Matthew 27:64
New International Version
So give the order for the tomb to be made secure until the third day. Otherwise, his disciples may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. This last deception will be worse than the first."

New Living Translation
So we request that you seal the tomb until the third day. This will prevent his disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead! If that happens, we'll be worse off than we were at first."

English Standard Version
Therefore order the tomb to be made secure until the third day, lest his disciples go and steal him away and tell the people, ‘He has risen from the dead,’ and the last fraud will be worse than the first.”

Berean Study Bible
So give the order that the tomb be secured until the third day. Otherwise, His disciples may come and steal Him away and tell the people He has risen from the dead. And this last deception would be worse than the first.”

New American Standard Bible
"Therefore, give orders for the grave to be made secure until the third day, otherwise His disciples may come and steal Him away and say to the people, 'He has risen from the dead,' and the last deception will be worse than the first."

King James Bible
Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.

Holman Christian Standard Bible
Therefore give orders that the tomb be made secure until the third day. Otherwise, His disciples may come, steal Him, and tell the people, 'He has been raised from the dead.' Then the last deception will be worse than the first.""

International Standard Version
Therefore, order the tomb to be secured until the third day, or his disciples may go and steal him and then tell the people, 'He has been raised from the dead.' Then the last deception would be worse than the first one."

NET Bible
So give orders to secure the tomb until the third day. Otherwise his disciples may come and steal his body and say to the people, 'He has been raised from the dead,' and the last deception will be worse than the first."

Aramaic Bible in Plain English
“Command therefore to guard the tomb until the third day, lest his disciples should come and steal it in the night and say to the people that he is risen from the grave, and the last deception be worse than the first.”

GOD'S WORD® Translation
Therefore, give the order to make the tomb secure until the third day. Otherwise, his disciples may steal him and say to the people, 'He has been brought back to life.' Then the last deception will be worse than the first."

Jubilee Bible 2000
Command therefore that the sepulchre be made secure until the third day, lest his disciples come by night and steal him away and say unto the people, He is risen from the dead; so the last error shall be worse than the first.

King James 2000 Bible
Command therefore that the sepulcher be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.

American King James Version
Command therefore that the sepulcher be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say to the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.

American Standard Version
Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest haply his disciples come and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: and the last error will be worse than the first.

Douay-Rheims Bible
Command therefore the sepulchre to be guarded until the third day: lest perhaps his disciples come and steal him away, and say to the people: He is risen from the dead; and the last error shall be worse than the first.

Darby Bible Translation
Command therefore that the sepulchre be secured until the third day, lest his disciples should come and steal him away, and say to the people, He is risen from the dead; and the last error shall be worse than the first.

English Revised Version
Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest haply his disciples come and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: and the last error will be worse than the first.

Webster's Bible Translation
Command therefore that the sepulcher be made secure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say to the people, He is risen from the dead: so the last error will be worse than the first.

Weymouth New Testament
So give orders for the sepulchre to be securely guarded till the third day, for fear his disciples should come by night and steal the body, and then tell the people that he has come back to life; and so the last imposture will be more serious than the first."

World English Bible
Command therefore that the tomb be made secure until the third day, lest perhaps his disciples come at night and steal him away, and tell the people, 'He is risen from the dead;' and the last deception will be worse than the first."

Young's Literal Translation
command, then, the sepulchre to be made secure till the third day, lest his disciples, having come by night, may steal him away, and may say to the people, He rose from the dead, and the last deceit shall be worse than the first.'

Mattheus 27:64 Afrikaans PWL
“Gee dan bevel dat die graf bewaak word tot die derde dag toe dat Sy studentevolgelinge nie miskien in die nag kom, Hom steel en vir die mense sê Hy het opgestaan uit die dood uit nie, want die laaste misleiding sal erger wees as die eerste.”

Mateu 27:64 Albanian
Prandaj urdhëro që varri të ruhet mirë deri në ditën e tretë, se mos vijnë dishepujt e tij natën e ta vjedhin trupin dhe pastaj t'i thonë popullit: "U ringjall së vdekuri"; kështu mashtrimi i fundit do të ishte më i keq se i pari''.

ﻣﺘﻰ 27:64 Arabic: Smith & Van Dyke
فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام من الاموات. فتكون الضلالة الاخيرة اشر من الاولى.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 27:64 Armenian (Western): NT
Ուրեմն հրամայէ՛, որ գերեզմանը ապահովուի՝ մինչեւ երրորդ օրը. որպէսզի իր աշակերտները չգան գիշերուան մէջ, չգողնան զայն եւ չըսեն ժողովուրդին. “Մեռելներէն յարութիւն առաւ”, ու վերջին մոլորութիւնը աւելի գէշ ըլլայ քան առաջինը»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  27:64 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Mana eçac bada beguira dadin sepulchrea heren egunerano, haren discipuluéc gauäz ethorriric, hura ebats ezteçaten, eta populuari derroten, Resuscitatu da hiletaric: eta halaz baitate azquen errorea lehena baino gaichtoago.

Dyr Mathäus 27:64 Bavarian
Befilh also, däß s Grab hinst eyn n drittn Tag gscheid bewacht werd! Sünst kaemend öbby seine Jünger, staelnd n und machetnd yn n Volk vür, er wär von de Tootn dyrstanddn. Und der lösste Betrug wär non örger als wie allssand dyrvon."

Матей 27:64 Bulgarian
Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以,請你下令嚴密看守那墳墓,一直到第三天,免得他的門徒們來把他偷走,然後對民眾說他從死人中復活了,這樣,那最後的迷惑就要比先前的更厲害了。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以,请你下令严密看守那坟墓,一直到第三天,免得他的门徒们来把他偷走,然后对民众说他从死人中复活了,这样,那最后的迷惑就要比先前的更厉害了。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因此,請吩咐人將墳墓把守妥當,直到第三日,恐怕他的門徒來把他偷了去,就告訴百姓說他從死裡復活了。這樣,那後來的迷惑比先前的更厲害了。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因此,请吩咐人将坟墓把守妥当,直到第三日,恐怕他的门徒来把他偷了去,就告诉百姓说他从死里复活了。这样,那后来的迷惑比先前的更厉害了。”

馬 太 福 音 27:64 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 此 , 請 吩 咐 人 將 墳 墓 把 守 妥 當 , 直 到 第 三 日 , 恐 怕 他 的 門 徒 來 , 把 他 偷 了 去 , 就 告 訴 百 姓 說 : 他 從 死 裡 復 活 了 。 這 樣 , 那 後 來 的 迷 惑 比 先 前 的 更 利 害 了 !

馬 太 福 音 27:64 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 此 , 请 吩 咐 人 将 坟 墓 把 守 妥 当 , 直 到 第 三 日 , 恐 怕 他 的 门 徒 来 , 把 他 偷 了 去 , 就 告 诉 百 姓 说 : 他 从 死 里 复 活 了 。 这 样 , 那 後 来 的 迷 惑 比 先 前 的 更 利 害 了 !

Evanðelje po Mateju 27:64 Croatian Bible
Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: 'Uskrsnuo je od mrtvih!' I bit će posljednja prijevara gora od prve.

Matouš 27:64 Czech BKR
Rozkažiž tedy ostříhati hrobu až do třetího dne, ať by snad učedlníci jeho, přijdouce v noci, neukradli ho, a řekli by lidu: Vstalť jest z mrtvých. I budeť poslední blud horší nežli první.

Matthæus 27:64 Danish
Befal derfor, at Graven skal sikkert bevogtes indtil den tredje Dag, for at ikke hans Disciple skulle komme og stjæle ham og sige til Folket: Han er oprejst fra de døde; og da vil den sidste Forførelse blive værre end den første.«

Mattheüs 27:64 Dutch Staten Vertaling
Beveel dan, dat het graf verzekerd worde tot den derden dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet komen bij nacht, en stelen Hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden; en zo zal de laatste dwaling erger zijn, dan de eerste.

Nestle Greek New Testament 1904
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

Westcott and Hort 1881
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μή ͜ ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ [αὐτοῦ] κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

RP Byzantine Majority Text 2005
Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας· μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτόν, καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

Greek Orthodox Church 1904
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

Tischendorf 8th Edition
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ· ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

Scrivener's Textus Receptus 1894
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας· μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν, καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

Stephanus Textus Receptus 1550
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης

Stephanus Textus Receptus 1550
κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται αυτου νυκτος κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας· μηποτε ελθοντες οι μαθηται αυτου νυκτος κλεψωσιν αυτον, και ειπωσι τω λαω, Ηγερθη απο των νεκρων· και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται αυτου νυκτος κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται {VAR2: αυτου } κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
keleuson oun asphalisthēnai ton taphon heōs tēs tritēs hēmeras, mē pote elthontes hoi mathētai klepsōsin auton kai eipōsin tō laō Ēgerthē apo tōn nekrōn, kai estai hē eschatē planē cheirōn tēs prōtēs.

keleuson oun asphalisthenai ton taphon heos tes trites hemeras, me pote elthontes hoi mathetai klepsosin auton kai eiposin to lao egerthe apo ton nekron, kai estai he eschate plane cheiron tes protes.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
keleuson oun asphalisthēnai ton taphon heōs tēs tritēs hēmeras, mē pote elthontes hoi mathētai klepsōsin auton kai eipōsin tō laō Ēgerthē apo tōn nekrōn, kai estai hē eschatē planē cheirōn tēs prōtēs.

keleuson oun asphalisthenai ton taphon heos tes trites hemeras, me pote elthontes hoi mathetai klepsosin auton kai eiposin to lao egerthe apo ton nekron, kai estai he eschate plane cheiron tes protes.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
keleuson oun asphalisthēnai ton taphon eōs tēs tritēs ēmeras mēpote elthontes oi mathētai klepsōsin auton kai eipōsin tō laō ēgerthē apo tōn nekrōn kai estai ē eschatē planē cheirōn tēs prōtēs

keleuson oun asphalisthEnai ton taphon eOs tEs tritEs Emeras mEpote elthontes oi mathEtai klepsOsin auton kai eipOsin tO laO EgerthE apo tOn nekrOn kai estai E eschatE planE cheirOn tEs prOtEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
keleuson oun asphalisthēnai ton taphon eōs tēs tritēs ēmeras mēpote elthontes oi mathētai autou nuktos klepsōsin auton kai eipōsin tō laō ēgerthē apo tōn nekrōn kai estai ē eschatē planē cheirōn tēs prōtēs

keleuson oun asphalisthEnai ton taphon eOs tEs tritEs Emeras mEpote elthontes oi mathEtai autou nuktos klepsOsin auton kai eipOsin tO laO EgerthE apo tOn nekrOn kai estai E eschatE planE cheirOn tEs prOtEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
keleuson oun asphalisthēnai ton taphon eōs tēs tritēs ēmeras mēpote elthontes oi mathētai autou nuktos klepsōsin auton kai eipōsin tō laō ēgerthē apo tōn nekrōn kai estai ē eschatē planē cheirōn tēs prōtēs

keleuson oun asphalisthEnai ton taphon eOs tEs tritEs Emeras mEpote elthontes oi mathEtai autou nuktos klepsOsin auton kai eipOsin tO laO EgerthE apo tOn nekrOn kai estai E eschatE planE cheirOn tEs prOtEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
keleuson oun asphalisthēnai ton taphon eōs tēs tritēs ēmeras mēpote elthontes oi mathētai autou nuktos klepsōsin auton kai eipōsin tō laō ēgerthē apo tōn nekrōn kai estai ē eschatē planē cheirōn tēs prōtēs

keleuson oun asphalisthEnai ton taphon eOs tEs tritEs Emeras mEpote elthontes oi mathEtai autou nuktos klepsOsin auton kai eipOsin tO laO EgerthE apo tOn nekrOn kai estai E eschatE planE cheirOn tEs prOtEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Westcott/Hort - Transliterated
keleuson oun asphalisthēnai ton taphon eōs tēs tritēs ēmeras mēpote elthontes oi mathētai klepsōsin auton kai eipōsin tō laō ēgerthē apo tōn nekrōn kai estai ē eschatē planē cheirōn tēs prōtēs

keleuson oun asphalisthEnai ton taphon eOs tEs tritEs Emeras mEpote elthontes oi mathEtai klepsOsin auton kai eipOsin tO laO EgerthE apo tOn nekrOn kai estai E eschatE planE cheirOn tEs prOtEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:64 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
keleuson oun asphalisthēnai ton taphon eōs tēs tritēs ēmeras mēpote elthontes oi mathētai {UBS4: autou } klepsōsin auton kai eipōsin tō laō ēgerthē apo tōn nekrōn kai estai ē eschatē planē cheirōn tēs prōtēs

keleuson oun asphalisthEnai ton taphon eOs tEs tritEs Emeras mEpote elthontes oi mathEtai {UBS4: autou} klepsOsin auton kai eipOsin tO laO EgerthE apo tOn nekrOn kai estai E eschatE planE cheirOn tEs prOtEs

Máté 27:64 Hungarian: Karoli
Parancsold meg azért, hogy õrizzék a sírt harmadnapig, ne hogy az õ tanítványai odamenvén éjjel, ellopják õt és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsõnél.

La evangelio laŭ Mateo 27:64 Esperanto
Ordonu do, ke oni gardu la tombon gxis la tria tago, por ke liaj discxiploj ne venu kaj ne forsxtelu lin kaj ne diru al la popolo:Li relevigxis el la mortintoj; kaj la lasta trompo estus pli malbona, ol la unua.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 27:64 Finnish: Bible (1776)
Käske siis varjeltaa hautaa kolmanteen päivään asti, ettei hänen opetuslapsensa tulisi yöllä ja varastaisi häntä, ja sanoisi kansalle: hän nousi kuolleista: ja niin jälkimäinen villitys tulee pahemmaksi kuin ensimäinen.

Matthieu 27:64 French: Darby
Ordonne donc que le sepulcre soit garde avec soin jusqu'au troisieme jour; de peur que ses disciples ne viennent et ne le derobent, et ne disent au peuple: Il est ressuscite des morts; et ce dernier egarement sera pire que le premier.

Matthieu 27:64 French: Louis Segond (1910)
Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple: Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première.

Matthieu 27:64 French: Martin (1744)
Commande donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusques au troisième jour; de peur que ses Disciples ne viennent de nuit, et ne le dérobent, et qu'ils ne disent au peuple : il est ressuscité des morts; car cette dernière imposture serait pire que la première.

Matthaeus 27:64 German: Modernized
Darum befiehl, daß man das Grab verwahre bis an den dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zum Volk: Er ist auferstanden von den Toten, und werde der letzte Betrug ärger denn der erste.

Matthaeus 27:64 German: Luther (1912)
Darum befiehl, daß man das Grab verwahre bis an den dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen dem Volk: Er ist auferstanden von den Toten, und werde der letzte Betrug ärger denn der erste.

Matthaeus 27:64 German: Textbibel (1899)
Laß nun das Grab bis zum dritten Tage unter Sicherheit stellen, damit nicht die Jünger kommen, stehlen ihn und sagen dem Volk: er ist von den Toten auferweckt, und werde der letzte Betrug schlimmer denn der erste.

Matteo 27:64 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno; che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: E’ risuscitato dai morti; così l’ultimo inganno sarebbe peggiore del primo.

Matteo 27:64 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ordina adunque che il sepolcro sia sicuramente guardato, fino al terzo giorno; che talora i suoi discepoli non vengano di notte, e nol rubino, e dicano al popolo: Egli è risuscitato dai morti; onde l’ultimo inganno sia peggiore del primiero.

MATIUS 27:64 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu kiranya Tuan hamba menyuruhkan orang menjaga kubur itu hingga hari yang ketiga, supaya jangan murid-murid-Nya datang mencuri Dia, serta mengatakan kepada kaum, bahwa Ia sudah bangkit dari antara orang mati; maka kesesatan yang akhir itu menjadi terlebih jahat daripada yang awal."

Matthew 27:64 Kabyle: NT
Ceggeɛ iɛessasen ad ɛassen aẓekka-s alamma d ass wis tlata, iwakken inelmaden-is ur d-țasen ara ad akren lǧețța-s, ad inin i wegdud : « iḥya-d si ger lmegtin. » Neɣ m'ulac lekdeb-agi aneggaru ad yaggar amezwaru.

마태복음 27:64 Korean
그러므로 분부하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 그의 제자들이 와서 시체를 도적질하여 가고 백성에게 말하되 그가 죽은 자 가운데서 살아났다 하면 후의 유혹이 전보다 더 될까 하나이다' 하니

Matthaeus 27:64 Latin: Vulgata Clementina
Jube ergo custodiri sepulchrum usque in diem tertium : ne forte veniant discipuli ejus, et furentur eum, et dicant plebi : Surrexit a mortuis : et erit novissimus error pejor priore.

Sv. Matejs 27:64 Latvian New Testament
Tāpēc pavēli apsargāt kapu līdz trešajai dienai, ka kādreiz neatnāk Viņa mācekļi un nenozog Viņu, un nepasaka tautai: Viņš uzcēlies no miroņiem. Tad pēdējā viltība būtu lielāka nekā pirmā.

Evangelija pagal Matà 27:64 Lithuanian
Įsakyk tad saugoti kapą iki trečios dienos, kad kartais nakčia atėję Jo mokiniai nepavogtų Jo ir nepaskelbtų žmonėms: ‘Jis prisikėlė iš numirusių’. Pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją”.

Matthew 27:64 Maori
Na reira whakahaua atu kia tiakina te tanumanga, a tae noa ki te toru o nga ra, kei haere ana akonga i te po, ka tahae i a ia, ka mea ki te iwi, Kua ara ia i te hunga mate: penei kino atu i to mua to muri he.

Matteus 27:64 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Byd derfor at de vokter graven vel til den tredje dag, forat ikke hans disipler skal komme og stjele ham og så si til folket: Han er opstanden fra de døde, og den siste forførelse bli verre enn den første.

Mateo 27:64 Spanish: La Biblia de las Américas
Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben, y digan al pueblo: ``Ha resucitado de entre los muertos; y el último engaño será peor que el primero.

Mateo 27:64 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan Sus discípulos, se Lo roben, y digan al pueblo: 'El ha resucitado de entre los muertos'; y el último engaño será peor que el primero."

Mateo 27:64 Spanish: Reina Valera Gómez
Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día; no sea que vengan sus discípulos de noche, y le hurten, y digan al pueblo: Resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero.

Mateo 27:64 Spanish: Reina Valera 1909
Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero; porque no vengan sus discípulos de noche, y le hurten, y digan al pueblo: Resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero.

Mateo 27:64 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero; para que no vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero.

Mateus 27:64 Bíblia King James Atualizada Português
Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta derradeira fraude cause mais dano do que a primeira”.

Mateus 27:64 Portugese Bible
Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia; para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: Ressurgiu dos mortos; e assim o último embuste será pior do que o primeiro.   

Matei 27:64 Romanian: Cornilescu
Dă poruncă dar ca mormîntul să fie păzit bine pînă a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să -I fure trupul, şi să spună norodului: ,A înviat din morţi!` Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decît cea dintîi.``

От Матфея 27:64 Russian: Synodal Translation (1876)
итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого.

От Матфея 27:64 Russian koi8r
итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого.

Matthew 27:64 Shuar New Testament
Nu asamtai iwiarsamunam menaintiu tsawant suntar Wßinkiarat tusa akuptukta. Ni unuiniamuri kashi tariar tura ni ayashin kasamkar "Pai, nantakni" Shußran tiarain. Jujainkia nuna nankaamas Shußran anankawarainti" tiarmiayi.

Matteus 27:64 Swedish (1917)
Bjud fördenskull att man skyddar graven intill tredje dagen, så att hans lärjungar icke komma och stjäla bort honom, och sedan säga till folket att han har uppstått från de döda. Då bliver den sista villan värre än den första.»

Matayo 27:64 Swahili NT
Kwa hiyo amuru kaburi lilindwe mpaka siku ya tatu ili wanafunzi wake wasije wakamwiba na kuwaambia watu kwamba amefufuka. Uongo huu wa mwisho utakuwa mbaya kuliko ule wa awali."

Mateo 27:64 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ipagutos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa ikatlong araw, baka sakaling magsiparoon ang kaniyang mga alagad at siya'y nakawin, at sabihin sa bayan, Siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay: at lalong sasama ang huling kamalian.

Ǝlinjil wa n Matta 27:64 Tawallamat Tamajaq NT
Daɣ adi amǝr s ad itǝwigǝz ǝzǝkka wen har ǝzǝl wa n karad, fǝl a du-wǝr-asin nalkiman-net akǝran taɣǝssa-net, ad gannin y aytedan: Itawasankar-du daɣ tǝmattant. Bahu wa, as iga, ad agǝr wa azzaran.»

มัทธิว 27:64 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น ขอได้มีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สาม เกลือกว่าสาวกของเขาจะมาในตอนกลางคืน และลักเอาศพไป แล้วจะประกาศแก่ประชาชนว่า เขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีก"

Matta 27:64 Turkish
Onun için buyruk ver de üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka, ‹Ölümden dirildi› derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur.››

Матей 27:64 Ukrainian: NT
Звели ж оце стерегти гроба до третього дня, щоб прийшовши ученики Його в ночі, не вкрали Його, й не сказали народові: Устав із мертвих; і буде остання омана гірша первої.

Matthew 27:64 Uma New Testament
Jadi', toe pai' kiperapi' bona Tua mpohubui tantara hilou mpojaga daeo' -na toe ria, radongo lompe' duu' -na rata hi eo katolu-na, bona neo' ria loga ana'guru-na lou mpanako woto-na. Ra'uli' mpai' hi ntodea tuwu' nculii' -i, duu' -na wori' -mi tauna to rabagiu. Helee, meliu lau-mi mpai' kawori' tauna to mpotuku' -i ngkai to mpotuku' -i bula-na tuwu' -pidi."

Ma-thi-ô 27:64 Vietnamese (1934)
Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước.

Matthew 27:63
Top of Page
Top of Page