἅγιον  κληθήσεται  Υἱὸς  Θεοῦ.  36 καὶ  ἰδοὺ  Ἐλισάβετ*    συγγενίς  σου  καὶ  αὐτὴ  συνείληφεν  υἱὸν  ἐν  γήρει  αὐτῆς,  καὶ  οὗτος  μὴν  ἕκτος  ἐστὶν  αὐτῇ  τῇ  καλουμένῃ  στείρᾳ·  37 ὅτι  οὐκ  ἀδυνατήσει  παρὰ  τοῦ  Θεοῦ  πᾶν  ῥῆμα.  38 εἶπεν  δὲ  Μαριάμ  Ἰδοὺ    δούλη  Κυρίου·  γένοιτό  μοι  κατὰ  τὸ  ῥῆμά  σου.  καὶ  ἀπῆλθεν  ἀπ’  αὐτῆς    ἄγγελος. 

Mary Visits Elizabeth

39 Ἀναστᾶσα  δὲ  Μαριὰμ  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  ταύταις  ἐπορεύθη  εἰς  τὴν  ὀρεινὴν  μετὰ  σπουδῆς  εἰς  πόλιν  Ἰούδα,  40 καὶ  εἰσῆλθεν  εἰς  τὸν  οἶκον  Ζαχαρίου  καὶ  ἠσπάσατο  τὴν  Ἐλισάβετ*.  41 καὶ  ἐγένετο  ὡς  ἤκουσεν  τὸν  ἀσπασμὸν  τῆς  Μαρίας    Ἐλισάβετ*,  ἐσκίρτησεν  τὸ  βρέφος  ἐν  τῇ  κοιλίᾳ  αὐτῆς,  καὶ  ἐπλήσθη  Πνεύματος  Ἁγίου    Ἐλισάβετ*,  42 καὶ  ἀνεφώνησεν  κραυγῇ  μεγάλῃ  καὶ  εἶπεν  Εὐλογημένη  σὺ  ἐν  γυναιξίν,  καὶ  εὐλογημένος    καρπὸς  τῆς  κοιλίας  σου.  43 καὶ  πόθεν  μοι  τοῦτο  ἵνα  ἔλθῃ    μήτηρ  τοῦ  Κυρίου  μου  πρὸς  ἐμέ;  44 ἰδοὺ  γὰρ  ὡς  ἐγένετο    φωνὴ  τοῦ  ἀσπασμοῦ  σου  εἰς  τὰ  ὦτά  μου,  ἐσκίρτησεν  ἐν  ἀγαλλιάσει  τὸ  βρέφος  ἐν  τῇ  κοιλίᾳ  μου.  45 καὶ  μακαρία    πιστεύσασα  ὅτι  ἔσται  τελείωσις  τοῖς  λελαλημένοις  αὐτῇ  παρὰ  Κυρίου. 

Mary's Song of Praise

46 Καὶ  εἶπεν  Μαριάμ  Μεγαλύνει    ψυχή  μου  τὸν  Κύριον, 

47 καὶ  ἠγαλλίασεν  τὸ  πνεῦμά  μου  ἐπὶ  τῷ  Θεῷ  τῷ  Σωτῆρί  μου· 

48 ὅτι  ἐπέβλεψεν  ἐπὶ  τὴν  ταπείνωσιν  τῆς  δούλης  αὐτοῦ.  ἰδοὺ  γὰρ  ἀπὸ  τοῦ  νῦν  μακαριοῦσίν  με  πᾶσαι  αἱ  γενεαί· 

49 ὅτι  ἐποίησέν  μοι  μεγάλα    δυνατός.  καὶ  ἅγιον  τὸ  ὄνομα  αὐτοῦ, 

50 καὶ  τὸ  ἔλεος  αὐτοῦ  εἰς  γενεὰς  καὶ  γενεὰς  τοῖς  φοβουμένοις  αὐτόν. 

51 Ἐποίησεν  κράτος  ἐν  βραχίονι  αὐτοῦ,  διεσκόρπισεν  ὑπερηφάνους  διανοίᾳ  καρδίας  αὐτῶν· 

52 καθεῖλεν  δυνάστας  ἀπὸ  θρόνων  καὶ  ὕψωσεν  ταπεινούς, 

53 πεινῶντας  ἐνέπλησεν  ἀγαθῶν  καὶ  πλουτοῦντας  ἐξαπέστειλεν  κενούς. 

54 ἀντελάβετο  Ἰσραὴλ  παιδὸς  αὐτοῦ,  μνησθῆναι  ἐλέους, 

55 καθὼς  ἐλάλησεν  πρὸς  τοὺς  πατέρας  ἡμῶν,  τῷ  Ἀβραὰμ  καὶ  τῷ  σπέρματι  αὐτοῦ  εἰς  τὸν  αἰῶνα. 

56 Ἔμεινεν  δὲ  Μαριὰμ  σὺν  αὐτῇ  ὡς  μῆνας  τρεῖς,  καὶ  ὑπέστρεψεν  εἰς  τὸν  οἶκον  αὐτῆς. 

The Birth of John the Baptist

57 Τῇ  δὲ  Ἐλισάβετ*  ἐπλήσθη    χρόνος  τοῦ  τεκεῖν  αὐτήν,  καὶ  ἐγέννησεν  υἱόν.  58 καὶ  ἤκουσαν  οἱ  περίοικοι  καὶ  οἱ  συγγενεῖς  αὐτῆς  ὅτι  ἐμεγάλυνεν  Κύριος  τὸ  ἔλεος  αὐτοῦ  μετ’  αὐτῆς,  καὶ  συνέχαιρον  αὐτῇ. 

59 Καὶ  ἐγένετο  ἐν  τῇ  ἡμέρᾳ  τῇ  ὀγδόῃ  ἦλθον  περιτεμεῖν  τὸ  παιδίον,  καὶ  ἐκάλουν  αὐτὸ  ἐπὶ  τῷ  ὀνόματι  τοῦ  πατρὸς  αὐτοῦ  Ζαχαρίαν.  60 καὶ  ἀποκριθεῖσα    μήτηρ  αὐτοῦ  εἶπεν  Οὐχί,  ἀλλὰ  κληθήσεται  Ἰωάννης*.  61 καὶ  εἶπαν  πρὸς  αὐτὴν  ὅτι  Οὐδείς  ἐστιν  ἐκ  τῆς  συγγενείας  σου  ὃς  καλεῖται  τῷ  ὀνόματι  τούτῳ.  62 ἐνένευον  δὲ  τῷ  πατρὶ  αὐτοῦ  τὸ  τί  ἂν  θέλοι  καλεῖσθαι  αὐτό.  63 καὶ  αἰτήσας  πινακίδιον  ἔγραψεν  λέγων  Ἰωάννης*  ἐστὶν  ὄνομα  αὐτοῦ.  καὶ  ἐθαύμασαν  πάντες.  64 ἀνεῴχθη  δὲ  τὸ  στόμα  αὐτοῦ  παραχρῆμα  καὶ    γλῶσσα  αὐτοῦ,  καὶ  ἐλάλει  εὐλογῶν  τὸν  Θεόν.  65 Καὶ  ἐγένετο  ἐπὶ  πάντας  φόβος  τοὺς  περιοικοῦντας  αὐτούς,  καὶ  ἐν  ὅλῃ  τῇ  ὀρεινῇ  τῆς  Ἰουδαίας  διελαλεῖτο  πάντα  τὰ  ῥήματα  ταῦτα,  66 καὶ  ἔθεντο  πάντες  οἱ  ἀκούσαντες  ἐν  τῇ  καρδίᾳ  αὐτῶν,  λέγοντες  Τί  ἄρα  τὸ  παιδίον  τοῦτο  ἔσται;  καὶ  γὰρ  χεὶρ  Κυρίου  ἦν  μετ’  αὐτοῦ. 

Zechariah's Song

67 Καὶ  Ζαχαρίας    πατὴρ  αὐτοῦ  ἐπλήσθη  Πνεύματος  Ἁγίου  καὶ  ἐπροφήτευσεν  λέγων 

68 Εὐλογητὸς  Κύριος    Θεὸς  τοῦ  Ἰσραήλ,  ὅτι  ἐπεσκέψατο  καὶ  ἐποίησεν  λύτρωσιν  τῷ  λαῷ  αὐτοῦ, 

69 καὶ  ἤγειρεν  κέρας  σωτηρίας  ἡμῖν  ἐν  οἴκῳ  Δαυὶδ*  παιδὸς  αὐτοῦ, 

70 καθὼς  ἐλάλησεν  διὰ  στόματος  τῶν  ἁγίων  ἀπ’  αἰῶνος  προφητῶν  αὐτοῦ, 

71 σωτηρίαν  ἐξ  ἐχθρῶν  ἡμῶν  καὶ  ἐκ  χειρὸς  πάντων  τῶν  μισούντων  ἡμᾶς, 

72 ποιῆσαι  ἔλεος  μετὰ  τῶν  πατέρων  ἡμῶν  καὶ  μνησθῆναι  διαθήκης  ἁγίας  αὐτοῦ, 

73 ὅρκον  ὃν  ὤμοσεν  πρὸς  Ἀβραὰμ  τὸν  πατέρα  ἡμῶν,  τοῦ  δοῦναι  ἡμῖν 

74 ἀφόβως  ἐκ  χειρὸς  ἐχθρῶν  ῥυσθέντας  λατρεύειν  αὐτῷ 

75 ἐν  ὁσιότητι  καὶ  δικαιοσύνῃ  ἐνώπιον  αὐτοῦ  πάσαις  ταῖς  ἡμέραις  ἡμῶν. 

76 Καὶ  σὺ  δέ,  παιδίον,  προφήτης  Ὑψίστου  κληθήσῃ·  προπορεύσῃ  γὰρ  ἐνώπιον  Κυρίου  ἑτοιμάσαι  ὁδοὺς  αὐτοῦ, 

77 τοῦ  δοῦναι  γνῶσιν  σωτηρίας  τῷ  λαῷ  αὐτοῦ  ἐν  ἀφέσει  ἁμαρτιῶν  αὐτῶν, 

78 διὰ  σπλάγχνα  ἐλέους  Θεοῦ  ἡμῶν,  ἐν  οἷς  ἐπισκέψεται  ἡμᾶς  ἀνατολὴ  ἐξ  ὕψους, 

79 ἐπιφᾶναι  τοῖς  ἐν  σκότει  καὶ  σκιᾷ  θανάτου  καθημένοις,  τοῦ  κατευθῦναι  τοὺς  πόδας  ἡμῶν  εἰς  ὁδὸν  εἰρήνης. 

80 Τὸ  δὲ  παιδίον  ηὔξανεν  καὶ  ἐκραταιοῦτο  πνεύματι,  καὶ  ἦν  ἐν  ταῖς  ἐρήμοις  ἕως  ἡμέρας  ἀναδείξεως  αὐτοῦ  πρὸς  τὸν  Ἰσραήλ. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Mark 16
Top of Page
Top of Page