5127. nus
Strong's Concordance
nus: to flee, escape
Original Word: נוּס
Part of Speech: Verb
Transliteration: nus
Phonetic Spelling: (noos)
Definition: to flee, escape
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to flee, escape
NASB Translation
abated (1), drives (1), escape (1), escaped (2), fled (78), flee (54), flee away (1), fleeing (5), flees (5), fugitive (2), fugitives (2), indeed flee (1), put to flight (1), run away (1), save (1), taken refuge (1).

Brown-Driver-Briggs
נוּס160 verb flee, escape (Syriac tremble (rare), compare Brock; Arabic move to and fro, be in commotion, dangle, Lane2866); —

Qal Perfect נָס Numbers 35:25 +; נַ֫סְתָּה 2 Kings 9:3; נַ֫סְתִּי 1 Samuel 4:16, etc.; Imperfect יָנוּס Exodus 21:13 +; וַיָּנָ֫ס Genesis 39:12 +; יְנוּס֑וּן Psalm 104:7, etc.; Imperative masculine plural נֻ֫סוּ Jeremiah 48:6 4t. Jeremiah, Zechariah; Infinitive absolute נוֺס 2 Samuel 18:3; construct לָנוּס (לָנֻס) Genesis 19:20 +; Participle נָס Amos 9:1 +; נָסִים Exodus 14:27 +; —

1 flee, absolute Genesis 39:12,15; Numbers 16:34 (all J); Joshua 10:16 (JE); Leviticus 26:17,36; (H); figurative of sea Psalm 114:3; Psalm 114:5; compare Psalm 104:7; followed by accusative of congnate meaning with verb מָנוֺס Jeremiah 46:5, followed by דֶּרֶךְ Joshua 8:15 (J), 2 Kings 9:27; followed by בְּדֶרֶךְ Deuteronomy 28:7,25; אֶלנַֿפְשָׁם ׳נ 2 Kings 7:7 flee for their life, בְּרַגְלָיו ׳נ, Judges 4:15 flee on foot; + 44 t. absolute (not elsewhere Hexateuch); followed by אֶלֿ location Deuteronomy 4:42; Deuteronomy 19:5,11 (D), Numbers 35:32; Joshua 20:4 (both P), Judges 4:17; 1 Kings 2:28,29; Isaiah 13:14; followed by לְ 1 Samuel 4:10 6t. + לִקְרָאתוֺ Exodus 14:27 (E; not elsewhere Hexateuch); followed by עַד Judges 7:22 + Proverbs 28:17 (עַדבּֿוֺר, see בּוֺר); followed by עַלֿ Isaiah 10:3; followed by ָ  ה locative Genesis 14:10 4t. J E, Numbers 35:6 6t. P, Deuteronomy 4:42; Deuteronomy 19:3,4 (D), + 6 t.; followed by שָׁם Isaiah 20:6; followed by accusative of location Joshua 8:20 (J), + 4 t.; followed by מִמֶּרְחָק Isaiah 17:13 = far away; followed by מִן from, Joshua 20:6 (P), 1 Samuel 4:16 3t.; מִתּוֺךְ Jeremiah 51:6; especially מִמְּנֵי from before Exodus 4:3; Exodus 14:25; Numbers 10:35; Joshua 10:11 (all J E), 1 Samuel 17:24; Jeremiah 48:44 (Qr הַנָּס, > Kt הניס), + 19 t.; followed by לִפְנֵי Joshua 7:4; Joshua 8:5 (twice in verse); Joshua 8:6 (all J), 1 Samuel 4:17; 2 Samuel 24:13, מִלִּפְנֵי 1 Chronicles 19:18.

2 escape Amos 9:1 ("" נמלט) so Jeremiah 46:6; hence

3 take flight, depart, disappear, only figurative; Deuteronomy 34:7 (JE) his freshness (לֵחֹה vigour) was not gone ("" לֹא כָֽהֲתָה עינו); of shadows (at evening), Songs 2:17; Songs 4:6; of sorrow etc. Isaiah 35:10; Isaiah 51:11.

4 עַלסֿוּס ׳נ Isaiah 30:16 fly (to the attack) on horseback.

Po`lel Perfect Isaiah 59:19 נֹסֲסָה בּוֺ ׳רוּחַ י the breath of ׳י driveth at it, driveth it on (compare Hiph`il 2).

Hithpo`l. Infinitive construct לְהִתְנוֺסֵס מִמְּנֵי Psalm 60:6 in order to take flight before the bow (so Vrss Hup-Now Che Bae and others).

Hiph`il Perfect הֵנִיס Exodus 9:20; Imperfect יָנִיסוּ Deuteronomy 32:30 + Judges 7:21 Kt (Qr וַיָּנוּסוּ

Qal); Infinitive construct לְתָנִיס Judges 6:11; —

1 put to flight, followed by accusative Deuteronomy 32:30 ("" רדף).

2 drive hastily to a safe place Exodus 9:20, followed by accusative + אֶלֿ.

3 cause to disappear, hide Judges 6:11 (no object expressed) followed by מִמְּנֵי.

Strong's Exhaustive Concordance
abate, away, be displayed, make to flee away put to flight, hide, lift up a standard

A primitive root; to flit, i.e. Vanish away (subside, escape; causatively, chase, impel, deliver) -- X abate, away, be displayed, (make to) flee (away, -ing), put to flight, X hide, lift up a standard.

Forms and Transliterations
אָנ֙וּסָה֙ אנוסה בְּנֻסָ֣ם ׀ בְּנוּסָ֖ם בנוסם בנסם הֵנִ֛יס הַנָּ֞ס הַנָּ֣ס הניס הנס וְיָנ֥וּסוּ וְיָנֻ֥סוּ וְנַ֖סְנוּ וְנַ֖סְתָּה וְנַסְתֶּ֖ם וְנַסְתֶּ֗ם וְנַסְתֶּ֣ם וְנָ֕ס וְנָ֖ס וְנָ֖סוּ וְנָ֗ס וְנָ֞ס וְנָ֣ס וְנָ֥ס וְנָס֧וּ וְנֻ֛סוּ וַיָּ֑נָס וַיָּ֕נָס וַיָּ֖נָס וַיָּ֙נָס֙ וַיָּ֣נָס וַיָּ֤נָס וַיָּ֥נָס וַיָּ֨נָס וַיָּנ֖וּסוּ וַיָּנ֗וּסוּ וַיָּנ֣וּסוּ וַיָּנ֥וּסוּ וַיָּנֹ֑ס וַיָּנֹֽס׃ וַיָּנֻ֔סוּ וַיָּנֻ֕סוּ וַיָּנֻ֖סוּ וַיָּנֻ֙סוּ֙ וַיָּנֻ֛סוּ וַיָּנֻ֜סוּ וַיָּנֻ֣סוּ וַיָּנֻ֤סוּ וַיָּנֻ֨סוּ וַיָּנֻֽסוּ׃ וַיָּנֽוּסוּ׃ וַתָּנֹ֔ס וינוסו וינוסו׃ וינס וינס׃ וינסו וינסו׃ ונס ונסו ונסנו ונסתה ונסתם ותנס יְנוּס֑וּן יָ֝נ֗וּס יָנ֖וּס יָנ֛וּס יָנ֣וּס יָנ֤וּס יָנ֥וּס יָנ֥וּסוּ יָנִ֣יסוּ יָנֻֽסוּ׃ יָנֽוּסוּ׃ ינוס ינוסו ינוסו׃ ינוסון יניסו ינסו׃ לְהִתְנוֹסֵ֑ס לְהָנִ֖יס לָנ֖וּס לָנ֛וּס לָנ֣וּס לָנ֥וּס לָנֻ֥ס לָנֻ֨ס להניס להתנוסס לנוס לנס נַ֣סְתִּי נַ֤סְנוּ נַסְתֶּם֙ נָ֔ס נָ֔סוּ נָ֖ס נָ֖סוּ נָ֙סוּ֙ נָ֣ס נָ֣סוּ נָ֤ס נָ֥ס נָ֥סוּ נָ֨ס נָּֽסוּ׃ נָֽסָה׃ נָנ֖וּס נָנ֙וּסָה֙ נָנ֜וּס נָסִ֑ים נָסִ֔ים נָסִ֛ים נָסִ֣ים נֹ֥סְסָה נֹ֨ס נֻ֖סוּ נֻ֣סוּ ׀ נֻ֤סוּ נֻסְךָ֨ נֻסוּ֩ ננוס ננוסה נס נסה׃ נסו נסו׃ נסים נסך נסנו נססה נסתי נסתם תְּנוּס֑וּן תָּנ֣וּס תָּנ֣וּסוּ תָּנֻ֑סוּ תָנ֑וּס תנוס תנוסו תנוסון תנסו ’ā·nū·sāh ’ānūsāh aNusah bə·nu·sām bə·nū·sām benuSam bənusām bənūsām han·nās hanNas hannās hê·nîs heNis hênîs lā·nus lā·nūs laNus lānus lānūs lə·hā·nîs lə·hiṯ·nō·w·sês lehaNis ləhānîs lehitnoSes ləhiṯnōwsês nā·nū·sāh nā·nūs nā·sāh nā·sîm nā·sū naNus nānūs naNusah nānūsāh nas nās nas·nū nas·tem nas·tî Nasah nāsāh naSim nāsîm Nasnu nasnū nastem Nasti nastî Nasu nāsū nō·sə·sāh nos nōs Nosesah nōsəsāh nu·sū nus·ḵā nusCha nusḵā Nusu nusū tā·nu·sū tā·nū·sū tā·nūs ṯā·nūs taNus tānūs ṯānūs taNusu tānusū tānūsū tə·nū·sūn tenuSun tənūsūn vaiYanos vaiyaNusu vattaNos veNas veNasnu veNastah venasTem venaSu veNusu veyaNusu wat·tā·nōs wattānōs way·yā·nās way·yā·nōs way·yā·nu·sū way·yā·nū·sū wayyānās wayyānōs wayyānusū wayyānūsū wə·nā·sū wə·nās wə·nas·nū wə·nas·tāh wə·nas·tem wə·nu·sū wə·yā·nu·sū wə·yā·nū·sū wənās wənasnū wənastāh wənastem wənāsū wənusū wəyānusū wəyānūsū yā·nî·sū yā·nu·sū yā·nū·sū yā·nūs yaNisu yānîsū yaNus yānūs yaNusu yānusū yānūsū yə·nū·sūn yenuSun yənūsūn
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 14:10
HEB: בֶּאֱרֹת֙ חֵמָ֔ר וַיָּנֻ֛סוּ מֶֽלֶךְ־ סְדֹ֥ם
NAS: and Gomorrah fled, and they fell
KJV: and Gomorrah fled, and fell
INT: pits of tar fled and the kings of Sodom

Genesis 14:10
HEB: וְהַנִּשְׁאָרִ֖ים הֶ֥רָה נָּֽסוּ׃
NAS: into them. But those who survived fled to the hill country.
KJV: there; and they that remained fled to the mountain.
INT: survived to the hill fled

Genesis 19:20
HEB: הַזֹּ֧את קְרֹבָ֛ה לָנ֥וּס שָׁ֖מָּה וְהִ֣יא
NAS: is near [enough] to flee to, and it is small.
KJV: [is] near to flee unto, and it
INT: likewise is near flee there and it

Genesis 39:12
HEB: בִּגְדוֹ֙ בְּיָדָ֔הּ וַיָּ֖נָס וַיֵּצֵ֥א הַחֽוּצָה׃
NAS: in her hand and fled, and went
KJV: in her hand, and fled, and got
INT: his garment her hand and fled and went outside

Genesis 39:13
HEB: בִּגְד֖וֹ בְּיָדָ֑הּ וַיָּ֖נָס הַחֽוּצָה׃
NAS: in her hand and had fled outside,
KJV: in her hand, and was fled forth,
INT: his garment her hand fled outside

Genesis 39:15
HEB: בִּגְדוֹ֙ אֶצְלִ֔י וַיָּ֖נָס וַיֵּצֵ֥א הַחֽוּצָה׃
NAS: beside me and fled and went
KJV: with me, and fled, and got him
INT: his garment beside and fled and went outside

Genesis 39:18
HEB: בִּגְד֛וֹ אֶצְלִ֖י וַיָּ֥נָס הַחֽוּצָה׃
NAS: beside me and fled outside.
KJV: his garment with me, and fled out.
INT: his garment beside and fled outside

Exodus 4:3
HEB: וַיְהִ֣י לְנָחָ֑שׁ וַיָּ֥נָס מֹשֶׁ֖ה מִפָּנָֽיו׃
NAS: a serpent; and Moses fled from it.
KJV: and Moses fled from before
INT: became A serpent fled and Moses before

Exodus 9:20
HEB: מֵֽעַבְדֵ֖י פַּרְעֹ֑ה הֵנִ֛יס אֶת־ עֲבָדָ֥יו
NAS: and his livestock flee into the houses;
KJV: and his cattle flee into the houses:
INT: the servants of Pharaoh flee his servants and his livestock

Exodus 14:25
HEB: וַיֹּ֣אמֶר מִצְרַ֗יִם אָנ֙וּסָה֙ מִפְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל
NAS: said, Let us flee from Israel,
KJV: said, Let us flee from the face
INT: said Egyptian flee the face Israel

Exodus 14:27
HEB: לְאֵ֣יתָנ֔וֹ וּמִצְרַ֖יִם נָסִ֣ים לִקְרָאת֑וֹ וַיְנַעֵ֧ר
NAS: while the Egyptians were fleeing right
KJV: and the Egyptians fled against
INT: normal Egyptian were fleeing against overthrew

Exodus 21:13
HEB: מָק֔וֹם אֲשֶׁ֥ר יָנ֖וּס שָֽׁמָּה׃ ס
NAS: you a place to which he may flee.
KJV: thee a place whither he shall flee.
INT: A place to which may flee in it

Leviticus 26:17
HEB: בָכֶם֙ שֹֽׂנְאֵיכֶ֔ם וְנַסְתֶּ֖ם וְאֵין־ רֹדֵ֥ף
NAS: you will rule over you, and you will flee when no one
KJV: you shall reign over you; and ye shall flee when none pursueth
INT: will rule hate will flee no is pursuing

Leviticus 26:36
HEB: עָלֶ֣ה נִדָּ֔ף וְנָס֧וּ מְנֻֽסַת־ חֶ֛רֶב
NAS: one is pursuing they will flee as though
KJV: shall chase them; and they shall flee, as fleeing
INT: leaf of a driven will flee though the sword

Numbers 10:35
HEB: וְיָפֻ֙צוּ֙ אֹֽיְבֶ֔יךָ וְיָנֻ֥סוּ מְשַׂנְאֶ֖יךָ מִפָּנֶֽיךָ׃
NAS: And let those who hate You flee before
KJV: and let them that hate thee flee before
INT: be scattered enemies flee hate before

Numbers 16:34
HEB: אֲשֶׁ֛ר סְבִיבֹתֵיהֶ֖ם נָ֣סוּ לְקֹלָ֑ם כִּ֣י
NAS: [were] around them fled at their outcry,
KJV: that [were] round about them fled at the cry
INT: who around fled their outcry for

Numbers 35:6
HEB: אֲשֶׁ֣ר תִּתְּנ֔וּ לָנֻ֥ס שָׁ֖מָּה הָרֹצֵ֑חַ
NAS: for the manslayer to flee to; and in addition
KJV: for the manslayer, that he may flee thither: and to them ye shall add
INT: which shall give to flee for the manslayer

Numbers 35:11
HEB: תִּהְיֶ֣ינָה לָכֶ֑ם וְנָ֥ס שָׁ֙מָּה֙ רֹצֵ֔חַ
NAS: unintentionally may flee there.
KJV: for you; that the slayer may flee thither, which killeth
INT: of refuge become may flee there the manslayer

Numbers 35:15
HEB: הָאֵ֖לֶּה לְמִקְלָ֑ט לָנ֣וּס שָׁ֔מָּה כָּל־
NAS: unintentionally may flee there.
KJV: any person unawares may flee thither.
INT: These refuge may flee there anyone

Numbers 35:25
HEB: מִקְלָט֖וֹ אֲשֶׁר־ נָ֣ס שָׁ֑מָּה וְיָ֣שַׁב
NAS: to which he fled; and he shall live
KJV: of his refuge, whither he was fled: and he shall abide
INT: of refuge to which fled and he shall live

Numbers 35:26
HEB: מִקְלָט֔וֹ אֲשֶׁ֥ר יָנ֖וּס שָֽׁמָּה׃
NAS: of refuge to which he may flee,
KJV: of his refuge, whither he was fled;
INT: of refuge to which may flee in it

Numbers 35:32
HEB: תִקְח֣וּ כֹ֔פֶר לָנ֖וּס אֶל־ עִ֣יר
NAS: ransom for him who has fled to his city
KJV: no satisfaction for him that is fled to the city
INT: take ransom has fled to his city

Deuteronomy 4:42
HEB: לָנֻ֨ס שָׁ֜מָּה רוֹצֵ֗חַ
NAS: that a manslayer might flee there, who
KJV: That the slayer might flee thither, which should kill
INT: flee there A manslayer

Deuteronomy 4:42
HEB: מִתְּמ֣וֹל שִׁלְשׁ֑וֹם וְנָ֗ס אֶל־ אַחַ֛ת
NAS: past; and by fleeing to one
KJV: past; and that fleeing unto one
INT: past time fleeing to one

Deuteronomy 19:3
HEB: אֱלֹהֶ֑יךָ וְהָיָ֕ה לָנ֥וּס שָׁ֖מָּה כָּל־
NAS: so that any manslayer may flee there.
KJV: that every slayer may flee thither.
INT: your God become may flee there any

159 Occurrences

Strong's Hebrew 5127
159 Occurrences


’ā·nū·sāh — 1 Occ.
bə·nu·sām — 2 Occ.
han·nās — 2 Occ.
hê·nîs — 1 Occ.
lā·nūs — 13 Occ.
lə·hā·nîs — 1 Occ.
lə·hiṯ·nō·w·sês — 1 Occ.
nā·nūs — 2 Occ.
nā·nū·sāh — 1 Occ.
nās — 15 Occ.
nā·sāh — 1 Occ.
nā·sîm — 5 Occ.
nas·nū — 1 Occ.
nas·tem — 1 Occ.
nas·tî — 1 Occ.
nā·sū — 11 Occ.
nōs — 1 Occ.
nō·sə·sāh — 1 Occ.
nus·ḵā — 1 Occ.
nu·sū — 4 Occ.
tā·nūs — 2 Occ.
tā·nū·sū — 2 Occ.
tə·nū·sūn — 1 Occ.
way·yā·nās — 22 Occ.
way·yā·nu·sū — 31 Occ.
wat·tā·nōs — 1 Occ.
wə·nās — 7 Occ.
wə·nas·nū — 2 Occ.
wə·nas·tāh — 1 Occ.
wə·nas·tem — 3 Occ.
wə·nā·sū — 4 Occ.
wə·nu·sū — 1 Occ.
wə·yā·nu·sū — 2 Occ.
yā·nî·sū — 1 Occ.
yā·nūs — 9 Occ.
yā·nū·sū — 3 Occ.
yə·nū·sūn — 1 Occ.
5126
Top of Page
Top of Page