δικαίως
Englishman's Concordance
δικαίως (dikaiōs) — 5 Occurrences

Luke 23:41 Adv
GRK: ἡμεῖς μὲν δικαίως ἄξια γὰρ
NAS: And we indeed [are suffering] justly, for we are receiving
KJV: we indeed justly; for we receive
INT: we indeed justly worthy indeed

1 Corinthians 15:34 Adv
GRK: ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ
NAS: Become sober-minded as you ought, and stop
KJV: Awake to righteousness, and sin
INT: Awake up righteously and not

1 Thessalonians 2:10 Adv
GRK: ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως
NAS: devoutly and uprightly and blamelessly
KJV: holily and justly and unblameably
INT: holily and righteously and blamelessly

Titus 2:12 Adv
GRK: σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς
NAS: sensibly, righteously and godly
KJV: soberly, righteously, and godly,
INT: discreetly and righteously and godly

1 Peter 2:23 Adv
GRK: τῷ κρίνοντι δικαίως
NAS: [Himself] to Him who judges righteously;
KJV: [himself] to him that judgeth righteously:
INT: to him who judges righteously

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page