Matthew 27:60
New International Version
and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away.

New Living Translation
He placed it in his own new tomb, which had been carved out of the rock. Then he rolled a great stone across the entrance and left.

English Standard Version
and laid it in his own new tomb, which he had cut in the rock. And he rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away.

New American Standard Bible
and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock; and he rolled a large stone against the entrance of the tomb and went away.

King James Bible
And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.

Holman Christian Standard Bible
and placed it in his new tomb, which he had cut into the rock. He left after rolling a great stone against the entrance of the tomb.

International Standard Version
Then he placed it in his own new tomb, which he had cut out of the rock. After rolling a large stone across the door of the tomb, he left,

NET Bible
and placed it in his own new tomb that he had cut in the rock. Then he rolled a great stone across the entrance of the tomb and went away.

Aramaic Bible in Plain English
And he placed it in a new tomb belonging to him, which was cut in stone, and they rolled a great stone and set it against the doorway of the tomb and they departed.

GOD'S WORD® Translation
Then he laid it in his own new tomb, which had been cut in a rock. After rolling a large stone against the door of the tomb, he went away.

Jubilee Bible 2000
and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock, and he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed.

King James 2000 Bible
And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulcher, and departed.

American King James Version
And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulcher, and departed.

American Standard Version
and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the tomb, and departed.

Douay-Rheims Bible
And laid it in his own new monument, which he had hewed out in a rock. And he rolled a great stone to the door of the monument, and went his way.

Darby Bible Translation
and laid it in his new tomb which he had hewn in the rock; and having rolled a great stone to the door of the tomb, went away.

English Revised Version
and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the tomb, and departed.

Webster's Bible Translation
And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock; and he rolled a great stone to the door of the sepulcher, and departed.

Weymouth New Testament
He then laid it in his own new tomb which he had hewn in the solid rock, and after rolling a great stone against the door of the tomb he went home.

World English Bible
and laid it in his own new tomb, which he had cut out in the rock, and he rolled a great stone to the door of the tomb, and departed.

Young's Literal Translation
and laid it in his new tomb, that he hewed in the rock, and having rolled a great stone to the door of the tomb, he went away;

Mattheus 27:60 Afrikaans PWL
en dit in sy nuwe graf gesit, wat hy in die rots uitgekap het, ’n groot steen teen die ingang van die graf gerol en weggegaan.

Mateu 27:60 Albanian
dhe e vendosi në varrin e vet të ri, që ai kishte hapur në shkëmb; pastaj rrokullisi një gur të madh në hyrje të varrit dhe u largua.

ﻣﺘﻰ 27:60 Arabic: Smith & Van Dyke
ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 27:60 Armenian (Western): NT
ու դրաւ իր նոր գերեզմանին մէջ՝ որ փորած էր ժայռի մէջ. եւ մեծ քար մը գլորելով գերեզմանին դուռը՝ գնաց:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  27:60 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta eçar ceçan bere monument berri arroca batetan ebaquia çuenean: eta harri handibat monument borthara itzuliric, ioan cedin.

Dyr Mathäus 27:60 Bavarian
Dann glögt yr n in ayn neus Grab einhin, dös was yr für iem selbn eyn n Fölsn einhinhaun laassn hiet. Er gwöltzt aynn groossn Stain vor n Eingang von n Grab hin und gieng.

Матей 27:60 Bulgarian
и го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
安放在自己的新墓穴裡,這墓穴是他鑿在岩石裡的。他又滾來一塊大石頭,堵住墓穴口,就離開了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
安放在自己的新墓穴里,这墓穴是他凿在岩石里的。他又滚来一块大石头,堵住墓穴口,就离开了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
安放在自己的新墳墓裡,就是他鑿在磐石裡的。他又把大石頭滾到墓門口,就去了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
安放在自己的新坟墓里,就是他凿在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口,就去了。

馬 太 福 音 27:60 Chinese Bible: Union (Traditional)
安 放 在 自 己 的 新 墳 墓 裡 , 就 是 他 鑿 在 磐 石 裡 的 。 他 又 把 大 石 頭 滾 到 墓 門 口 , 就 去 了 。

馬 太 福 音 27:60 Chinese Bible: Union (Simplified)
安 放 在 自 己 的 新 坟 墓 里 , 就 是 他 凿 在 磐 石 里 的 。 他 又 把 大 石 头 滚 到 墓 门 口 , 就 去 了 。

Evanðelje po Mateju 27:60 Croatian Bible
i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe.

Matouš 27:60 Czech BKR
A vložil do svého nového hrobu, kterýž byl vytesal v skále; a přivaliv kámen veliký ke dveřům hrobovým, odšel.

Matthæus 27:60 Danish
og lagde det i sin nye Grav, som han havde ladet hugge i Klippen, og væltede en stor Sten for Indgangen til Graven og gik bort.

Mattheüs 27:60 Dutch Staten Vertaling
En legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ· καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου, ἀπῆλθεν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ· καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου, ἀπῆλθεν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου απηλθεν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου απηλθεν

Stephanus Textus Receptus 1550
και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου απηλθεν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω, ο ελατομησεν εν τη πετρα· και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου, απηλθεν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου απηλθεν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου απηλθεν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō ho elatomēsen en tē petra, kai proskylisas lithon megan tē thyra tou mnēmeiou apēlthen.

kai etheken auto en to kaino autou mnemeio ho elatomesen en te petra, kai proskylisas lithon megan te thyra tou mnemeiou apelthen.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō ho elatomēsen en tē petra, kai proskylisas lithon megan tē thyra tou mnēmeiou apēlthen.

kai etheken auto en to kaino autou mnemeio ho elatomesen en te petra, kai proskylisas lithon megan te thyra tou mnemeiou apelthen.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō o elatomēsen en tē petra kai proskulisas lithon megan tē thura tou mnēmeiou apēlthen

kai ethEken auto en tO kainO autou mnEmeiO o elatomEsen en tE petra kai proskulisas lithon megan tE thura tou mnEmeiou apElthen

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō o elatomēsen en tē petra kai proskulisas lithon megan tē thura tou mnēmeiou apēlthen

kai ethEken auto en tO kainO autou mnEmeiO o elatomEsen en tE petra kai proskulisas lithon megan tE thura tou mnEmeiou apElthen

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō o elatomēsen en tē petra kai proskulisas lithon megan tē thura tou mnēmeiou apēlthen

kai ethEken auto en tO kainO autou mnEmeiO o elatomEsen en tE petra kai proskulisas lithon megan tE thura tou mnEmeiou apElthen

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō o elatomēsen en tē petra kai proskulisas lithon megan tē thura tou mnēmeiou apēlthen

kai ethEken auto en tO kainO autou mnEmeiO o elatomEsen en tE petra kai proskulisas lithon megan tE thura tou mnEmeiou apElthen

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Westcott/Hort - Transliterated
kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō o elatomēsen en tē petra kai proskulisas lithon megan tē thura tou mnēmeiou apēlthen

kai ethEken auto en tO kainO autou mnEmeiO o elatomEsen en tE petra kai proskulisas lithon megan tE thura tou mnEmeiou apElthen

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:60 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō o elatomēsen en tē petra kai proskulisas lithon megan tē thura tou mnēmeiou apēlthen

kai ethEken auto en tO kainO autou mnEmeiO o elatomEsen en tE petra kai proskulisas lithon megan tE thura tou mnEmeiou apElthen

Máté 27:60 Hungarian: Karoli
És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne.

La evangelio laŭ Mateo 27:60 Esperanto
kaj metis gxin en sian novan tombon, kiun li jam elhakis en la roko; kaj li alrulis grandan sxtonon al la enirejo de la tombo, kaj foriris.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 27:60 Finnish: Bible (1776)
Ja pani omaan uuteen hautaansa, jonka hän oli hakannut kallioon, ja vieritti suuren kiven haudan ovelle, ja meni pois.

Matthieu 27:60 French: Darby
et le mit dans son sepulcre neuf qu'il avait taille dans le roc; et ayant roule une grande pierre contre la porte du sepulcre, il s'en alla.

Matthieu 27:60 French: Louis Segond (1910)
et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla.

Matthieu 27:60 French: Martin (1744)
Et le mit dans son sépulcre neuf, qu'il avait taillé dans le roc; et après avoir roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla.

Matthaeus 27:60 German: Modernized
Und legte ihn in sein eigen neu Grab, welches er hatte lassen in einen Felsen hauen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon.

Matthaeus 27:60 German: Luther (1912)
und legte ihn in sein eigenes Grab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon.

Matthaeus 27:60 German: Textbibel (1899)
und legte ihn in sein neues Grab, das er hatte im Felsen brechen lassen, und nachdem er einen großen Stein an den Eingang des Grabes gewälzt, gieng er davon.

Matteo 27:60 Italian: Riveduta Bible (1927)
e lo pose nella propria tomba nuova, che aveva fatta scavare nella roccia, e dopo aver rotolata una gran pietra contro l’apertura del sepolcro, se ne andò.

Matteo 27:60 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E lo pose nel suo monumento nuovo, il quale egli avea fatto tagliar nella roccia; ed avendo rotolato una gran pietra in su l’apertura del monumento, se ne andò.

MATIUS 27:60 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu ditaruhnya ke dalam kuburnya sendiri yang baharu, yang sudah dipahatnya di dalam batu; maka digolekkannya sebuah batu besar pada pintu kubur itu, lalu pergi.

Matthew 27:60 Kabyle: NT
issers-iț deg yiwen uẓekka ajdid, i geɣza deg uzṛu. Yeɣleq tawwurt n uẓekka-nni s weblaḍ ameqqran, dɣa iṛuḥ.

마태복음 27:60 Korean
바위 속에 판 자기 새 무덤에 넣어두고 큰 돌을 굴려 무덤 문에 놓고 가니

Matthaeus 27:60 Latin: Vulgata Clementina
et posuit illud in monumento suo novo, quod exciderat in petra. Et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti, et abiit.

Sv. Matejs 27:60 Latvian New Testament
Un viņš ielika tās savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un viņš, pievēlis kapa durvīm lielu akmeni, aizgāja.

Evangelija pagal Matà 27:60 Lithuanian
ir paguldė savo naujame kape, kurį buvo išsikaldinęs uoloje. Užritęs didelį akmenį ant kapo angos, nuėjo.

Matthew 27:60 Maori
Whakatakotoria ana ki tana urupa hou, i haua e ia ki roto ki te kama: na whakataka atu ana e ia tetahi kohatu nui ki te kuwaha o te urupa, a haere ana.

Matteus 27:60 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og la det i sin nye grav, som han hadde latt hugge i klippen, og han veltet en stor sten for døren til graven, og gikk bort.

Mateo 27:60 Spanish: La Biblia de las Américas
y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue.

Mateo 27:60 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue.

Mateo 27:60 Spanish: Reina Valera Gómez
y lo puso en su sepulcro nuevo, que él había labrado en la roca; y rodó una gran piedra a la puerta del sepulcro, y se fue.

Mateo 27:60 Spanish: Reina Valera 1909
Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña: y revuelta una grande piedra á la puerta del sepulcro, se fué.

Mateo 27:60 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue.

Mateus 27:60 Bíblia King James Atualizada Português
E o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. E, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se.

Mateus 27:60 Portugese Bible
e depositou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha; e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou- se.   

Matei 27:60 Romanian: Cornilescu
şi l -a pus într'un mormînt nou al lui însuş, pe care -l săpase în stîncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormîntului, şi a plecat.

От Матфея 27:60 Russian: Synodal Translation (1876)
и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.

От Матфея 27:60 Russian koi8r
и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.

Matthew 27:60 Shuar New Testament
Tura kaya waa Tßurmanum yamaram amia nui iwiarsamiayi. Ni iwiarsatin Tßumtikramunam JusΘ iwiarsamiayi. Iwiaras kaya uuntjai etektuk ikiuak wΘmiayi.

Matteus 27:60 Swedish (1917)
och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i klippan; och sedan han hade vältrat en stor sten för ingången till graven, gick han därifrån.

Matayo 27:60 Swahili NT
akauweka ndani ya kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga katika mwamba. Kisha akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake.

Mateo 27:60 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At inilagay sa kaniyang sariling bagong libingan, na kaniyang hinukay sa bato: at iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan, at umalis.

มัทธิว 27:60 Thai: from KJV
แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตน ซึ่งเขาได้สกัดไว้ในศิลา เขาก็กลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็ไป

Matta 27:60 Turkish

Матей 27:60 Ukrainian: NT
положив його у новім своїм гробі, що висік у скелї; й прикотивши великого каменя до дверей гробу одійшов.

Matthew 27:60 Uma New Testament
pai' napopoturu hi rala daeo'. Daeo' toe, daeo' to bo'u-pidi, daeo' pomporodoa-na Yusuf moto, to ratowi hi panapa bulu' watu. Oti toe, naluli' hameha' watu to bohe na'unca-ki daeo' toe, pai' -i malai-mi.

Ma-thi-ô 27:60 Vietnamese (1934)
và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi.

Matthew 27:59
Top of Page
Top of Page