La evangelio laŭ Mateo 27
Esperanto
1Kaj kiam venis la mateno, cxiuj cxefpastroj kaj pliagxuloj de la popolo konsiligxis kontraux Jesuo, por mortigi lin; 2kaj ili ligis lin, kaj forkondukis lin kaj transdonis lin al Pilato, la provincestro.

3Tiam Judas, lia perfidinto, vidinte, ke li estas kondamnita, pentis, kaj reportis la tridek argxentajn monerojn al la cxefpastroj kaj la pliagxuloj, 4dirante:Mi pekis, perfidante senkulpan sangon. Sed ili diris:Kiel tio koncernas nin? vi zorgu pri tio. 5Kaj li jxetis la argxentajn monerojn en la sanktejon, kaj eliris; kaj foririnte, pendigis sin. 6Kaj la cxefpastroj prenis la argxentajn monerojn, kaj diris:Ne konvenas meti ilin en la trezorejon, cxar tio estas prezo de sango. 7Kaj ili konsiligxis, kaj acxetis per ili la kampon de la potisto, por enterigi fremdulojn. 8Tial tiu kampo estas nomata Kampo de Sango, ankoraux gxis hodiaux. 9Tiam plenumigxis tio, kio estis dirita per la profeto Jeremia, nome:Kaj ili prenis la tridek argxentajn monerojn, taksoprezon de tiu, kiu estis taksita, kiujn iuj el la filoj de Izrael taksis; 10kaj donis ilin por la kampo de la potisto, kiel la Eternulo difinis al mi.

11Kaj Jesuo staris antaux la provincestro; kaj la estro demandis lin, dirante:CXu vi estas la Regxo de la Judoj? Kaj Jesuo diris al li:Vi diras. 12Kaj kiam la cxefpastroj kaj pliagxuloj akuzis lin, li respondis nenion. 13Tiam Pilato diris al li:CXu vi ne auxdas, kiom da aferoj oni atestas kontraux vi? 14Kaj li ne respondis al li ecx unu vorton, tiel ke la provincestro tre forte miris.

15Sed cxe tiu festo la provincestro kutimis liberigi al la homamaso unu malliberulon, kiun ili deziris. 16Kaj oni havis tiam faman malliberulon, nomatan Barabas. 17Kiam do ili kolektigxis, Pilato diris al ili:Kiun vi deziras, ke mi liberigu al vi? cxu Barabason, aux Jesuon, nomatan Kristo? 18CXar li sciis, ke pro envio ili transdonis lin.

19Kaj dum li sidis sur la tribunala segxo, lia edzino sendis al li, por diri:Nenion havu kun tiu justulo, cxar mi suferis multe hodiaux en songxo kauxze de li. 20Kaj la cxefpastroj kaj pliagxuloj decidigis la homamason postuli Barabason kaj pereigi Jesuon. 21Sed la provincestro responde diris al ili:Kiun el la du vi volas, ke mi liberigu al vi? Kaj ili diris:Barabason. 22Pilato diris al ili:Kion do mi faros al Jesuo, nomata Kristo? CXiuj diris:Li estu krucumita. 23Kaj li diris:Kial? kian malbonon li faris? Sed ili des pli ekkriis, dirante:Li estu krucumita.

24Tial Pilato, vidante, ke neniel prosperas al li, sed ke kontrauxe tumulto levigxas, prenis akvon kaj lavis siajn manojn antaux la homamaso, dirante:Mi estas senkulpa pri la sango de tiu justulo:vi zorgu pri gxi. 25Kaj la tuta popolo responde diris:Lia sango estu sur ni kaj sur niaj infanoj. 26Tiam li liberigis al ili Barabason; sed skurgxinte Jesuon, li transdonis lin, por esti krucumita.

27Tiam la soldatoj de la provincestro, kondukinte Jesuon en la palacon, kolektis al li la tutan kohorton. 28Kaj ili senvestigis lin, kaj surmetis al li skarlatan mantelon. 29Kaj ili plektis kronon el dornoj kaj metis gxin sur lian kapon, kaj metis kanon en lian dekstran manon; kaj ili genuis antaux li, kaj mokis lin, dirante:Saluton, Regxo de la Judoj! 30Kaj ili kracxis sur lin, kaj prenis la kanon kaj frapis lian kapon. 31Kaj mokinte lin, ili demetis de li la mantelon, kaj surmetis al li liajn proprajn vestojn, kaj forkondukis lin, por krucumi lin.

32Kaj elirinte, ili trovis viron Kirenanon, nomatan Simon; tiun ili devigis, ke li portu lian krucon.

33Kaj veninte al loko nomata Golgota, tio estas, Loko de Kranio, 34ili donis al li trinki vinon kun galo enmiksita; kaj li gustumis gxin, kaj ne volis trinki.

35Kaj krucuminte lin, ili dividis inter si liajn vestojn, jxetante lotojn; 36kaj ili sidigxis, kaj gardis lin tie. 37Kaj ili metis super lia kapo lian akuzon, skribitan:CXI TIU ESTAS JESUO, LA REGXO DE LA JUDOJ.

38Tiam kun li estis krucumitaj du rabistoj, unu dekstre kaj unu maldekstre. 39Kaj la preterpasantoj insultis lin, balancante la kapon, 40kaj dirante:Vi, kiu detruas la sanktejon kaj rekonstruas gxin en la dauxro de tri tagoj, savu vin. Se vi estas la Filo de Dio, deiru de la kruco. 41Tiel same ankaux la cxefpastroj, mokante kun la skribistoj kaj la pliagxuloj, diris: 42Aliajn li savis; sin mem li ne povas savi. Li ja estas Regxo de Izrael, li nun deiru de la kruco, kaj ni kredos al li. 43Li apogis sin al Dio; Tiu savu lin, se Li amas lin; cxar li diris:Mi estas la Filo de Dio. 44Kaj ankaux la rabistoj, kiuj estis krucumitaj kun li, tiel same insultis lin.

45Kaj de post la sesa horo farigxis mallumo sur la tuta lando gxis la nauxa horo. 46Kaj cxirkaux la nauxa horo Jesuo ekkriis per lauxta vocxo, dirante:Eli, Eli, lama sabahxtani? tio estas:Mia Dio, mia Dio, kial Vi forlasis min? 47Kaj iuj el la apudstarantoj, auxdinte tion, diris:CXi tiu vokas Elijan. 48Kaj tuj unu el ili kuris kaj prenis spongon kaj plenigis gxin per vinagro, kaj metinte gxin sur kanon, donis al li trinki. 49Kaj la aliaj diris:Lasu; ni vidu, cxu venos Elija, por savi lin. 50Kaj Jesuo, denove kriinte per lauxta vocxo, ellasis for la spiriton. 51Kaj jen la kurteno de la sanktejo dissxirigxis en du pecojn de supre gxis malsupre; kaj la tero tremis; kaj la rokoj diskrevis; 52kaj la tomboj malfermigxis, kaj multaj korpoj de dormantaj sanktuloj levigxis, 53kaj elirinte el la tomboj post lia relevigxo, ili eniris en la sanktan urbon kaj aperis al multaj. 54Kaj la centestro, kaj tiuj, kiuj estis kun li gardantaj Jesuon, kiam ili vidis la tertremon kaj la okazantajxojn, tre timis, dirante:Vere cxi tiu estis Filo de Dio.

55Kaj tie estis multaj virinoj, rigardantaj de malproksime, kiuj sekvis Jesuon el Galileo, servante al li; 56inter kiuj estis Maria Magdalena, kaj Maria, la patrino de Jakobo kaj de Joses, kaj la patrino de la filoj de Zebedeo.

57Kaj kiam vesperigxis, venis ricxulo, nomata Jozef, el Arimateo, kiu mem estis discxiplo de Jesuo: 58tiu, irinte al Pilato, petis la korpon de Jesuo. Tiam Pilato ordonis doni gxin. 59Kaj Jozef prenis la korpon, kaj envolvis gxin en pura tolajxo, 60kaj metis gxin en sian novan tombon, kiun li jam elhakis en la roko; kaj li alrulis grandan sxtonon al la enirejo de la tombo, kaj foriris. 61Kaj Maria Magdalena estis tie, kaj la alia Maria, sidantaj apud la tombo.

62La sekvantan tagon, kiu estas la tago post la Preparado, la cxefpastroj kaj la Fariseoj kolektigxis al Pilato, 63dirante:Sinjoro, ni ekrememoras, ke tiu trompanto diris, dum li ankoraux vivis:Post tri tagoj mi relevigxos. 64Ordonu do, ke oni gardu la tombon gxis la tria tago, por ke liaj discxiploj ne venu kaj ne forsxtelu lin kaj ne diru al la popolo:Li relevigxis el la mortintoj; kaj la lasta trompo estus pli malbona, ol la unua. 65Pilato diris al ili:Vi havas gardistaron; iru, kaj gardu gxin laux via eblo. 66Tial ili foriris kaj gardis la tombon, sigelinte la sxtonon, kune kun gardistaro.Esperanto

Bible Hub

Matthew 26
Top of Page
Top of Page