Luke 18
Study Bible
Parable of the Persistent Widow

Ἔλεγεν  δὲ  παραβολὴν  αὐτοῖς  πρὸς  τὸ  δεῖν  πάντοτε  προσεύχεσθαι  αὐτοὺς  καὶ  μὴ  ἐνκακεῖν,  λέγων  Κριτής  τις  ἦν  ἔν  τινι  πόλει  τὸν  Θεὸν  μὴ  φοβούμενος  καὶ  ἄνθρωπον  μὴ  ἐντρεπόμενος.  χήρα  δὲ  ἦν  ἐν  τῇ  πόλει  ἐκείνῃ,  καὶ  ἤρχετο  πρὸς  αὐτὸν  λέγουσα  Ἐκδίκησόν  με  ἀπὸ  τοῦ  ἀντιδίκου  μου.  καὶ  οὐκ  ἤθελεν  ἐπὶ  χρόνον·  μετὰ  ταῦτα ⇔  δὲ  εἶπεν  ἐν  ἑαυτῷ  Εἰ  καὶ  τὸν  Θεὸν  οὐ  φοβοῦμαι  οὐδὲ  ἄνθρωπον  ἐντρέπομαι,  διά  γε  τὸ  παρέχειν  μοι  κόπον  τὴν  χήραν  ταύτην  ἐκδικήσω  αὐτήν,  ἵνα  μὴ  εἰς  τέλος  ἐρχομένη  ὑπωπιάζῃ  με.  Εἶπεν  δὲ    Κύριος  Ἀκούσατε  τί    κριτὴς  τῆς  ἀδικίας  λέγει·    δὲ  Θεὸς  οὐ  μὴ  ποιήσῃ  τὴν  ἐκδίκησιν  τῶν  ἐκλεκτῶν  αὐτοῦ  τῶν  βοώντων  αὐτῷ  ἡμέρας  καὶ  νυκτός,  καὶ  μακροθυμεῖ  ἐπ’  αὐτοῖς;  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  ποιήσει  τὴν  ἐκδίκησιν  αὐτῶν  ἐν  τάχει.  πλὴν    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  ἐλθὼν  ἆρα  εὑρήσει  τὴν  πίστιν  ἐπὶ  τῆς  γῆς; 

The Pharisee and Tax Collector

Εἶπεν  δὲ  καὶ  πρός  τινας  τοὺς  πεποιθότας  ἐφ’  ἑαυτοῖς  ὅτι  εἰσὶν  δίκαιοι  καὶ  ἐξουθενοῦντας  τοὺς  λοιποὺς  τὴν  παραβολὴν  ταύτην.  10 Ἄνθρωποι  δύο  ἀνέβησαν  εἰς  τὸ  ἱερὸν  προσεύξασθαι,    εἷς  Φαρισαῖος  καὶ    ἕτερος  τελώνης.  11   Φαρισαῖος  σταθεὶς  ταῦτα ⇔  «πρὸς  ἑαυτὸν»  προσηύχετο    Θεός,  εὐχαριστῶ  σοι  ὅτι  οὐκ  εἰμὶ  ὥσπερ  οἱ  λοιποὶ  τῶν  ἀνθρώπων,  ἅρπαγες,  ἄδικοι,  μοιχοί,    καὶ  ὡς  οὗτος    τελώνης·  12 νηστεύω  δὶς  τοῦ  σαββάτου,  ἀποδεκατῶ*  πάντα  ὅσα  κτῶμαι.  13   δὲ  τελώνης  μακρόθεν  ἑστὼς  οὐκ  ἤθελεν  οὐδὲ  τοὺς  ὀφθαλμοὺς  ἐπᾶραι  εἰς  τὸν  οὐρανόν,  ἀλλ’  ἔτυπτεν  τὸ  στῆθος  αὐτοῦ  λέγων    Θεός,  ἱλάσθητί  μοι  τῷ  ἁμαρτωλῷ.  14 λέγω  ὑμῖν,  κατέβη  οὗτος  δεδικαιωμένος  εἰς  τὸν  οἶκον  αὐτοῦ  παρ’  ἐκεῖνον·  ὅτι  πᾶς    ὑψῶν  ἑαυτὸν  ταπεινωθήσεται,    δὲ  ταπεινῶν  ἑαυτὸν  ὑψωθήσεται. 

Jesus Blesses the Children

15 Προσέφερον  δὲ  αὐτῷ  καὶ  τὰ  βρέφη  ἵνα  αὐτῶν  ἅπτηται·  ἰδόντες  δὲ  οἱ  μαθηταὶ  ἐπετίμων  αὐτοῖς.  16   δὲ  Ἰησοῦς  προσεκαλέσατο  αὐτὰ  λέγων  Ἄφετε  τὰ  παιδία  ἔρχεσθαι  πρός  με  καὶ  μὴ  κωλύετε  αὐτά·  τῶν  γὰρ  τοιούτων  ἐστὶν    βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ.  17 ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ὃς  ἂν  μὴ  δέξηται  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ  ὡς  παιδίον,  οὐ  μὴ  εἰσέλθῃ  εἰς  αὐτήν. 

The Rich Young Ruler

18 Καὶ  ἐπηρώτησέν  τις  αὐτὸν  ἄρχων  λέγων  Διδάσκαλε  ἀγαθέ,  τί  ποιήσας  ζωὴν  αἰώνιον  κληρονομήσω;  19 εἶπεν  δὲ  αὐτῷ    Ἰησοῦς  Τί  με  λέγεις  ἀγαθόν;  οὐδεὶς  ἀγαθὸς  εἰ  μὴ  εἷς    Θεός.  20 τὰς  ἐντολὰς  οἶδας  Μὴ  μοιχεύσῃς,  Μὴ  φονεύσῃς,  Μὴ  κλέψῃς,  Μὴ  ψευδομαρτυρήσῃς,  Τίμα  τὸν  πατέρα  σου  καὶ  τὴν  μητέρα.  21   δὲ  εἶπεν  Ταῦτα  πάντα  ἐφύλαξα  ἐκ  νεότητος.  ‹μου›  22 ἀκούσας  δὲ    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτῷ  Ἔτι  ἕν  σοι  λείπει·  πάντα  ὅσα  ἔχεις  πώλησον  καὶ  διάδος  πτωχοῖς,  καὶ  ἕξεις  θησαυρὸν  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς,  καὶ  δεῦρο  ἀκολούθει  μοι.  23   δὲ  ἀκούσας  ταῦτα  περίλυπος  ἐγενήθη,  ἦν  γὰρ  πλούσιος  σφόδρα.  24 ἰδὼν  δὲ  αὐτὸν    Ἰησοῦς  [περίλυπον  γενόμενον]  εἶπεν  Πῶς  δυσκόλως  οἱ  τὰ  χρήματα  ἔχοντες  εἰς  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ  εἰσπορεύονται·  25 εὐκοπώτερον  γάρ  ἐστιν  κάμηλον  διὰ  τρήματος  βελόνης  εἰσελθεῖν    πλούσιον  εἰς  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ  εἰσελθεῖν.  26 εἶπαν  δὲ  οἱ  ἀκούσαντες  Καὶ  τίς  δύναται  σωθῆναι;  27   δὲ  εἶπεν  Τὰ  ἀδύνατα  παρὰ  ἀνθρώποις  δυνατὰ  παρὰ  τῷ  Θεῷ  ἐστιν. 

28 Εἶπεν  δὲ    Πέτρος  Ἰδοὺ  ἡμεῖς  ἀφέντες  τὰ  ἴδια  ἠκολουθήσαμέν  σοι.  29   δὲ  εἶπεν  αὐτοῖς  Ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  οὐδείς  ἐστιν  ὃς  ἀφῆκεν  οἰκίαν    γυναῖκα    ἀδελφοὺς    γονεῖς    τέκνα  ἕνεκεν  τῆς  βασιλείας  τοῦ  Θεοῦ,  30 ὃς  οὐχὶ  μὴ  ἀπολάβῃ**  πολλαπλασίονα  ἐν  τῷ  καιρῷ  τούτῳ  καὶ  ἐν  τῷ  αἰῶνι  τῷ  ἐρχομένῳ  ζωὴν  αἰώνιον. 

Jesus Again Predicts His Death

31 Παραλαβὼν  δὲ  τοὺς  δώδεκα  εἶπεν  πρὸς  αὐτούς  Ἰδοὺ  ἀναβαίνομεν  εἰς  Ἰερουσαλήμ*,  καὶ  τελεσθήσεται  πάντα  τὰ  γεγραμμένα  διὰ  τῶν  προφητῶν  τῷ  Υἱῷ  τοῦ  ἀνθρώπου·  32 παραδοθήσεται  γὰρ  τοῖς  ἔθνεσιν  καὶ  ἐμπαιχθήσεται  καὶ  ὑβρισθήσεται  καὶ  ἐμπτυσθήσεται,  33 καὶ  μαστιγώσαντες  ἀποκτενοῦσιν  αὐτόν,  καὶ  τῇ  ἡμέρᾳ  τῇ  τρίτῃ  ἀναστήσεται.  34 καὶ  αὐτοὶ  οὐδὲν  τούτων  συνῆκαν,  καὶ  ἦν  τὸ  ῥῆμα  τοῦτο  κεκρυμμένον  ἀπ’  αὐτῶν,  καὶ  οὐκ  ἐγίνωσκον  τὰ  λεγόμενα. 

Jesus Heals a Blind Beggar

35 Ἐγένετο  δὲ  ἐν  τῷ  ἐγγίζειν  αὐτὸν  εἰς  Ἰεριχὼ*  τυφλός  τις  ἐκάθητο  παρὰ  τὴν  ὁδὸν  ἐπαιτῶν.  36 ἀκούσας  δὲ  ὄχλου  διαπορευομένου  ἐπυνθάνετο  τί  εἴη  τοῦτο.  37 ἀπήγγειλαν  δὲ  αὐτῷ  ὅτι  Ἰησοῦς    Ναζωραῖος  παρέρχεται.  38 καὶ  ἐβόησεν  λέγων  Ἰησοῦ  υἱὲ  Δαυίδ*,  ἐλέησόν  με.  39 καὶ  οἱ  προάγοντες  ἐπετίμων  αὐτῷ  ἵνα  σιγήσῃ·  αὐτὸς  δὲ  πολλῷ  μᾶλλον  ἔκραζεν  Υἱὲ  Δαυίδ*,  ἐλέησόν  με.  40 σταθεὶς  δὲ    Ἰησοῦς  ἐκέλευσεν  αὐτὸν  ἀχθῆναι  πρὸς  αὐτόν.  ἐγγίσαντος  δὲ  αὐτοῦ  ἐπηρώτησεν  αὐτόν  41 Τί  σοι  θέλεις  ποιήσω;    δὲ  εἶπεν  Κύριε,  ἵνα  ἀναβλέψω.  42 καὶ    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτῷ  Ἀνάβλεψον·    πίστις  σου  σέσωκέν  σε.  43 καὶ  παραχρῆμα  ἀνέβλεψεν,  καὶ  ἠκολούθει  αὐτῷ  δοξάζων  τὸν  Θεόν.  καὶ  πᾶς    λαὸς  ἰδὼν  ἔδωκεν  αἶνον  τῷ  Θεῷ. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Luke 17
Top of Page
Top of Page