ἀφ'
Englishman's Concordance
ἀφ' (aph') — 42 Occurrences

Matthew 21:43 Prep
GRK: ὅτι ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ
KJV: of God shall be taken from you, and
INT: that will be taken from you the

Luke 7:45 Prep
GRK: αὕτη δὲ ἀφ' ἧς εἰσῆλθον
NAS: kiss; but she, since the time I came
KJV: this woman since the time
INT: herself moreover from which [time] I came in

Luke 8:2 Prep
GRK: καλουμένη Μαγδαληνή ἀφ' ἧς δαιμόνια
KJV: called Magdalene, out of whom went
INT: is called Magdalene from whom demons

Luke 8:35 Prep
GRK: τὸν ἄνθρωπον ἀφ' οὗ τὰ
KJV: found the man, out of whom the devils
INT: the man from whom the

Luke 8:38 Prep
GRK: ὁ ἀνὴρ ἀφ' οὗ ἐξεληλύθει
KJV: Now the man out of whom the devils
INT: the man from whom had gone

Luke 12:57 Prep
GRK: δὲ καὶ ἀφ' ἑαυτῶν οὐ
NAS: on your own initiative judge
KJV: and why even of yourselves judge ye
INT: moreover even for yourselves not

Luke 13:7 Prep
GRK: τρία ἔτη ἀφ' οὗ ἔρχομαι
INT: three years from one I come

Luke 13:25 Prep
GRK: ἀφ' οὗ ἂν
NAS: Once the head of the house gets
KJV: When once the master of the house
INT: from what anyhow

Luke 21:30 Prep
GRK: ἤδη βλέποντες ἀφ' ἑαυτῶν γινώσκετε
KJV: and know of your own selves
INT: already looking [on them] of yourselves you know

Luke 24:21 Prep
GRK: ἡμέραν ἄγει ἀφ' οὗ ταῦτα
NAS: day since these things
KJV: day since these things
INT: day it brings from which these things

John 5:19 Prep
GRK: υἱὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδὲν
KJV: do nothing of himself, but
INT: Son to do from himself nothing

John 7:18 Prep
GRK: ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν
KJV: He that speaketh of himself seeketh
INT: He that from himself speaks

John 11:51 Prep
GRK: Τοῦτο δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ
KJV: spake he not of himself: but
INT: this moreover from himself not

John 15:4 Prep
GRK: καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν
KJV: bear fruit of itself, except
INT: fruit to bear of itself if

John 16:13 Prep
GRK: γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ ἀλλ'
KJV: not speak of himself; but
INT: indeed he will speak from himself but

John 16:22 Prep
GRK: οὐδεὶς αἴρει ἀφ' ὑμῶν
KJV: no man taketh from you.
INT: no one takes from you

Acts 1:11 Prep
GRK: ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ' ὑμῶν εἰς
KJV: which is taken up from you into
INT: having been taken up from you into

Acts 1:22 Prep
GRK: ἧς ἀνελήμφθη ἀφ' ἡμῶν μάρτυρα
KJV: that he was taken up from us, must
INT: in which he was taken up from us a witness

Acts 1:25 Prep
GRK: καὶ ἀποστολῆς ἀφ' ἧς παρέβη
INT: and apostleship from which turned aside

Acts 15:7 Prep
GRK: ἐπίστασθε ὅτι ἀφ' ἡμερῶν ἀρχαίων
KJV: a good while ago God made choice
INT: know that from days ancient

Acts 20:18 Prep
GRK: πρώτης ἡμέρας ἀφ' ἧς ἐπέβην
KJV: the first day that I came into
INT: the first day on which I arrived

Acts 24:11 Prep
GRK: ἡμέραι δώδεκα ἀφ' ἧς ἀνέβην
NAS: days ago I went
KJV: twelve days since I went up
INT: days twelve from which I went up

1 Corinthians 14:36 Prep
GRK: ἀφ' ὑμῶν ὁ
KJV: of God out from you? or
INT: Or from you the

2 Corinthians 2:3 Prep
GRK: λύπην σχῶ ἀφ' ὧν ἔδει
KJV: sorrow from them of whom
INT: grief I might have from [those] of whom it behoves

2 Corinthians 3:5 Prep
GRK: οὐχ ὅτι ἀφ' ἑαυτῶν ἱκανοί
KJV: sufficient of ourselves
INT: not that from ourselves competent

Galatians 3:2 Prep
GRK: θέλω μαθεῖν ἀφ' ὑμῶν ἐξ
KJV: would I learn of you, Received ye
INT: I wish to learn from you by

Ephesians 4:31 Prep
GRK: βλασφημία ἀρθήτω ἀφ' ὑμῶν σὺν
KJV: be put away from you,
INT: evil-speaking let be removed from you with

Colossians 1:6 Prep
GRK: ἐν ὑμῖν ἀφ' ἧς ἡμέρας
NAS: as [it has been doing] in you also since the day
KJV: in you, since the day
INT: among you from the day

Colossians 1:9 Prep
GRK: καὶ ἡμεῖς ἀφ' ἧς ἡμέρας
NAS: reason also, since the day we heard
KJV: we also, since the day
INT: also we from the day

1 Thessalonians 1:8 Prep
GRK: ἀφ' ὑμῶν γὰρ
KJV: For from you sounded out
INT: from you indeed

1 Thessalonians 2:6 Prep
GRK: δόξαν οὔτε ἀφ' ὑμῶν οὔτε
KJV: we glory, neither of you, nor
INT: glory neither from you nor

1 Thessalonians 2:17 Prep
GRK: ἀδελφοί ἀπορφανισθέντες ἀφ' ὑμῶν πρὸς
KJV: brethren, being taken from you for
INT: brothers having been bereaved of you for

1 Thessalonians 3:6 Prep
GRK: πρὸς ἡμᾶς ἀφ' ὑμῶν καὶ
KJV: when Timotheus came from you unto
INT: to us from you and

Hebrews 5:8 Prep
GRK: υἱός ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθεν
KJV: obedience by the things which
INT: a son he learned from the things which he suffered

Hebrews 7:13 Prep
GRK: ἑτέρας μετέσχηκεν ἀφ' ἧς οὐδεὶς
KJV: to another tribe, of which no man
INT: different has part in of whom no one

Hebrews 11:12 Prep
GRK: διὸ καὶ ἀφ' ἑνὸς ἐγεννήθησαν
KJV: sprang there even of one, and
INT: Therefore also from one were born

Hebrews 11:15 Prep
GRK: ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ' ἧς ἐξέβησαν
KJV: of that [country] from whence
INT: that they were remembering from where they came out

James 4:7 Prep
GRK: καὶ φεύξεται ἀφ' ὑμῶν
KJV: and he will flee from you.
INT: and he will flee from you

James 5:4 Prep
GRK: ὁ ἀπεστερημένος ἀφ' ὑμῶν κράζει
KJV: which is of you
INT: which has been kept back by you cries out

1 Peter 4:17 Prep
GRK: δὲ πρῶτον ἀφ' ἡμῶν τί
KJV: if [it] first [begin] at us, what
INT: moreover first from us what [will be]

2 Peter 3:4 Prep
GRK: παρουσίας αὐτοῦ ἀφ' ἧς γὰρ
NAS: of His coming? For [ever] since the fathers
KJV: continue as [they were] from the beginning
INT: coming of him from that indeed

Revelation 16:18 Prep
GRK: οὐκ ἐγένετο ἀφ' οὗ ἄνθρωπος
NAS: as there had not been since man
INT: not became since men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page