Mark 10
Study Bible
Jesus' Teaching about Divorce

Καὶ  ἐκεῖθεν  ἀναστὰς  ἔρχεται  εἰς  τὰ  ὅρια  τῆς  Ἰουδαίας  καὶ  πέραν  τοῦ  Ἰορδάνου,  καὶ  συμπορεύονται*  πάλιν  ὄχλοι  πρὸς  αὐτόν,  καὶ  ὡς  εἰώθει  πάλιν  ἐδίδασκεν  αὐτούς. 

Καὶ  προσελθόντες  Φαρισαῖοι  ἐπηρώτων  αὐτὸν  εἰ  ἔξεστιν  ἀνδρὶ  γυναῖκα  ἀπολῦσαι,  πειράζοντες  αὐτόν.    δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  αὐτοῖς  Τί  ὑμῖν  ἐνετείλατο  Μωϋσῆς;  οἱ  δὲ  εἶπαν·  Ἐπέτρεψεν  Μωϋσῆς  βιβλίον  ἀποστασίου  γράψαι  καὶ  ἀπολῦσαι.    δὲ  Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς  Πρὸς  τὴν  σκληροκαρδίαν  ὑμῶν  ἔγραψεν  ὑμῖν  τὴν  ἐντολὴν  ταύτην.  ἀπὸ  δὲ  ἀρχῆς  κτίσεως  ἄρσεν  καὶ  θῆλυ  ἐποίησεν  αὐτούς·  ἕνεκεν  τούτου  καταλείψει  ἄνθρωπος  τὸν  πατέρα  αὐτοῦ  καὶ  τὴν  μητέρα,  ‹καὶ  προσκολληθήσεται  πρὸς  τὴν  γυναῖκα  αὐτοῦ›  καὶ  ἔσονται  οἱ  δύο  εἰς  σάρκα  μίαν·  ὥστε  οὐκέτι  εἰσὶν  δύο  ἀλλὰ  μία  σάρξ.    οὖν    Θεὸς  συνέζευξεν,  ἄνθρωπος  μὴ  χωριζέτω. 

10 καὶ  εἰς  τὴν  οἰκίαν  πάλιν  οἱ  μαθηταὶ  περὶ  τούτου  ἐπηρώτων  αὐτόν.  11 καὶ  λέγει  αὐτοῖς  Ὃς  ἂν  ἀπολύσῃ  τὴν  γυναῖκα  αὐτοῦ  καὶ  γαμήσῃ  ἄλλην,  μοιχᾶται  ἐπ’  αὐτήν·  12 καὶ  ἐὰν  αὐτὴ  ἀπολύσασα  τὸν  ἄνδρα  αὐτῆς  γαμήσῃ  ἄλλον,  μοιχᾶται. 

Jesus Blesses the Children

13 Καὶ  προσέφερον  αὐτῷ  παιδία  ἵνα  αὐτῶν  ἅψηται·  οἱ  δὲ  μαθηταὶ  ἐπετίμησαν  αὐτοῖς.  14 ἰδὼν  δὲ    Ἰησοῦς  ἠγανάκτησεν  καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς  Ἄφετε  τὰ  παιδία  ἔρχεσθαι  πρός  με,  μὴ  κωλύετε  αὐτά·  τῶν  γὰρ  τοιούτων  ἐστὶν    βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ.  15 ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ὃς  ἂν  μὴ  δέξηται  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ  ὡς  παιδίον,  οὐ  μὴ  εἰσέλθῃ  εἰς  αὐτήν.  16 καὶ  ἐναγκαλισάμενος  αὐτὰ  κατευλόγει  τιθεὶς  τὰς  χεῖρας  ἐπ’  αὐτά. 

The Rich Young Man

17 Καὶ  ἐκπορευομένου  αὐτοῦ  εἰς  ὁδὸν  προσδραμὼν  εἷς  καὶ  γονυπετήσας  αὐτὸν  ἐπηρώτα  αὐτόν  Διδάσκαλε  ἀγαθέ,  τί  ποιήσω  ἵνα  ζωὴν  αἰώνιον  κληρονομήσω;  18   δὲ  Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτῷ  Τί  με  λέγεις  ἀγαθόν;  οὐδεὶς  ἀγαθὸς  εἰ  μὴ  εἷς    Θεός.  19 τὰς  ἐντολὰς  οἶδας  Μὴ  φονεύσῃς,  Μὴ  μοιχεύσῃς,  Μὴ  κλέψῃς,  Μὴ  ψευδομαρτυρήσῃς,  Μὴ  ἀποστερήσῃς,  Τίμα  τὸν  πατέρα  σου  καὶ  τὴν  μητέρα.  20   δὲ  ἔφη  αὐτῷ  Διδάσκαλε,  ταῦτα  πάντα  ἐφυλαξάμην  ἐκ  νεότητός  μου.  21   δὲ  Ἰησοῦς  ἐμβλέψας  αὐτῷ  ἠγάπησεν  αὐτὸν  καὶ  εἶπεν  αὐτῷ  Ἕν  σε  ὑστερεῖ·  ὕπαγε,  ὅσα  ἔχεις  πώλησον  καὶ  δὸς  τοῖς  πτωχοῖς,  καὶ  ἕξεις  θησαυρὸν  ἐν  οὐρανῷ,  καὶ  δεῦρο  ἀκολούθει  μοι.  22   δὲ  στυγνάσας  ἐπὶ  τῷ  λόγῳ  ἀπῆλθεν  λυπούμενος,  ἦν  γὰρ  ἔχων  κτήματα  πολλά. 

23 Καὶ  περιβλεψάμενος    Ἰησοῦς  λέγει  τοῖς  μαθηταῖς  αὐτοῦ  Πῶς  δυσκόλως  οἱ  τὰ  χρήματα  ἔχοντες  εἰς  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ  εἰσελεύσονται.  24 οἱ  δὲ  μαθηταὶ  ἐθαμβοῦντο  ἐπὶ  τοῖς  λόγοις  αὐτοῦ.    δὲ  Ἰησοῦς  πάλιν  ἀποκριθεὶς  λέγει  αὐτοῖς  Τέκνα,  πῶς  δύσκολόν  ἐστιν  εἰς  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ  εἰσελθεῖν·  ⧼τοὺς  πεποιθότας  ἐπὶ  χρήμασιν⧽ --   25 εὐκοπώτερόν  ἐστιν  κάμηλον  διὰ  τῆς  τρυμαλιᾶς  τῆς  ῥαφίδος  διελθεῖν    πλούσιον  εἰς  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ  εἰσελθεῖν.  26 οἱ  δὲ  περισσῶς  ἐξεπλήσσοντο  λέγοντες  πρὸς  ἑαυτούς  Καὶ  τίς  δύναται  σωθῆναι;  27 ἐμβλέψας  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  λέγει  Παρὰ  ἀνθρώποις  ἀδύνατον,  ἀλλ’  οὐ  παρὰ  θεῷ·  πάντα  γὰρ  δυνατὰ  παρὰ  τῷ  θεῷ. 

28 Ἤρξατο  λέγειν    Πέτρος  αὐτῷ  Ἰδοὺ  ἡμεῖς  ἀφήκαμεν  πάντα  καὶ  ἠκολουθήκαμέν  σοι.  29 ἔφη    Ἰησοῦς  Ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  οὐδείς  ἐστιν  ὃς  ἀφῆκεν  οἰκίαν    ἀδελφοὺς    ἀδελφὰς    μητέρα    πατέρα    τέκνα    ἀγροὺς  ἕνεκεν  ἐμοῦ  καὶ  ἕνεκεν  τοῦ  εὐαγγελίου,  30 ἐὰν  μὴ  λάβῃ  ἑκατονταπλασίονα  νῦν  ἐν  τῷ  καιρῷ  τούτῳ  οἰκίας  καὶ  ἀδελφοὺς  καὶ  ἀδελφὰς  καὶ  μητέρας  καὶ  τέκνα  καὶ  ἀγροὺς  μετὰ  διωγμῶν,  καὶ  ἐν  τῷ  αἰῶνι  τῷ  ἐρχομένῳ  ζωὴν  αἰώνιον.  31 πολλοὶ  δὲ  ἔσονται  πρῶτοι  ἔσχατοι  καὶ  οἱ  ἔσχατοι  πρῶτοι. 

Third Prediction of Death, Resurrection

32 Ἦσαν  δὲ  ἐν  τῇ  ὁδῷ  ἀναβαίνοντες  εἰς  Ἱεροσόλυμα,  καὶ  ἦν  προάγων  αὐτοὺς    Ἰησοῦς,  καὶ  ἐθαμβοῦντο,  οἱ  δὲ  ἀκολουθοῦντες  ἐφοβοῦντο.  καὶ  παραλαβὼν  πάλιν  τοὺς  δώδεκα  ἤρξατο  αὐτοῖς  λέγειν  τὰ  μέλλοντα  αὐτῷ  συμβαίνειν,  33 ὅτι  Ἰδοὺ  ἀναβαίνομεν  εἰς  Ἱεροσόλυμα,  καὶ    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  παραδοθήσεται  τοῖς  ἀρχιερεῦσιν  καὶ  τοῖς  γραμματεῦσιν,  καὶ  κατακρινοῦσιν  αὐτὸν  θανάτῳ  καὶ  παραδώσουσιν  αὐτὸν  τοῖς  ἔθνεσιν  34 καὶ  ἐμπαίξουσιν  αὐτῷ  καὶ  ἐμπτύσουσιν  αὐτῷ  καὶ  μαστιγώσουσιν  αὐτὸν  καὶ  ἀποκτενοῦσιν,  καὶ  μετὰ  τρεῖς  ἡμέρας  ἀναστήσεται. 

The Request of James and John

35 Καὶ  προσπορεύονται  αὐτῷ  Ἰάκωβος  καὶ  Ἰωάννης*  οἱ  (δύο)  υἱοὶ  Ζεβεδαίου  λέγοντες  αὐτῷ  Διδάσκαλε,  θέλομεν  ἵνα    ἐὰν  αἰτήσωμέν  σε  ποιήσῃς  ἡμῖν.  36   δὲ  εἶπεν  αὐτοῖς  Τί  θέλετε  με  ποιήσω  ὑμῖν;  37 οἱ  δὲ  εἶπαν  αὐτῷ  Δὸς  ἡμῖν  ἵνα  εἷς  σου  ἐκ  δεξιῶν  καὶ  εἷς  ἐξ  ἀριστερῶν  καθίσωμεν  ἐν  τῇ  δόξῃ  σου.  38   δὲ  Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς  Οὐκ  οἴδατε  τί  αἰτεῖσθε.  δύνασθε  πιεῖν  τὸ  ποτήριον    ἐγὼ  πίνω,    τὸ  βάπτισμα    ἐγὼ  βαπτίζομαι  βαπτισθῆναι;  39 οἱ  δὲ  εἶπαν  αὐτῷ  Δυνάμεθα.    δὲ  Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς  Τὸ  ποτήριον    ἐγὼ  πίνω  πίεσθε,  καὶ  τὸ  βάπτισμα    ἐγὼ  βαπτίζομαι  βαπτισθήσεσθε·  40 τὸ  δὲ  καθίσαι  ἐκ  δεξιῶν  μου    ἐξ  εὐωνύμων  οὐκ  ἔστιν  ἐμὸν  δοῦναι,  ἀλλ’  οἷς  ἡτοίμασται. 

41 Καὶ  ἀκούσαντες  οἱ  δέκα  ἤρξαντο  ἀγανακτεῖν  περὶ  Ἰακώβου  καὶ  Ἰωάννου*.  42 καὶ  προσκαλεσάμενος  αὐτοὺς    Ἰησοῦς  λέγει  αὐτοῖς  Οἴδατε  ὅτι  οἱ  δοκοῦντες  ἄρχειν  τῶν  ἐθνῶν  κατακυριεύουσιν  αὐτῶν  καὶ  οἱ  μεγάλοι  αὐτῶν  κατεξουσιάζουσιν  αὐτῶν.  43 οὐχ  οὕτως  δέ  ἐστιν  ἐν  ὑμῖν·  ἀλλ’  ὃς  ἂν  θέλῃ  μέγας  γενέσθαι  ἐν  ὑμῖν,  ἔσται  ὑμῶν  διάκονος,  44 καὶ  ὃς  ἂν  θέλῃ  ἐν  ὑμῖν  εἶναι  πρῶτος,  ἔσται  πάντων  δοῦλος·  45 καὶ  γὰρ    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  οὐκ  ἦλθεν  διακονηθῆναι  ἀλλὰ  διακονῆσαι  καὶ  δοῦναι  τὴν  ψυχὴν  αὐτοῦ  λύτρον  ἀντὶ  πολλῶν. 

Jesus Heals Bartimaeus

46 Καὶ  ἔρχονται  εἰς  Ἰεριχώ*.  Καὶ  ἐκπορευομένου  αὐτοῦ  ἀπὸ  Ἰεριχὼ*  καὶ  τῶν  μαθητῶν  αὐτοῦ  καὶ  ὄχλου  ἱκανοῦ    υἱὸς  Τιμαίου  Βαρτιμαῖος,  τυφλὸς  προσαίτης,  ἐκάθητο  παρὰ  τὴν  ὁδόν.  47 καὶ  ἀκούσας  ὅτι  Ἰησοῦς    Ναζαρηνός  ἐστιν  ἤρξατο  κράζειν  καὶ  λέγειν  Υἱὲ  Δαυὶδ*  Ἰησοῦ,  ἐλέησόν  με.  48 καὶ  ἐπετίμων  αὐτῷ  πολλοὶ  ἵνα  σιωπήσῃ·    δὲ  πολλῷ  μᾶλλον  ἔκραζεν  Υἱὲ  Δαυίδ*,  ἐλέησόν  με.  49 καὶ  στὰς    Ἰησοῦς  εἶπεν  Φωνήσατε  αὐτόν.  καὶ  φωνοῦσιν  τὸν  τυφλὸν  λέγοντες  αὐτῷ  Θάρσει,  ἔγειρε,  φωνεῖ  σε.  50   δὲ  ἀποβαλὼν  τὸ  ἱμάτιον  αὐτοῦ  ἀναπηδήσας  ἦλθεν  πρὸς  τὸν  Ἰησοῦν.  51 καὶ  ἀποκριθεὶς  αὐτῷ    Ἰησοῦς  εἶπεν  Τί  σοι  θέλεις  ποιήσω;    δὲ  τυφλὸς  εἶπεν  αὐτῷ  Ραββουνι*,  ἵνα  ἀναβλέψω.  52 καὶ    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτῷ  Ὕπαγε,    πίστις  σου  σέσωκέν  σε.  καὶ  εὐθὺς  ἀνέβλεψεν,  καὶ  ἠκολούθει  αὐτῷ  ἐν  τῇ  ὁδῷ. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Mark 9
Top of Page
Top of Page