Luke 24
Study Bible

τῇ  δὲ  μιᾷ  τῶν  σαββάτων  ὄρθρου  βαθέως  ἐπὶ  τὸ  μνῆμα  ἦλθον  φέρουσαι    ἡτοίμασαν  ἀρώματα.  εὗρον  δὲ  τὸν  λίθον  ἀποκεκυλισμένον  ἀπὸ  τοῦ  μνημείου,  εἰσελθοῦσαι  δὲ  οὐχ  εὗρον  τὸ  σῶμα  τοῦ  Κυρίου  Ἰησοῦ.  καὶ  ἐγένετο  ἐν  τῷ  ἀπορεῖσθαι  αὐτὰς  περὶ  τούτου  καὶ  ἰδοὺ  ἄνδρες  δύο  ἐπέστησαν  αὐταῖς  ἐν  ἐσθῆτι  ἀστραπτούσῃ·  ἐμφόβων  δὲ  γενομένων  αὐτῶν  καὶ  κλινουσῶν  τὰ  πρόσωπα  εἰς  τὴν  γῆν,  εἶπαν  πρὸς  αὐτάς  Τί  ζητεῖτε  τὸν  ζῶντα  μετὰ  τῶν  νεκρῶν;  οὐκ  ἔστιν  ὧδε,  ἀλλὰ  ἠγέρθη.  μνήσθητε  ὡς  ἐλάλησεν  ὑμῖν  ἔτι  ὢν  ἐν  τῇ  Γαλιλαίᾳ,  λέγων  τὸν  Υἱὸν  τοῦ  ἀνθρώπου  ὅτι  δεῖ  παραδοθῆναι  εἰς  χεῖρας  ἀνθρώπων  ἁμαρτωλῶν  καὶ  σταυρωθῆναι  καὶ  τῇ  τρίτῃ  ἡμέρᾳ  ἀναστῆναι.  καὶ  ἐμνήσθησαν  τῶν  ῥημάτων  αὐτοῦ,  καὶ  ὑποστρέψασαι  ἀπὸ  τοῦ  μνημείου  ἀπήγγειλαν  ταῦτα  πάντα  τοῖς  ἕνδεκα  καὶ  πᾶσιν  τοῖς  λοιποῖς.  10 ἦσαν  δὲ    Μαγδαληνὴ  Μαρία  καὶ  Ἰωάννα*  καὶ  Μαρία    Ἰακώβου·  καὶ  αἱ  λοιπαὶ  σὺν  αὐταῖς  ἔλεγον  πρὸς  τοὺς  ἀποστόλους  ταῦτα.  11 καὶ  ἐφάνησαν  ἐνώπιον  αὐτῶν  ὡσεὶ  λῆρος  τὰ  ῥήματα  ταῦτα,  καὶ  ἠπίστουν  αὐταῖς.  12   δὲ  Πέτρος  ἀναστὰς  ἔδραμεν  ἐπὶ  τὸ  μνημεῖον·  καὶ  παρακύψας  βλέπει  τὰ  ὀθόνια  μόνα·  καὶ  ἀπῆλθεν  πρὸς  αὑτὸν  θαυμάζων  τὸ  γεγονός.]] 

The Road to Emmaus

13 Καὶ  ἰδοὺ  δύο  ἐξ  αὐτῶν  ἐν  αὐτῇ  τῇ  ἡμέρᾳ  ἦσαν  πορευόμενοι  εἰς  κώμην  ἀπέχουσαν  σταδίους  ἑξήκοντα  ἀπὸ  Ἰερουσαλήμ*,    ὄνομα  Ἐμμαοῦς,  14 καὶ  αὐτοὶ  ὡμίλουν  πρὸς  ἀλλήλους  περὶ  πάντων  τῶν  συμβεβηκότων  τούτων.  15 καὶ  ἐγένετο  ἐν  τῷ  ὁμιλεῖν  αὐτοὺς  καὶ  συζητεῖν*,  καὶ  αὐτὸς  Ἰησοῦς  ἐγγίσας  συνεπορεύετο  αὐτοῖς·  16 οἱ  δὲ  ὀφθαλμοὶ  αὐτῶν  ἐκρατοῦντο  τοῦ  μὴ  ἐπιγνῶναι  αὐτόν.  17 εἶπεν  δὲ  πρὸς  αὐτούς  Τίνες  οἱ  λόγοι  οὗτοι  οὓς  ἀντιβάλλετε  πρὸς  ἀλλήλους  περιπατοῦντες;  καὶ  ἐστάθησαν  σκυθρωποί.  18 ἀποκριθεὶς  δὲ  εἷς  ὀνόματι  Κλεοπᾶς  εἶπεν  πρὸς  αὐτόν  Σὺ  μόνος  παροικεῖς  Ἰερουσαλὴμ*  καὶ  οὐκ  ἔγνως  τὰ  γενόμενα  ἐν  αὐτῇ  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  ταύταις;  19 καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς  Ποῖα;  οἱ  δὲ  εἶπαν  αὐτῷ  Τὰ  περὶ  Ἰησοῦ  τοῦ  Ναζαρηνοῦ,  ὃς  ἐγένετο  ἀνὴρ  προφήτης  δυνατὸς  ἐν  ἔργῳ  καὶ  λόγῳ  ἐναντίον  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  παντὸς  τοῦ  λαοῦ,  20 ὅπως  τε  παρέδωκαν  αὐτὸν  οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ  ἄρχοντες  ἡμῶν  εἰς  κρίμα  θανάτου  καὶ  ἐσταύρωσαν  αὐτόν.  21 ἡμεῖς  δὲ  ἠλπίζομεν  ὅτι  αὐτός  ἐστιν    μέλλων  λυτροῦσθαι  τὸν  Ἰσραήλ·  ἀλλά  γε  καὶ  σὺν  πᾶσιν  τούτοις  τρίτην  ταύτην  ἡμέραν  ἄγει  ἀφ’  οὗ  ταῦτα  ἐγένετο.  22 ἀλλὰ  καὶ  γυναῖκές  τινες  ἐξ  ἡμῶν  ἐξέστησαν  ἡμᾶς,  γενόμεναι  ὀρθριναὶ  ἐπὶ  τὸ  μνημεῖον,  23 καὶ  μὴ  εὑροῦσαι  τὸ  σῶμα  αὐτοῦ  ἦλθον  λέγουσαι  καὶ  ὀπτασίαν  ἀγγέλων  ἑωρακέναι,  οἳ  λέγουσιν  αὐτὸν  ζῆν.  24 καὶ  ἀπῆλθόν  τινες  τῶν  σὺν  ἡμῖν  ἐπὶ  τὸ  μνημεῖον,  καὶ  εὗρον  οὕτως  καθὼς  καὶ  αἱ  γυναῖκες  εἶπον,  αὐτὸν  δὲ  οὐκ  εἶδον. 

Jesus Explains the Prophecies

25 καὶ  αὐτὸς  εἶπεν  πρὸς  αὐτούς    ἀνόητοι  καὶ  βραδεῖς  τῇ  καρδίᾳ  τοῦ  πιστεύειν  ἐπὶ  πᾶσιν  οἷς  ἐλάλησαν  οἱ  προφῆται·  26 οὐχὶ  ταῦτα  ἔδει  παθεῖν  τὸν  Χριστὸν  καὶ  εἰσελθεῖν  εἰς  τὴν  δόξαν  αὐτοῦ;  27 καὶ  ἀρξάμενος  ἀπὸ  Μωϋσέως  καὶ  ἀπὸ  πάντων  τῶν  προφητῶν  διερμήνευσεν  αὐτοῖς  ἐν  πάσαις  ταῖς  γραφαῖς  τὰ  περὶ  ἑαυτοῦ. 

28 Καὶ  ἤγγισαν  εἰς  τὴν  κώμην  οὗ  ἐπορεύοντο,  καὶ  αὐτὸς  προσεποιήσατο  πορρώτερον  πορεύεσθαι.  29 καὶ  παρεβιάσαντο  αὐτὸν  λέγοντες  Μεῖνον  μεθ’  ἡμῶν,  ὅτι  πρὸς  ἑσπέραν  ἐστὶν  καὶ  κέκλικεν  ἤδη    ἡμέρα.  καὶ  εἰσῆλθεν  τοῦ  μεῖναι  σὺν  αὐτοῖς.  30 καὶ  ἐγένετο  ἐν  τῷ  κατακλιθῆναι  αὐτὸν  μετ’  αὐτῶν  λαβὼν  τὸν  ἄρτον  εὐλόγησεν  καὶ  κλάσας  ἐπεδίδου  αὐτοῖς·  31 αὐτῶν  δὲ  διηνοίχθησαν  οἱ  ὀφθαλμοὶ,  καὶ  ἐπέγνωσαν  αὐτόν·  καὶ  αὐτὸς  ἄφαντος  ἐγένετο  ἀπ’  αὐτῶν.  32 καὶ  εἶπαν  πρὸς  ἀλλήλους  Οὐχὶ    καρδία  ἡμῶν  καιομένη  ἦν  ἐν  ἡμῖν,  ὡς  ἐλάλει  ἡμῖν  ἐν  τῇ  ὁδῷ,  ὡς  διήνοιγεν  ἡμῖν  τὰς  γραφάς;  33 Καὶ  ἀναστάντες  αὐτῇ  τῇ  ὥρᾳ  ὑπέστρεψαν  εἰς  Ἰερουσαλήμ*,  καὶ  εὗρον  ἠθροισμένους  τοὺς  ἕνδεκα  καὶ  τοὺς  σὺν  αὐτοῖς,  34 λέγοντας  ὅτι  ὄντως  ἠγέρθη    Κύριος  καὶ  ὤφθη  Σίμωνι.  35 καὶ  αὐτοὶ  ἐξηγοῦντο  τὰ  ἐν  τῇ  ὁδῷ  καὶ  ὡς  ἐγνώσθη  αὐτοῖς  ἐν  τῇ  κλάσει  τοῦ  ἄρτου. 

Jesus Appears to the Disciples

36 Ταῦτα  δὲ  αὐτῶν  λαλούντων  αὐτὸς  ἔστη  ἐν  μέσῳ  αὐτῶν  καὶ  λέγει  αὐτοῖς  Εἰρήνη  ὑμῖν.  37 πτοηθέντες  δὲ  καὶ  ἔμφοβοι  γενόμενοι  ἐδόκουν  πνεῦμα  θεωρεῖν.  38 καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς  Τί  τεταραγμένοι  ἐστέ,  καὶ  διὰ  τί  διαλογισμοὶ  ἀναβαίνουσιν  ἐν  τῇ  καρδίᾳ  ὑμῶν;  39 ἴδετε  τὰς  χεῖράς  μου  καὶ  τοὺς  πόδας  μου,  ὅτι  ἐγώ  εἰμι  αὐτός·  ψηλαφήσατέ  με  καὶ  ἴδετε,  ὅτι  πνεῦμα  σάρκα  καὶ  ὀστέα  οὐκ  ἔχει  καθὼς  ἐμὲ  θεωρεῖτε  ἔχοντα.  40 καὶ  τοῦτο  εἰπὼν  ἔδειξεν  αὐτοῖς  τὰς  χεῖρας  καὶ  τοὺς  πόδας.]]  41 ἔτι  δὲ  ἀπιστούντων  αὐτῶν  ἀπὸ  τῆς  χαρᾶς  καὶ  θαυμαζόντων,  εἶπεν  αὐτοῖς  Ἔχετέ  τι  βρώσιμον  ἐνθάδε;  42 οἱ  δὲ  ἐπέδωκαν  αὐτῷ  ἰχθύος  ὀπτοῦ  μέρος·  43 καὶ  λαβὼν  ἐνώπιον  αὐτῶν  ἔφαγεν. 

Jesus Opens the Meaning of Scriptures

44 Εἶπεν  δὲ  πρὸς  αὐτούς  Οὗτοι  οἱ  λόγοι  μου  οὓς  ἐλάλησα  πρὸς  ὑμᾶς  ἔτι  ὢν  σὺν  ὑμῖν,  ὅτι  δεῖ  πληρωθῆναι  πάντα  τὰ  γεγραμμένα  ἐν  τῷ  νόμῳ  Μωϋσέως  καὶ  τοῖς  προφήταις  καὶ  ψαλμοῖς  περὶ  ἐμοῦ.  45 τότε  διήνοιξεν  αὐτῶν  τὸν  νοῦν  τοῦ  συνιέναι  τὰς  γραφάς·  46 καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς  ὅτι  οὕτως  γέγραπται  παθεῖν  τὸν  Χριστὸν  καὶ  ἀναστῆναι  ἐκ  νεκρῶν  τῇ  τρίτῃ  ἡμέρᾳ,  47 καὶ  κηρυχθῆναι  ἐπὶ  τῷ  ὀνόματι  αὐτοῦ  μετάνοιαν  εἰς  ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν  εἰς  πάντα  τὰ  ἔθνη,—  ἀρξάμενοι  ἀπὸ  Ἰερουσαλήμ*.  48 ὑμεῖς  ‹ἐστε›  μάρτυρες  τούτων.  49 καὶ  ἰδοὺ  ἐγὼ  ἐξαποστέλλω  τὴν  ἐπαγγελίαν  τοῦ  Πατρός  μου  ἐφ’  ὑμᾶς·  ὑμεῖς  δὲ  καθίσατε  ἐν  τῇ  πόλει  ἕως  οὗ  ἐνδύσησθε  ἐξ  ὕψους  δύναμιν. 

The Ascension

50 Ἐξήγαγεν  δὲ  αὐτοὺς  [ἔξω]  ἕως  πρὸς  Βηθανίαν,  καὶ  ἐπάρας  τὰς  χεῖρας  αὐτοῦ  εὐλόγησεν  αὐτούς.  51 καὶ  ἐγένετο  ἐν  τῷ  εὐλογεῖν  αὐτὸν  αὐτοὺς  διέστη  ἀπ’  αὐτῶν  καὶ  ἀνεφέρετο  εἰς  τὸν  οὐρανόν.  52 καὶ  αὐτοὶ  προσκυνήσαντες*  αὐτὸν  ὑπέστρεψαν  εἰς  Ἰερουσαλὴμ*  μετὰ  χαρᾶς  μεγάλης,  53 καὶ  ἦσαν  διὰ  παντὸς  ἐν  τῷ  ἱερῷ  εὐλογοῦντες  τὸν  Θεόν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Luke 23
Top of Page
Top of Page