John 1
Study Bible
The Beginning

Ἐν  ἀρχῇ  ἦν    Λόγος,  καὶ    Λόγος  ἦν  πρὸς  τὸν  Θεόν,  καὶ  Θεὸς  ἦν    Λόγος.  Οὗτος  ἦν  ἐν  ἀρχῇ  πρὸς  τὸν  Θεόν.  πάντα  δι’  αὐτοῦ  ἐγένετο,  καὶ  χωρὶς  αὐτοῦ  ἐγένετο  οὐδὲ  ἕν    γέγονεν.  ἐν  αὐτῷ  ζωὴ  ἦν,  καὶ    ζωὴ  ἦν  τὸ  φῶς  τῶν  ἀνθρώπων.  καὶ  τὸ  φῶς  ἐν  τῇ  σκοτίᾳ  φαίνει,  καὶ    σκοτία  αὐτὸ  οὐ  κατέλαβεν. 

The Witness of John

Ἐγένετο  ἄνθρωπος,  ἀπεσταλμένος  παρὰ  Θεοῦ,  ὄνομα  αὐτῷ  Ἰωάννης*·  οὗτος  ἦλθεν  εἰς  μαρτυρίαν,  ἵνα  μαρτυρήσῃ  περὶ  τοῦ  φωτός,  ἵνα  πάντες  πιστεύσωσιν  δι’  αὐτοῦ.  οὐκ  ἦν  ἐκεῖνος  τὸ  φῶς,  ἀλλ’  ἵνα  μαρτυρήσῃ  περὶ  τοῦ  φωτός. 

Ἦν  τὸ  φῶς  τὸ  ἀληθινὸν,    φωτίζει  πάντα  ἄνθρωπον,  ἐρχόμενον  εἰς  τὸν  κόσμον.  10 ἐν  τῷ  κόσμῳ  ἦν,  καὶ    κόσμος  δι’  αὐτοῦ  ἐγένετο,  καὶ    κόσμος  αὐτὸν  οὐκ  ἔγνω.  11 εἰς  τὰ  ἴδια  ἦλθεν,  καὶ  οἱ  ἴδιοι  αὐτὸν  οὐ  παρέλαβον.  12 ὅσοι  δὲ  ἔλαβον  αὐτόν,  ἔδωκεν  αὐτοῖς  ἐξουσίαν  τέκνα  Θεοῦ  γενέσθαι,  τοῖς  πιστεύουσιν  εἰς  τὸ  ὄνομα  αὐτοῦ,  13 οἳ  οὐκ  ἐξ  αἱμάτων  οὐδὲ  ἐκ  θελήματος  σαρκὸς  οὐδὲ  ἐκ  θελήματος  ἀνδρὸς  ἀλλ’  ἐκ  Θεοῦ  ἐγεννήθησαν. 

The Word Made His Dwelling among Us

14 Καὶ    Λόγος  σὰρξ  ἐγένετο  καὶ  ἐσκήνωσεν  ἐν  ἡμῖν,  καὶ  ἐθεασάμεθα  τὴν  δόξαν  αὐτοῦ,  δόξαν  ὡς  μονογενοῦς  παρὰ  Πατρός,  πλήρης  χάριτος  καὶ  ἀληθείας.  15 Ἰωάννης*  μαρτυρεῖ  περὶ  αὐτοῦ  καὶ  κέκραγεν  λέγων  Οὗτος  ἦν  ὃν  εἶπον    ὀπίσω  μου  ἐρχόμενος  ἔμπροσθέν  μου  γέγονεν,  ὅτι  πρῶτός  μου  ἦν.  16 ὅτι  ἐκ  τοῦ  πληρώματος  αὐτοῦ  ἡμεῖς  πάντες  ἐλάβομεν,  καὶ  χάριν  ἀντὶ  χάριτος·  17 ὅτι    νόμος  διὰ  Μωϋσέως  ἐδόθη,    χάρις  καὶ    ἀλήθεια  διὰ  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  ἐγένετο.  18 Θεὸν  οὐδεὶς  ἑώρακεν  πώποτε·  μονογενὴς  Θεὸς    ὢν  εἰς  τὸν  κόλπον  τοῦ  Πατρὸς,  ἐκεῖνος  ἐξηγήσατο. 

The Mission of John the Baptist

19 Καὶ  αὕτη  ἐστὶν    μαρτυρία  τοῦ  Ἰωάννου*  ὅτε  ἀπέστειλαν  πρὸς  αὐτὸν  οἱ  Ἰουδαῖοι  ἐξ  Ἱεροσολύμων  ἱερεῖς  καὶ  Λευίτας*  ἵνα  ἐρωτήσωσιν  αὐτόν  Σὺ  τίς  εἶ;  20 καὶ  ὡμολόγησεν  καὶ  οὐκ  ἠρνήσατο,  καὶ  ὡμολόγησεν  ὅτι  Ἐγὼ  οὐκ  εἰμὶ    Χριστός.  21 καὶ  ἠρώτησαν  αὐτόν  Τί  οὖν;  σὺ  Ἠλίας*  εἶ;  καὶ  λέγει  Οὐκ  εἰμί.    προφήτης  εἶ  σύ;  καὶ  ἀπεκρίθη  Οὔ.  22 εἶπαν  οὖν  αὐτῷ  Τίς  εἶ;  ἵνα  ἀπόκρισιν  δῶμεν  τοῖς  πέμψασιν  ἡμᾶς·  τί  λέγεις  περὶ  σεαυτοῦ;  23 ἔφη  Ἐγὼ  φωνὴ  βοῶντος  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ  Εὐθύνατε  τὴν  ὁδὸν  Κυρίου,  καθὼς  εἶπεν  Ἠσαΐας*    προφήτης. 

24 Καὶ  ἀπεσταλμένοι  ἦσαν  ἐκ  τῶν  Φαρισαίων.  25 καὶ  ἠρώτησαν  αὐτὸν  καὶ  εἶπαν  αὐτῷ  Τί  οὖν  βαπτίζεις  εἰ  σὺ  οὐκ  εἶ    Χριστὸς  οὐδὲ  Ἠλίας*  οὐδὲ    προφήτης;  26 ἀπεκρίθη  αὐτοῖς    Ἰωάννης*  λέγων  Ἐγὼ  βαπτίζω  ἐν  ὕδατι·  μέσος  ὑμῶν  ἕστηκεν**  ὃν  ὑμεῖς  οὐκ  οἴδατε,  27   ὀπίσω  μου  ἐρχόμενος,  οὗ  οὐκ  εἰμὶ  ἐγὼ  ἄξιος  ἵνα  λύσω  αὐτοῦ  τὸν  ἱμάντα  τοῦ  ὑποδήματος.  28 Ταῦτα  ἐν  Βηθανίᾳ  ἐγένετο  πέραν  τοῦ  Ἰορδάνου,  ὅπου  ἦν    Ἰωάννης*  βαπτίζων. 

Behold, the Lamb of God

29 Τῇ  ἐπαύριον  βλέπει  τὸν  Ἰησοῦν  ἐρχόμενον  πρὸς  αὐτόν,  καὶ  λέγει  Ἴδε    Ἀμνὸς  τοῦ  Θεοῦ    αἴρων  τὴν  ἁμαρτίαν  τοῦ  κόσμου.  30 οὗτός  ἐστιν  ὑπὲρ  οὗ  ἐγὼ  εἶπον  Ὀπίσω  μου  ἔρχεται  ἀνὴρ  ὃς  ἔμπροσθέν  μου  γέγονεν,  ὅτι  πρῶτός  μου  ἦν.  31 κἀγὼ  οὐκ  ᾔδειν  αὐτόν,  ἀλλ’  ἵνα  φανερωθῇ  τῷ  Ἰσραὴλ,  διὰ  τοῦτο  ἦλθον  ἐγὼ  ἐν  ὕδατι  βαπτίζων.  32 Καὶ  ἐμαρτύρησεν  Ἰωάννης*  λέγων  ὅτι  Τεθέαμαι  τὸ  Πνεῦμα  καταβαῖνον  ὡς  περιστερὰν  ἐξ  οὐρανοῦ,  καὶ  ἔμεινεν  ἐπ’  αὐτόν.  33 κἀγὼ  οὐκ  ᾔδειν  αὐτόν,  ἀλλ’    πέμψας  με  βαπτίζειν  ἐν  ὕδατι  ἐκεῖνός  μοι  εἶπεν  Ἐφ’  ὃν  ἂν  ἴδῃς  τὸ  Πνεῦμα  καταβαῖνον  καὶ  μένον  ἐπ’  αὐτόν,  οὗτός  ἐστιν    βαπτίζων  ἐν  Πνεύματι  Ἁγίῳ.  34 κἀγὼ  ἑώρακα,  καὶ  μεμαρτύρηκα  ὅτι  οὗτός  ἐστιν    Υἱὸς  τοῦ  Θεοῦ. 

Jesus Calls His First Disciples

35 Τῇ  ἐπαύριον  πάλιν  εἱστήκει    Ἰωάννης*  καὶ  ἐκ  τῶν  μαθητῶν  αὐτοῦ  δύο,  36 καὶ  ἐμβλέψας  τῷ  Ἰησοῦ  περιπατοῦντι  λέγει  Ἴδε    Ἀμνὸς  τοῦ  Θεοῦ.  37 καὶ  ἤκουσαν  οἱ  δύο  μαθηταὶ  αὐτοῦ  λαλοῦντος  καὶ  ἠκολούθησαν  τῷ  Ἰησοῦ.  38 στραφεὶς  δὲ    Ἰησοῦς  καὶ  θεασάμενος  αὐτοὺς  ἀκολουθοῦντας  λέγει  αὐτοῖς  Τί  ζητεῖτε;  οἱ  δὲ  εἶπαν  αὐτῷ  Ῥαββί*,    λέγεται  μεθερμηνευόμενον  Διδάσκαλε,)  ποῦ  μένεις;  39 λέγει  αὐτοῖς  Ἔρχεσθε  καὶ  ὄψεσθε.  ἦλθαν  οὖν  καὶ  εἶδαν  ποῦ  μένει,  καὶ  παρ’  αὐτῷ  ἔμειναν  τὴν  ἡμέραν  ἐκείνην·  ὥρα  ἦν  ὡς  δεκάτη.  40 Ἦν  Ἀνδρέας    ἀδελφὸς  Σίμωνος  Πέτρου  εἷς  ἐκ  τῶν  δύο  τῶν  ἀκουσάντων  παρὰ  Ἰωάννου*  καὶ  ἀκολουθησάντων  αὐτῷ·  41 εὑρίσκει  οὗτος  πρῶτον  τὸν  ἀδελφὸν  τὸν  ἴδιον  Σίμωνα  καὶ  λέγει  αὐτῷ  Εὑρήκαμεν  τὸν  Μεσσίαν    ἐστιν  μεθερμηνευόμενον  Χριστός.  42 ἤγαγεν  αὐτὸν  πρὸς  τὸν  Ἰησοῦν.  ἐμβλέψας  αὐτῷ    Ἰησοῦς  εἶπεν  Σὺ  εἶ  Σίμων    υἱὸς  Ἰωάννου*,  σὺ  κληθήσῃ  Κηφᾶς    ἑρμηνεύεται  Πέτρος. 

Jesus Calls Philip and Nathanael

43 Τῇ  ἐπαύριον  ἠθέλησεν  ἐξελθεῖν  εἰς  τὴν  Γαλιλαίαν.  καὶ  εὑρίσκει  Φίλιππον.  καὶ  λέγει  αὐτῷ    Ἰησοῦς  Ἀκολούθει  μοι.  44 ἦν  δὲ    Φίλιππος  ἀπὸ  Βηθσαϊδά,  ἐκ  τῆς  πόλεως  Ἀνδρέου  καὶ  Πέτρου.  45 εὑρίσκει  Φίλιππος  τὸν  Ναθαναὴλ  καὶ  λέγει  αὐτῷ  Ὃν  ἔγραψεν  Μωϋσῆς  ἐν  τῷ  νόμῳ  καὶ  οἱ  προφῆται  εὑρήκαμεν,  Ἰησοῦν  υἱὸν  τοῦ  Ἰωσὴφ  τὸν  ἀπὸ  Ναζαρέτ.  46 καὶ  εἶπεν  αὐτῷ  Ναθαναήλ  Ἐκ  Ναζαρὲτ  δύναταί  τι  ἀγαθὸν  εἶναι;  λέγει  αὐτῷ    Φίλιππος  Ἔρχου  καὶ  ἴδε.  47 εἶδεν  ‹ὁ›  Ἰησοῦς  τὸν  Ναθαναὴλ  ἐρχόμενον  πρὸς  αὐτὸν  καὶ  λέγει  περὶ  αὐτοῦ  Ἴδε  ἀληθῶς  Ἰσραηλίτης*,  ἐν    δόλος  οὐκ  ἔστιν.  48 λέγει  αὐτῷ  Ναθαναήλ  Πόθεν  με  γινώσκεις;  ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  καὶ  εἶπεν  αὐτῷ  Πρὸ  τοῦ  σε  Φίλιππον  φωνῆσαι  ὄντα  ὑπὸ  τὴν  συκῆν  εἶδόν  σε.  49 ἀπεκρίθη  αὐτῷ  Ναθαναήλ  Ῥαββί*,  σὺ  εἶ    Υἱὸς  τοῦ  Θεοῦ,  σὺ  Βασιλεὺς  εἶ  τοῦ  Ἰσραήλ.  50 ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  καὶ  εἶπεν  αὐτῷ  Ὅτι  εἶπόν  σοι  ὅτι  εἶδόν  σε  ὑποκάτω  τῆς  συκῆς,  πιστεύεις;  μείζω  τούτων  ὄψῃ.  51 καὶ  λέγει  αὐτῷ  Ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ὄψεσθε  τὸν  οὐρανὸν  ἀνεῳγότα  καὶ  τοὺς  ἀγγέλους  τοῦ  Θεοῦ  ἀναβαίνοντας  καὶ  καταβαίνοντας  ἐπὶ  τὸν  Υἱὸν  τοῦ  ἀνθρώπου. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Luke 24
Top of Page
Top of Page