προσδεχόμενοι
Englishman's Concordance
προσδεχόμενοι (prosdechomenoi) — 3 Occurrences

Acts 23:21 V-PPM/P-NMP
GRK: εἰσὶν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ
NAS: they are ready and waiting for the promise
KJV: ready, looking for a promise
INT: they are ready waiting the from

Titus 2:13 V-PPM/P-NMP
GRK: προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν
NAS: looking for the blessed hope
KJV: Looking for that blessed hope,
INT: awaiting the blessed

Jude 1:21 V-PPM/P-NMP
GRK: θεοῦ τηρήσατε προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος
NAS: of God, waiting anxiously for the mercy
KJV: of God, looking for the mercy
INT: of God keep awaiting the mercy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page