Titus 2
Interlinear Bible
Teaching Sound Doctrine
1   4771 [e]
1   Sy
1   Σὺ
1   You
1   PPro-N2S
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
2980 [e]
lalei
λάλει
speak
V-PMA-2S
3739 [e]
ha

the things that
RelPro-NNP
4241 [e]
prepei
πρέπει
are consistent with
V-PIA-3S
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
5198 [e]
hygiainousē
ὑγιαινούσῃ
sound
V-PPA-DFS
1319 [e]
didaskalia
διδασκαλίᾳ  .
doctrine
N-DFS
2   4246 [e]
2   Presbytas
2   Πρεσβύτας
2   [The] aged [men]
2   N-AMP
3524 [e]
nēphalious
νηφαλίους
sober-minded
Adj-AMP
1510 [e]
einai
εἶναι  ,
are to be
V-PNA
4586 [e]
semnous
σεμνούς  ,
dignified
Adj-AMP
4998 [e]
sōphronas
σώφρονας  ,
self-controlled
Adj-AMP
5198 [e]
hygiainontas
ὑγιαίνοντας
sound
V-PPA-AMP
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
4102 [e]
pistei
πίστει  ,
in faith
N-DFS
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
26 [e]
agapē
ἀγάπῃ  ,
in love
N-DFS
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
5281 [e]
hypomonē
ὑπομονῇ  ;
in endurance
N-DFS
3   4247 [e]
3   presbytidas
3   πρεσβύτιδας
3   [the] aged [women]
3   N-AFP
5615 [e]
hōsautōs
ὡσαύτως  ,
likewise
Adv
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2688 [e]
katastēmati
καταστήματι
behavior
N-DNS
2412 [e]
hieroprepeis
ἱεροπρεπεῖς  ,
reverent
Adj-AFP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1228 [e]
diabolous
διαβόλους  ,
slanderers
Adj-AFP
3366 [e]
mēde
μηδὲ
not
Conj
3631 [e]
oinō
οἴνῳ
to wine
N-DMS
4183 [e]
pollō
πολλῷ
much
Adj-DMS
1402 [e]
dedoulōmenas
δεδουλωμένας  ,
being enslaved
V-RPM/P-AFP
2567 [e]
kalodidaskalous
καλοδιδασκάλους  ,
teachers of what is good
Adj-AFP
4   2443 [e]
4   hina
4   ἵνα
4   so that
4   Conj
4994 [e]
sōphronizōsin
σωφρονίζωσιν
they may train
V-PSA-3P
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
3501 [e]
neas
νέας
young [women]
Adj-AFP
5362 [e]
philandrous
φιλάνδρους
lovers of [their] husbands
N-AFP
1510 [e]
einai
εἶναι  ,
to be
V-PNA
5388 [e]
philoteknous
φιλοτέκνους  ,
loving [their] children
Adj-AFP
5   4998 [e]
5   sōphronas
5   σώφρονας  ,
5   self-controlled
5   Adj-AFP
53 [e]
hagnas
ἁγνάς  ,
pure
Adj-AFP
3626 [e]
oikourgous
οἰκουργούς  ,
keepers at home
Adj-AFP
18 [e]
agathas
ἀγαθάς  ,
kind
Adj-AFP
5293 [e]
hypotassomenas
ὑποτασσομένας
being subject
V-PPM/P-AFP
3588 [e]
tois
τοῖς
to the
Art-DMP
2398 [e]
idiois
ἰδίοις
own
Adj-DMP
435 [e]
andrasin
ἀνδράσιν  ,
husbands
N-DMP
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3056 [e]
logos
λόγος
word
N-NMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
987 [e]
blasphēmētai
βλασφημῆται  .
should be maligned
V-PSM/P-3S
6   3588 [e]
6   Tous
6   Τοὺς
6   The
6   Art-AMP
3501 [e]
neōterous
νεωτέρους  ,
younger [men]
Adj-AMP-C
5615 [e]
hōsautōs
ὡσαύτως  ,
likewise
Adv
3870 [e]
parakalei
παρακάλει
exhort
V-PMA-2S
4993 [e]
sōphronein
σωφρονεῖν  .
to be self-controlled
V-PNA
7   4012 [e]
7   Peri
7   Περὶ
7   In
7   Prep
3956 [e]
panta
πάντα
all things
Adj-ANP
4572 [e]
seauton
σεαυτὸν
yourself
PPro-AM2S
3930 [e]
parechomenos
παρεχόμενος
be holding forth
V-PPM-NMS
5179 [e]
typon
τύπον
[as] a pattern
N-AMS
2570 [e]
kalōn
καλῶν
of good
Adj-GNP
2041 [e]
ergōn
ἔργων  ;
works
N-GNP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
1319 [e]
didaskalia
διδασκαλίᾳ
teaching
N-DFS
861 [e]
aphthorian
ἀφθορίαν  ,
integrity
N-AFS
4587 [e]
semnotēta
σεμνότητα  ,
dignity
N-AFS
8   3056 [e]
8   logon
8   λόγον
8   speech
8   N-AMS
5199 [e]
hygiē
ὑγιῆ  ,
sound
Adj-AMS
176 [e]
akatagnōston
ἀκατάγνωστον  ,
beyond reproach
Adj-AMS
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3588 [e]
ho

he who is
Art-NMS
1537 [e]
ex
ἐξ
of the
Prep
1727 [e]
enantias
ἐναντίας
contrary
Adj-GFS
1788 [e]
entrapē
ἐντραπῇ  ,
may be ashamed
V-ASP-3S
3367 [e]
mēden
μηδὲν
nothing
Adj-ANS
2192 [e]
echōn
ἔχων
having
V-PPA-NMS
3004 [e]
legein
λέγειν
to say
V-PNA
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν
us
PPro-G1P
5337 [e]
phaulon
φαῦλον  .
evil
Adj-ANS
9   1401 [e]
9   Doulous
9   Δούλους
9   Servants
9   N-AMP
2398 [e]
idiois
ἰδίοις
to their own
Adj-DMP
1203 [e]
despotais
δεσπόταις
masters
N-DMP
5293 [e]
hypotassesthai
ὑποτάσσεσθαι  ,
are to be subject
V-PNP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3956 [e]
pasin
πᾶσιν
everything
Adj-DNP
2101 [e]
euarestous
εὐαρέστους
well-pleasing
Adj-AMP
1510 [e]
einai
εἶναι  ,
to be
V-PNA
3361 [e]

μὴ
not
Adv
483 [e]
antilegontas
ἀντιλέγοντας  ,
gainsaying
V-PPA-AMP
10   3361 [e]
10   
10   μὴ
10   not
10   Adv
3557 [e]
nosphizomenous
νοσφιζομένους  ,
pilfering
V-PPM-AMP
235 [e]
alla
ἀλλὰ
but
Conj
3956 [e]
pasan
πᾶσαν
all
Adj-AFS
4102 [e]
pistin
πίστιν
fidelity
N-AFS
1731 [e]
endeiknymenous
ἐνδεικνυμένους
showing
V-PPM-AMP
18 [e]
agathēn
ἀγαθήν  ,
good
Adj-AFS
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1319 [e]
didaskalian
διδασκαλίαν
doctrine
N-AFS
3588 [e]
tēn
τὴν
of
Art-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
4990 [e]
Sōtēros
Σωτῆρος
Savior
N-GMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
God
N-GMS
2885 [e]
kosmōsin
κοσμῶσιν
they may adorn
V-PSA-3P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3956 [e]
pasin
πᾶσιν  .
all things
Adj-DNP
God's Grace Brings Salvation
11   2014 [e]
11   Epephanē
11   Ἐπεφάνη
11   Has appeared
11   V-AIP-3S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
5485 [e]
charis
χάρις
grace
N-NFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
of God
N-GMS
4992 [e]
sōtērios
σωτήριος
bringing salvation
Adj-NFS
3956 [e]
pasin
πᾶσιν
to all
Adj-DMP
444 [e]
anthrōpois
ἀνθρώποις  ,
men
N-DMP
12   3811 [e]
12   paideuousa
12   παιδεύουσα
12   instructing
12   V-PPA-NFS
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς
us
PPro-A1P
2443 [e]
hina
ἵνα  ,
that
Conj
720 [e]
arnēsamenoi
ἀρνησάμενοι
having denied
V-APM-NMP
3588 [e]
tēn
τὴν
 - 
Art-AFS
763 [e]
asebeian
ἀσέβειαν
ungodliness
N-AFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tas
τὰς
 - 
Art-AFP
2886 [e]
kosmikas
κοσμικὰς
worldly
Adj-AFP
1939 [e]
epithymias
ἐπιθυμίας  ,
passions
N-AFP
4996 [e]
sōphronōs
σωφρόνως
discreetly
Adv
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1346 [e]
dikaiōs
δικαίως
righteously
Adv
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2153 [e]
eusebōs
εὐσεβῶς
piously
Adv
2198 [e]
zēsōmen
ζήσωμεν
we should live
V-ASA-1P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
3568 [e]
nyn
νῦν
present
Adv
165 [e]
aiōni
αἰῶνι  ,
age
N-DMS
13   4327 [e]
13   prosdechomenoi
13   προσδεχόμενοι
13   awaiting
13   V-PPM/P-NMP
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3107 [e]
makarian
μακαρίαν
blessed
Adj-AFS
1680 [e]
elpida
ἐλπίδα
hope
N-AFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2015 [e]
epiphaneian
ἐπιφάνειαν
[the] appearing
N-AFS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
1391 [e]
doxēs
δόξης
glory
N-GFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
3173 [e]
megalou
μεγάλου
great
Adj-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
God
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4990 [e]
Sōtēros
Σωτῆρος
Savior
N-GMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ ⇔
Christ
N-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  ,
Jesus
N-GMS
14   3739 [e]
14   hos
14   ὃς
14   who
14   RelPro-NMS
1325 [e]
edōken
ἔδωκεν
gave
V-AIA-3S
1438 [e]
heauton
ἑαυτὸν
Himself
RefPro-AM3S
5228 [e]
hyper
ὑπὲρ
for
Prep
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
us
PPro-G1P
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
3084 [e]
lytrōsētai
λυτρώσηται
He might redeem
V-ASM-3S
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς
us
PPro-A1P
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3956 [e]
pasēs
πάσης
all
Adj-GFS
458 [e]
anomias
ἀνομίας  ,
lawlessness
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2511 [e]
katharisē
καθαρίσῃ
might purify
V-ASA-3S
1438 [e]
heautō
ἑαυτῷ
to Himself
RefPro-DM3S
2992 [e]
laon
λαὸν
a people
N-AMS
4041 [e]
periousion
περιούσιον  ,
specially chosen
Adj-AMS
2207 [e]
zēlōtēn
ζηλωτὴν
zealous
N-AMS
2570 [e]
kalōn
καλῶν
of good
Adj-GNP
2041 [e]
ergōn
ἔργων  .
works
N-GNP
15   3778 [e]
15   Tauta
15   Ταῦτα
15   These things
15   DPro-ANP
2980 [e]
lalei
λάλει  ,
speak
V-PMA-2S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3870 [e]
parakalei
παρακάλει  ,
exhort
V-PMA-2S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1651 [e]
elenche
ἔλεγχε
rebuke
V-PMA-2S
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
3956 [e]
pasēs
πάσης
all
Adj-GFS
2003 [e]
epitagēs
ἐπιταγῆς  .
authority
N-GFS
3367 [e]
mēdeis
μηδείς
No one
Adj-NMS
4771 [e]
sou
σου
you
PPro-G2S
4065 [e]
periphroneitō
περιφρονείτω  .
let despise
V-PMA-3S
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Titus 1
Top of Page
Top of Page