Matthew 27:43
New International Version
He trusts in God. Let God rescue him now if he wants him, for he said, 'I am the Son of God.'"

New Living Translation
He trusted God, so let God rescue him now if he wants him! For he said, 'I am the Son of God.'"

English Standard Version
He trusts in God; let God deliver him now, if he desires him. For he said, ‘I am the Son of God.’”

New American Standard Bible
"HE TRUSTS IN GOD; LET GOD RESCUE Him now, IF HE DELIGHTS IN HIM; for He said, 'I am the Son of God.'"

King James Bible
He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.

Holman Christian Standard Bible
He has put His trust in God; let God rescue Him now--if He wants Him! For He said, 'I am God's Son.'"

International Standard Version
He trusts in God. Let God rescue him, if he wants to do so now. After all, he said, 'I am the Son of God.'"

NET Bible
H e trusts in God--let God, if he wants to, deliver him now because he said, 'I am God's Son'!"

Aramaic Bible in Plain English
“He trusted on God, let him save him now, if he delights in him, for he has said, 'I am The Son of God.' “

GOD'S WORD® Translation
He trusted God. Let God rescue him now if he wants. After all, this man said, 'I am the Son of God.'"

Jubilee Bible 2000
He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God.

King James 2000 Bible
He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.

American King James Version
He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.

American Standard Version
He trusteth on God; let him deliver him now, if he desireth him: for he said, I am the Son of God.

Douay-Rheims Bible
He trusted in God; let him now deliver him if he will have him; for he said: I am the Son of God.

Darby Bible Translation
He trusted upon God; let him save him now if he will [have] him. For he said, I am Son of God.

English Revised Version
He trusteth on God; let him deliver him now, if he desireth him: for he said, I am the Son of God.

Webster's Bible Translation
He trusted in God; let him deliver him now if he will have him: for he said, I am the Son of God.

Weymouth New Testament
His trust is in God: let God deliver him now, if He will have him; for he said, 'I am God's Son.'"

World English Bible
He trusts in God. Let God deliver him now, if he wants him; for he said, 'I am the Son of God.'"

Young's Literal Translation
he hath trusted on God, let Him now deliver him, if He wish him, because he said -- Son of God I am;'

Mattheus 27:43 Afrikaans PWL
“Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou red as Hy so wil;

Mateu 27:43 Albanian
ai ka besuar në Perëndinë; le ta lirojë tani në qoftë se e do me të vërtetë, sepse ka thënë: "Unë jam Biri i Perëndisë"''.

ﻣﺘﻰ 27:43 Arabic: Smith & Van Dyke
قد اتكل على الله فلينقذه الآن ان اراده. لانه قال انا ابن الله.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 27:43 Armenian (Western): NT
Աստուծոյ վստահած էր. հի՛մա թող ազատէ զինք՝ եթէ կ՚ուզէ զինք, որովհետեւ ըսաւ. “Ես Աստուծոյ Որդին եմ”»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  27:43 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Fida da Iaincoa baithan, empara beça orain, baldin haren gogaraco bada: ecen erran du, Iaincoaren Semea naiz.

Dyr Mathäus 27:43 Bavarian
Er haat auf n Herrgot vertraut; der sollt n ietz röttn, wenn yr iem öbbs bedeutt. Wenn yr schoon sait, er wär dyr Sun Gottes!"

Матей 27:43 Bulgarian
Упова на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他依靠神,如果神喜悅他,就讓神現在救他吧!因為他說過『我是神的兒子。』」

中文标准译本 (CSB Simplified)
他依靠神,如果神喜悦他,就让神现在救他吧!因为他说过‘我是神的儿子。’”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他倚靠神,神若喜悅他,現在可以救他!因為他曾說:『我是神的兒子。』」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他倚靠神,神若喜悦他,现在可以救他!因为他曾说:‘我是神的儿子。’”

馬 太 福 音 27:43 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 倚 靠 神 , 神 若 喜 悅 他 , 現 在 可 以 救 他 ; 因 為 他 曾 說 : 我 是 神 的 兒 子 。

馬 太 福 音 27:43 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 倚 靠 神 , 神 若 喜 悦 他 , 现 在 可 以 救 他 ; 因 为 他 曾 说 : 我 是 神 的 儿 子 。

Evanðelje po Mateju 27:43 Croatian Bible
Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: 'Sin sam Božji!'

Matouš 27:43 Czech BKR
Doufalť v Boha, nechať ho nyní vysvobodí, chce-liť mu; nebo pravil: Syn Boží jsem.

Matthæus 27:43 Danish
Han har sat sin Lid til Gud; han fri ham nu, om han har Behag i ham; thi han har sagt: Jeg er Guds Søn.«

Mattheüs 27:43 Dutch Staten Vertaling
Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

Nestle Greek New Testament 1904
πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι Υἱός.

Westcott and Hort 1881
πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός.

RP Byzantine Majority Text 2005
Πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν· ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν. Εἴπεν γὰρ ὅτι θεοῦ εἰμι υἱός.

Greek Orthodox Church 1904
πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός.

Tischendorf 8th Edition
πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι θεοῦ εἰμι υἱός.

Scrivener's Textus Receptus 1894
πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν· ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν. εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός.

Stephanus Textus Receptus 1550
πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν· ῥυσάσθω νῦν αὐτόν· εἰ θέλει αὐτόν, εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω νυν ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι θεου ειμι υιος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω νυν ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι θεου ειμι υιος

Stephanus Textus Receptus 1550
πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι θεου ειμι υιος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
πεποιθεν επι τον Θεον· ρυσασθω νυν αυτον, ει θελει αυτον. ειπε γαρ οτι Θεου ειμι υιος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι θεου ειμι υιος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω νυν ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι θεου ειμι υιος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
pepoithen epi ton Theon, rhysasthō nyn ei thelei auton; eipen gar hoti Theou eimi Huios.

pepoithen epi ton Theon, rhysastho nyn ei thelei auton; eipen gar hoti Theou eimi Huios.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
pepoithen epi ton theon, rhysasthō nyn ei thelei auton; eipen gar hoti Theou eimi huios.

pepoithen epi ton theon, rhysastho nyn ei thelei auton; eipen gar hoti Theou eimi huios.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:43 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
pepoithen epi ton theon rusasthō nun ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

pepoithen epi ton theon rusasthO nun ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:43 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pepoithen epi ton theon rusasthō nun auton ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

pepoithen epi ton theon rusasthO nun auton ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:43 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pepoithen epi ton theon rusasthō nun auton ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

pepoithen epi ton theon rusasthO nun auton ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:43 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pepoithen epi ton theon rusasthō nun auton ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

pepoithen epi ton theon rusasthO nun auton ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:43 Westcott/Hort - Transliterated
pepoithen epi ton theon rusasthō nun ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

pepoithen epi ton theon rusasthO nun ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:43 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
pepoithen epi ton theon rusasthō nun ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

pepoithen epi ton theon rusasthO nun ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

Máté 27:43 Hungarian: Karoli
Bízott az Istenben; mentse meg most õt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok.

La evangelio laŭ Mateo 27:43 Esperanto
Li apogis sin al Dio; Tiu savu lin, se Li amas lin; cxar li diris:Mi estas la Filo de Dio.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 27:43 Finnish: Bible (1776)
Hän turvasi Jumalaan: päästäköön nyt hänen, jos hän mielistyy häneen. Sillä hän sanoi: Jumalan Poika minä olen.

Matthieu 27:43 French: Darby
Il s'est confie en Dieu; qu'il le delivre maintenant, s'il tient à lui; car il a dit: Je suis fils de Dieu.

Matthieu 27:43 French: Louis Segond (1910)
Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis Fils de Dieu.

Matthieu 27:43 French: Martin (1744)
Il se confie en Dieu; [mais] si [Dieu] l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit : je suis le Fils de Dieu.

Matthaeus 27:43 German: Modernized
Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, lüstet's ihn; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.

Matthaeus 27:43 German: Luther (1912)
Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, hat er Lust zu ihm; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.

Matthaeus 27:43 German: Textbibel (1899)
hat er auf Gott vertraut, der möge ihn jetzt retten, wenn er will; hat er doch gesagt, er sei Gottes Sohn.

Matteo 27:43 Italian: Riveduta Bible (1927)
S’è confidato in Dio; lo liberi ora, s’Ei lo gradisce, poiché ha detto: Son Figliuol di Dio.

Matteo 27:43 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Egli si è confidato in Dio; liberilo ora, se pur lo gradisce; poichè egli ha detto: Io son Figliuolo di Dio.

MATIUS 27:43 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Ia sudah harap kepada Allah, biarlah sekarang Allah juga menyelamatkan Dia, jikalau Allah berkenankan Dia; karena Ia berkata: Aku Anak Allah."

Matthew 27:43 Kabyle: NT
Yețkel ɣef Ṛebbi, a t-isellek ihi Ṛebbi ma iḥemmel-it aaxaṭer yenna-d : « Nekk d Mmi-s n Ṛebbi.»

마태복음 27:43 Korean
저가 하나님을 신뢰하니 하나님이 저를 기뻐하시면 이제 구원하실지라 제 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다' 하며

Matthaeus 27:43 Latin: Vulgata Clementina
confidit in Deo : liberet nunc, si vult eum : dixit enim : Quia Filius Dei sum.

Sv. Matejs 27:43 Latvian New Testament
Viņš paļāvās uz Dievu, lai tagad glābj, ja Viņš to vēlas, jo Viņš sacījis: Es esmu Dieva Dēls.

Evangelija pagal Matà 27:43 Lithuanian
Jis pasitikėjo Dievu, tad teišvaduoja Tas dabar Jį, jeigu Jam Jo reikia, nes Jis sakė: ‘Aš Dievo Sūnus’ ”.

Matthew 27:43 Maori
I whakawhirinaki ia ki te Atua: ma tera ia e whakaora aianei, ki te pai ia ki a ia: nana hoki te ki, Ko te Tama ahau a te Atua.

Matteus 27:43 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Han har satt sin lit til Gud; han fri ham nu om han har behag i ham! Han har jo sagt: Jeg er Guds Sønn.

Mateo 27:43 Spanish: La Biblia de las Américas
EN DIOS CONFIA; QUE le LIBRE ahora SI EL LE QUIERE; porque ha dicho: ``Yo soy el Hijo de Dios.

Mateo 27:43 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"EN DIOS CONFIA; QUE Lo LIBRE ahora SI EL LO QUIERE; porque ha dicho: 'Yo soy el Hijo de Dios.'"

Mateo 27:43 Spanish: Reina Valera Gómez
Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios.

Mateo 27:43 Spanish: Reina Valera 1909
Confió en Dios: líbrele ahora si le quiere: porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.

Mateo 27:43 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.

Mateus 27:43 Bíblia King James Atualizada Português
Pregou sua confiança em Deus. Então que Deus o salve neste instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: ‘Sou Filho de Deus!’”.

Mateus 27:43 Portugese Bible
confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem; porque disse: Sou Filho de Deus.   

Matei 27:43 Romanian: Cornilescu
S'a încrezut în Dumnezeu: să -l scape acum Dumnezeu, dacă -L iubeşte. Căci a zis: ,Eu sînt Fiul lui Dumnezeu!``

От Матфея 27:43 Russian: Synodal Translation (1876)
уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Онугоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын.

От Матфея 27:43 Russian koi8r
уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын.

Matthew 27:43 Shuar New Testament
Y·san nekas Enentßimtiniaitjai tawai. Wßtsek, Yus nekas Niin aneakka uwemtikrati. "Wi Yusa Uchirφntjai" turamchamkaj~i" tiarmiayi.

Matteus 27:43 Swedish (1917)
Han har satt sin förtröstan på Gud, må nu han frälsa honom, om han har behag till honom, han har ju sagt: 'Jag är Guds Son.'»

Matayo 27:43 Swahili NT
Alimtumainia Mungu na kusema eti yeye ni Mwana wa Mungu; basi, Mungu na amwokoe kama anamtaka."

Mateo 27:43 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nananalig siya sa Dios; iligtas niya siya ngayon, kung siya'y iniibig: sapagka't sinabi niya, Ako'y Anak ng Dios.

มัทธิว 27:43 Thai: from KJV
เขาไว้ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดเดี๋ยวนี้เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า `เราเป็นพระบุตรของพระเจ้า'"

Matta 27:43 Turkish
Tanrıya güveniyordu; Tanrı Onu seviyorsa, kurtarsın bakalım! Çünkü, ‹Ben Tanrının Oğluyum› demişti.››

Матей 27:43 Ukrainian: NT
Він уповав на Бога; нехай тепер визволить Його, коли хоче Його, казав бо: Я Син Божий.

Matthew 27:43 Uma New Testament
Ncarumaka Alata'ala-i, pai' na'uli' Ana' Alata'ala-i. Mai tahilo Alata'ala mpobahaka-i, ane dota-i."

Ma-thi-ô 27:43 Vietnamese (1934)
Nó nhờ cậy Ðức Chúa Trời; nếu Ðức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Ðức Chúa Trời.

Matthew 27:42
Top of Page
Top of Page