KATA MATTHAION 27
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1prōias de genomenēs sumboulion elabon pantes oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou kata tou iēsou ōste thanatōsai auton 2kai dēsantes auton apēgagon kai paredōkan pilatō tō ēgemoni

3tote idōn ioudas o {WH: paradous } {UBS4: paradidous } auton oti katekrithē metamelētheis estrepsen ta triakonta arguria tois archiereusin kai presbuterois 4legōn ēmarton paradous aima {WH: dikaion } {UBS4: athōon } oi de eipan ti pros ēmas su opsē 5kai ripsas ta arguria eis ton naon anechōrēsen kai apelthōn apēgxato 6oi de archiereis labontes ta arguria eipan ouk exestin balein auta eis ton korbanan epei timē aimatos estin 7sumboulion de labontes ēgorasan ex autōn ton agron tou kerameōs eis taphēn tois xenois 8dio eklēthē o agros ekeinos agros aimatos eōs tēs sēmeron 9tote eplērōthē to rēthen dia ieremiou tou prophētou legontos kai elabon ta triakonta arguria tēn timēn tou tetimēmenou on etimēsanto apo uiōn israēl 10kai edōkan auta eis ton agron tou kerameōs katha sunetaxen moi kurios

11o de iēsous estathē emprosthen tou ēgemonos kai epērōtēsen auton o ēgemōn legōn su ei o basileus tōn ioudaiōn o de iēsous ephē su legeis 12kai en tō katēgoreisthai auton upo tōn archiereōn kai presbuterōn ouden apekrinato 13tote legei autō o pilatos ouk akoueis posa sou katamarturousin 14kai ouk apekrithē autō pros oude en rēma ōste thaumazein ton ēgemona lian

15kata de eortēn eiōthei o ēgemōn apoluein ena tō ochlō desmion on ēthelon 16eichon de tote desmion episēmon legomenon {UBS4: [iēsoun] } barabban 17sunēgmenōn oun autōn eipen autois o pilatos tina thelete apolusō umin {WH: [ton] } {UBS4: [iēsoun ton] } barabban ē iēsoun ton legomenon christon 18ēdei gar oti dia phthonon paredōkan auton

19kathēmenou de autou epi tou bēmatos apesteilen pros auton ē gunē autou legousa mēden soi kai tō dikaiō ekeinō polla gar epathon sēmeron kat onar di auton 20oi de archiereis kai oi presbuteroi epeisan tous ochlous ina aitēsōntai ton barabban ton de iēsoun apolesōsin 21apokritheis de o ēgemōn eipen autois tina thelete apo tōn duo apolusō umin oi de eipan ton barabban 22legei autois o pilatos ti oun poiēsō iēsoun ton legomenon christon legousin pantes staurōthētō 23o de ephē ti gar kakon epoiēsen oi de perissōs ekrazon legontes staurōthētō

24idōn de o pilatos oti ouden ōphelei alla mallon thorubos ginetai labōn udōr apenipsato tas cheiras {WH: katenanti } {UBS4: apenanti } tou ochlou legōn athōos eimi apo tou aimatos toutou umeis opsesthe 25kai apokritheis pas o laos eipen to aima autou eph ēmas kai epi ta tekna ēmōn 26tote apelusen autois ton barabban ton de iēsoun phragellōsas paredōken ina staurōthē

27tote oi stratiōtai tou ēgemonos paralabontes ton iēsoun eis to praitōrion sunēgagon ep auton olēn tēn speiran 28kai ekdusantes auton chlamuda kokkinēn periethēkan autō 29kai plexantes stephanon ex akanthōn epethēkan epi tēs kephalēs autou kai kalamon en tē dexia autou kai gonupetēsantes emprosthen autou enepaixan autō legontes chaire basileu tōn ioudaiōn 30kai emptusantes eis auton elabon ton kalamon kai etupton eis tēn kephalēn autou 31kai ote enepaixan autō exedusan auton tēn chlamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai apēgagon auton eis to staurōsai

32exerchomenoi de euron anthrōpon kurēnaion onomati simōna touton ēngareusan ina arē ton stauron autou

33kai elthontes eis topon legomenon golgotha o estin kraniou topos legomenos 34edōkan autō piein oinon meta cholēs memigmenon kai geusamenos ouk ēthelēsen piein

35staurōsantes de auton diemerisanto ta imatia autou ballontes klēron 36kai kathēmenoi etēroun auton ekei 37kai epethēkan epanō tēs kephalēs autou tēn aitian autou gegrammenēn outos estin iēsous o basileus tōn ioudaiōn

38tote staurountai sun autō duo lēstai eis ek dexiōn kai eis ex euōnumōn 39oi de paraporeuomenoi eblasphēmoun auton kinountes tas kephalas autōn 40kai legontes o kataluōn ton naon kai en trisin ēmerais oikodomōn sōson seauton ei uios ei tou theou {UBS4: [kai] } katabēthi apo tou staurou 41omoiōs {WH: [kai] } {UBS4: kai } oi archiereis empaizontes meta tōn grammateōn kai presbuterōn elegon 42allous esōsen eauton ou dunatai sōsai basileus israēl estin katabatō nun apo tou staurou kai pisteusomen ep auton 43pepoithen epi ton theon rusasthō nun ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios 44to d auto kai oi lēstai oi sustaurōthentes sun autō ōneidizon auton

45apo de ektēs ōras skotos egeneto epi pasan tēn gēn eōs ōras enatēs 46peri de tēn enatēn ōran {WH: eboēsen } {UBS4: aneboēsen } o iēsous phōnē megalē legōn {WH: elōi elōi } {UBS4: ēli ēli } lema sabachthani tout estin thee mou thee mou ina ti me enkatelipes 47tines de tōn ekei estēkotōn akousantes elegon oti ēlian phōnei outos 48kai eutheōs dramōn eis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton 49oi de loipoi {WH: eipan } {UBS4: elegon } aphes idōmen ei erchetai ēlias sōsōn auton {WH: [[allos de labōn lonchēn enuxen autou tēn pleuran kai exēlthen udōr kai aima]] } 50o de iēsous palin kraxas phōnē megalē aphēken to pneuma 51kai idou to katapetasma tou naou eschisthē {WH: [ap] } {UBS4: ap } anōthen eōs katō eis duo kai ē gē eseisthē kai ai petrai eschisthēsan 52kai ta mnēmeia aneōchthēsan kai polla sōmata tōn kekoimēmenōn agiōn ēgerthēsan 53kai exelthontes ek tōn mnēmeiōn meta tēn egersin autou eisēlthon eis tēn agian polin kai enephanisthēsan pollois 54o de ekatontarchos kai oi met autou tērountes ton iēsoun idontes ton seismon kai ta {WH: ginomena } {UBS4: genomena } ephobēthēsan sphodra legontes alēthōs theou uios ēn outos

55ēsan de ekei gunaikes pollai apo makrothen theōrousai aitines ēkolouthēsan tō iēsou apo tēs galilaias diakonousai autō 56en ais ēn maria ē magdalēnē kai maria ē tou iakōbou kai iōsēph mētēr kai ē mētēr tōn uiōn zebedaiou

57opsias de genomenēs ēlthen anthrōpos plousios apo arimathaias tounoma iōsēph os kai autos emathēteuthē tō iēsou 58outos proselthōn tō pilatō ētēsato to sōma tou iēsou tote o pilatos ekeleusen apodothēnai 59kai labōn to sōma o iōsēph enetulixen auto [en] sindoni kathara 60kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō o elatomēsen en tē petra kai proskulisas lithon megan tē thura tou mnēmeiou apēlthen 61ēn de ekei mariam ē magdalēnē kai ē allē maria kathēmenai apenanti tou taphou

62tē de epaurion ētis estin meta tēn paraskeuēn sunēchthēsan oi archiereis kai oi pharisaioi pros pilaton 63legontes kurie emnēsthēmen oti ekeinos o planos eipen eti zōn meta treis ēmeras egeiromai 64keleuson oun asphalisthēnai ton taphon eōs tēs tritēs ēmeras mēpote elthontes oi mathētai {UBS4: autou } klepsōsin auton kai eipōsin tō laō ēgerthē apo tōn nekrōn kai estai ē eschatē planē cheirōn tēs prōtēs 65ephē autois o pilatos echete koustōdian upagete asphalisasthe ōs oidate 66oi de poreuthentes ēsphalisanto ton taphon sphragisantes ton lithon meta tēs koustōdias

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Matthew 26
Top of Page
Top of Page