Mark 1
Study Bible
The Mission of John the Baptist

Ἀρχὴ  τοῦ  εὐαγγελίου  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  Υἱοῦ  Θεοῦ. 

Καθὼς  γέγραπται  ἐν  τῷ  Ἠσαΐᾳ*  τῷ  προφήτῃ  Ἰδοὺ  ἀποστέλλω  τὸν  ἄγγελόν  μου  πρὸ  προσώπου  σου,  ὃς  κατασκευάσει  τὴν  ὁδόν  σου· 

φωνὴ  βοῶντος  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ  Ἑτοιμάσατε  τὴν  ὁδὸν  Κυρίου,  εὐθείας  ποιεῖτε  τὰς  τρίβους  αὐτοῦ, 

ἐγένετο  Ἰωάννης*    βαπτίζων  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ  [καὶ]  κηρύσσων  βάπτισμα  μετανοίας  εἰς  ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν.  καὶ  ἐξεπορεύετο  πρὸς  αὐτὸν  πᾶσα    Ἰουδαία  χώρα  καὶ  οἱ  Ἱεροσολυμῖται*  πάντες,  καὶ  ἐβαπτίζοντο  ὑπ’  αὐτοῦ  ἐν  τῷ  Ἰορδάνῃ  ποταμῷ  ἐξομολογούμενοι  τὰς  ἁμαρτίας  αὐτῶν.  καὶ  ἦν    Ἰωάννης*  ἐνδεδυμένος  τρίχας  καμήλου  καὶ  ζώνην  δερματίνην  περὶ  τὴν  ὀσφὺν  αὐτοῦ,  καὶ  ἔσθων  ἀκρίδας  καὶ  μέλι  ἄγριον.  καὶ  ἐκήρυσσεν  λέγων  Ἔρχεται    ἰσχυρότερός  μου  ὀπίσω  μου,  οὗ  οὐκ  εἰμὶ  ἱκανὸς  κύψας  λῦσαι  τὸν  ἱμάντα  τῶν  ὑποδημάτων  αὐτοῦ.  ἐγὼ  ἐβάπτισα  ὑμᾶς  ὕδατι,  αὐτὸς  δὲ  βαπτίσει  ὑμᾶς  ‹ἐν›  Πνεύματι  Ἁγίῳ. 

The Baptism of Jesus

Καὶ  ἐγένετο  ἐν  ἐκείναις  ταῖς  ἡμέραις  ἦλθεν  Ἰησοῦς  ἀπὸ  Ναζαρὲτ  τῆς  Γαλιλαίας  καὶ  ἐβαπτίσθη  εἰς  τὸν  Ἰορδάνην  ὑπὸ  Ἰωάννου*.  10 καὶ  εὐθὺς  ἀναβαίνων  ἐκ  τοῦ  ὕδατος  εἶδεν  σχιζομένους  τοὺς  οὐρανοὺς  καὶ  τὸ  Πνεῦμα  ὡς  περιστερὰν  καταβαῖνον  εἰς  αὐτόν·  11 καὶ  φωνὴ  ἐγένετο  ἐκ  τῶν  οὐρανῶν  Σὺ  εἶ    Υἱός  μου    ἀγαπητός,  ἐν  σοὶ  εὐδόκησα. 

The Temptation of Jesus

12 Καὶ  εὐθὺς  τὸ  Πνεῦμα  αὐτὸν  ἐκβάλλει  εἰς  τὴν  ἔρημον.  13 καὶ  ἦν  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ  τεσσεράκοντα  ἡμέρας  πειραζόμενος  ὑπὸ  τοῦ  Σατανᾶ,  καὶ  ἦν  μετὰ  τῶν  θηρίων,  καὶ  οἱ  ἄγγελοι  διηκόνουν  αὐτῷ. 

Jesus Preaches in Galilee

14 Καὶ  μετὰ  τὸ  παραδοθῆναι  τὸν  Ἰωάννην*  ἦλθεν    Ἰησοῦς  εἰς  τὴν  Γαλιλαίαν  κηρύσσων  τὸ  εὐαγγέλιον  τοῦ  Θεοῦ  15 καὶ  λέγων  ὅτι  Πεπλήρωται    καιρὸς  καὶ  ἤγγικεν    βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ·  μετανοεῖτε  καὶ  πιστεύετε  ἐν  τῷ  εὐαγγελίῳ. 

Jesus Calls His First Disciples

16 Καὶ  παράγων  παρὰ  τὴν  θάλασσαν  τῆς  Γαλιλαίας  εἶδεν  Σίμωνα  καὶ  Ἀνδρέαν  τὸν  ἀδελφὸν  Σίμωνος  ἀμφιβάλλοντας  ἐν  τῇ  θαλάσσῃ·  ἦσαν  γὰρ  ἁλιεῖς*.  17 καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  Δεῦτε  ὀπίσω  μου,  καὶ  ποιήσω  ὑμᾶς  γενέσθαι  ἁλιεῖς*  ἀνθρώπων.  18 καὶ  εὐθὺς  ἀφέντες  τὰ  δίκτυα  ἠκολούθησαν  αὐτῷ.  19 Καὶ  προβὰς  ὀλίγον  εἶδεν  Ἰάκωβον  τὸν  τοῦ  Ζεβεδαίου  καὶ  Ἰωάννην*  τὸν  ἀδελφὸν  αὐτοῦ,  καὶ  αὐτοὺς  ἐν  τῷ  πλοίῳ  καταρτίζοντας  τὰ  δίκτυα,  20 καὶ  εὐθὺς  ἐκάλεσεν  αὐτούς·  καὶ  ἀφέντες  τὸν  πατέρα  αὐτῶν  Ζεβεδαῖον  ἐν  τῷ  πλοίῳ  μετὰ  τῶν  μισθωτῶν  ἀπῆλθον  ὀπίσω  αὐτοῦ. 

Jesus Expels an Evil Spirit

21 Καὶ  εἰσπορεύονται  εἰς  Καφαρναούμ·  καὶ  εὐθὺς  τοῖς  σάββασιν  εἰσελθὼν  εἰς  τὴν  συναγωγὴν  ἐδίδασκεν.  22 καὶ  ἐξεπλήσσοντο  ἐπὶ  τῇ  διδαχῇ  αὐτοῦ·  ἦν  γὰρ  διδάσκων  αὐτοὺς  ὡς  ἐξουσίαν  ἔχων,  καὶ  οὐχ  ὡς  οἱ  γραμματεῖς.  23 Καὶ  εὐθὺς  ἦν  ἐν  τῇ  συναγωγῇ  αὐτῶν  ἄνθρωπος  ἐν  πνεύματι  ἀκαθάρτῳ,  καὶ  ἀνέκραξεν  24 λέγων  Τί  ἡμῖν  καὶ  σοί,  Ἰησοῦ  Ναζαρηνέ;  ἦλθες  ἀπολέσαι  ἡμᾶς.  οἶδά  σε  τίς  εἶ,    Ἅγιος  τοῦ  Θεοῦ.  25 καὶ  ἐπετίμησεν  αὐτῷ    Ἰησοῦς  ‹λέγων›  Φιμώθητι  καὶ  ἔξελθε  ἐξ  αὐτοῦ.  26 καὶ  σπαράξαν  αὐτὸν  τὸ  πνεῦμα  τὸ  ἀκάθαρτον  καὶ  φωνῆσαν  φωνῇ  μεγάλῃ  ἐξῆλθεν  ἐξ  αὐτοῦ.  27 καὶ  ἐθαμβήθησαν  ἅπαντες,  ὥστε  συζητεῖν*  ‹πρὸς›  ἑαυτοὺς*  λέγοντας  Τί  ἐστιν  τοῦτο;  διδαχὴ  καινή  κατ’  ἐξουσίαν·  καὶ  τοῖς  πνεύμασι  τοῖς  ἀκαθάρτοις  ἐπιτάσσει,  καὶ  ὑπακούουσιν  αὐτῷ.  28 καὶ  ἐξῆλθεν    ἀκοὴ  αὐτοῦ  εὐθὺς  πανταχοῦ  εἰς  ὅλην  τὴν  περίχωρον  τῆς  Γαλιλαίας. 

Jesus Heals at Peter's House

29 Καὶ  εὐθὺς  ἐκ  τῆς  συναγωγῆς  ἐξελθόντες  ἦλθον  εἰς  τὴν  οἰκίαν  Σίμωνος  καὶ  Ἀνδρέου  μετὰ  Ἰακώβου  καὶ  Ἰωάννου*.  30   δὲ  πενθερὰ  Σίμωνος  κατέκειτο  πυρέσσουσα,  καὶ  εὐθὺς  λέγουσιν  αὐτῷ  περὶ  αὐτῆς.  31 καὶ  προσελθὼν  ἤγειρεν  αὐτὴν  κρατήσας  τῆς  χειρός·  καὶ  ἀφῆκεν  αὐτὴν    πυρετός,  καὶ  διηκόνει  αὐτοῖς. 

32 Ὀψίας  δὲ  γενομένης,  ὅτε  ἔδυ**    ἥλιος,  ἔφερον  πρὸς  αὐτὸν  πάντας  τοὺς  κακῶς  ἔχοντας  καὶ  τοὺς  δαιμονιζομένους·  33 καὶ  ἦν  ὅλη    πόλις  ἐπισυνηγμένη  πρὸς  τὴν  θύραν.  34 καὶ  ἐθεράπευσεν  πολλοὺς  κακῶς  ἔχοντας  ποικίλαις  νόσοις,  καὶ  δαιμόνια  πολλὰ  ἐξέβαλεν,  καὶ  οὐκ  ἤφιεν  λαλεῖν  τὰ  δαιμόνια,  ὅτι  ᾔδεισαν  αὐτόν  (Χριστὸν  εἶναι). 

Jesus Prays and Preaches

35 Καὶ  πρωῒ  ἔννυχα  λίαν  ἀναστὰς  ἐξῆλθεν  καὶ  ἀπῆλθεν  εἰς  ἔρημον  τόπον,  κἀκεῖ  προσηύχετο.  36 καὶ  κατεδίωξεν  αὐτὸν  Σίμων  καὶ  οἱ  μετ’  αὐτοῦ,  37 καὶ  εὗρον  αὐτὸν  καὶ  λέγουσιν  αὐτῷ  ὅτι  Πάντες  ζητοῦσίν  σε.  38 καὶ  λέγει  αὐτοῖς·  Ἄγωμεν  ἀλλαχοῦ  εἰς  τὰς  ἐχομένας  κωμοπόλεις,  ἵνα  καὶ  ἐκεῖ  κηρύξω·  εἰς  τοῦτο  γὰρ  ἐξῆλθον.  39 καὶ  ἦλθεν  κηρύσσων  εἰς  τὰς  συναγωγὰς  αὐτῶν  εἰς  ὅλην  τὴν  Γαλιλαίαν  καὶ  τὰ  δαιμόνια  ἐκβάλλων. 

40 Καὶ  ἔρχεται  πρὸς  αὐτὸν  λεπρὸς  παρακαλῶν  αὐτὸν  καὶ  γονυπετῶν  [καὶ]  λέγων  αὐτῷ  ὅτι  Ἐὰν  θέλῃς  δύνασαί  με  καθαρίσαι.  41 καὶ  σπλαγχνισθεὶς  ἐκτείνας  τὴν  χεῖρα  αὐτοῦ  ἥψατο  καὶ  λέγει  αὐτῷ  Θέλω,  καθαρίσθητι.  42 καὶ  εὐθὺς  ἀπῆλθεν  ἀπ’  αὐτοῦ    λέπρα,  καὶ  ἐκαθαρίσθη*.  43 καὶ  ἐμβριμησάμενος  αὐτῷ  εὐθὺς  ἐξέβαλεν  αὐτόν,  44 καὶ  λέγει  αὐτῷ  Ὅρα  μηδενὶ  μηδὲν  εἴπῃς,  ἀλλὰ  ὕπαγε  σεαυτὸν  δεῖξον  τῷ  ἱερεῖ  καὶ  προσένεγκε  περὶ  τοῦ  καθαρισμοῦ  σου    προσέταξεν  Μωϋσῆς  εἰς  μαρτύριον  αὐτοῖς.  45   δὲ  ἐξελθὼν  ἤρξατο  κηρύσσειν  πολλὰ  καὶ  διαφημίζειν  τὸν  λόγον,  ὥστε  μηκέτι  αὐτὸν  δύνασθαι  φανερῶς  εἰς  πόλιν  εἰσελθεῖν,  ἀλλ’  ἔξω  ἐπ’  ἐρήμοις  τόποις  ἦν·  καὶ  ἤρχοντο  πρὸς  αὐτὸν  πάντοθεν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Matthew 28
Top of Page
Top of Page