Матей 27
Bulgarian
1А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исуса, да Го умъртвят. 2И когато Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилата.

3Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че [Исус] бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: 4Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай. 5И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси. 6А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: Не е позволено да ги туряме в храмовата каса, понеже са цена на кръв. 7И като се съветваха, купиха с тях грънчаревата нива, за погребване на чужденци. 8Затова оная нива се нарече кръвна нива, [както се нарича] и до днес. 9Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: "И взеха тридесетте сребърника, цената на оценения, [Когото] оцениха някои от израилтяните, 10и дадоха ги за грънчаревата нива, според както ми заповяда Господ".

11А Исус застана пред управителя; и управителят Го попита, като каза: Ти Юдейският цар ли си? А Исус му рече: Ти казваш. 12И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. 13Тогава Пилат Му казва: Не чуваш ли за колко неща свидетелствуват против Тебе? 14Но Той не му отговори нито на едно нещо; тъй щото управителят се чудеше много.

15А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали. 16А тогава имаха един прочут затворник, на име Варава. 17И тъй, като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна: Варава ли или Исуса, наречен Христос? 18(Понеже знаеше, че от завист го предаваха.

19При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не струвай нищо на Тоя праведник; защото днес много пострадах насъне поради Него). 20А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исуса да погубят. 21Управителят в отговор им рече: Кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава. 22Пилат им казва: Тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос? Те всички казват: Да бъде разпнат. 23А той каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: Да бъде разпнат.

24И тъй Пилат като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред народа, и каза: Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте. 25И целият народ в отговор рече: Кръвта Му [да бъде] на нас и на чадата ни. 26Тогава им пусна Варава; а Исуса би и Го предаде на разпятие.

27Тогава войниците на управителя заведоха Исуса в преторията, и събраха около Него цялата дружина. 28И като Го съблякоха, облякоха Го в червена мантия. 29И сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му, и [туриха] тръст в десницата Му; и като коленичиха пред Него, ругаеха Му се, казвайки: Здравей, Царю Юдейски! 30И заплюваха Го, и взеха тръстта и Го удряха по главата. 31И след като Му се поругаха, съблякоха Му мантията и Го облякоха с Неговите дрехи и Го заведоха да Го разпнат.

32А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му.

33И като стигнаха на едно място, наречено Голгота (което значи лобно място), 34дадоха Му да пие вино размесено с жлъчка; но Той като вкуси, не прие да пие.

35И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребие. 36И седяха да Го пазят там. 37И поставиха над главата Му обвинението Му, написано [така]: Тоя е Исус, Юдейският Цар.

38Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно, и един отляво. 39А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави и думаха: 40Ти, Който разоряваш храма и за три дни [пак] го съграждаш, спаси Себе Си; ако си Божий Син, слез от кръста. 41Подобно и главните свещеници с книжниците и старейшините Го ругаеха, казвайки: 42Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Той е Израилевият Цар! нека слезе сега от кръста, и ще повярваме в Него. 43Упова на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм. 44Със същия [укор] Му се присмиваха и разпнатите с Него разбойници.

45А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. 46А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 47Някои от стоящите там, като чуха, думаха: Той вика Илия. 48И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет, и като я надяна на тръст, даде Му да пие. 49А другите казваха: Остави! да видим дали ще дойде Илия да Го избави. 50А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. 51И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, 52гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, 53(които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град, и се явиха на мнозина). 54А стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко що стана, уплашиха се твърде много, и думаха: Наистина тоя беше Син на Бога.

55Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исуса от Галилея, и Му служеха; 56между които бяха Мария Магдалина, и Мария майка на Якова и на Иосия, и майката на Заведеевите синове.

57И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Иосиф, който също беше се учил при Исуса. 58Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да [му] се даде. 59Иосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащаница, 60и го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си. 61А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.

62И на следващия ден, който бе [денят] след приготовлението [за празника], главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилата и казаха: 63Господарю, спомнихме си, че Оня измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна. 64Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. 65Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете [Го] както знаете. 66Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с [помощта] на стражата.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 26
Top of Page
Top of Page