John 8
Study Bible
Jesus Delivers the Adulterous Woman

Ἰησοῦς  δὲ  ἐπορεύθη  εἰς  τὸ  ὄρος  τῶν  ἐλαιῶν.  Ὄρθρου  δὲ  πάλιν  παρεγένετο  εἰς  τὸ  ἱερόν,  καὶ  πᾶς    λαὸς  ἤρχετο  πρὸς  αὐτόν.  καὶ  καθίσας  ἐδίδασκεν  αὐτούς.  ἄγουσιν*  δὲ  οἱ  γραμματεῖς  καὶ  οἱ  Φαρισαῖοι  〈πρὸς  αὐτὸν〉  γυναῖκα  ἐπὶ*  μοιχείᾳ  κατειλημμένην,  καὶ  στήσαντες  αὐτὴν  ἐν  μέσῳ,  λέγουσιν  αὐτῷ,  Διδάσκαλε,  αὕτη    γυνὴ  κατείληπται*  ἐπ’*  αυτοφώρῳ*  μοιχευομένη.  ἐν  δὲ  τῷ  νόμῳ  Μωϋσῆς* ⇔  ἡμῖν  ἐνετείλατο  τὰς  τοιαύτας  λιθάζειν*·  σὺ  οὖν  τί  λέγεις;  τοῦτο  δὲ  ἔλεγον  πειράζοντες  αὐτόν,  ἵνα  ἔχωσιν*  κατηγορεῖν  αὐτοῦ.    δὲ  Ἰησοῦς  κάτω  κύψας,  τῷ  δακτύλῳ  κατέγραφεν*  εἰς  τὴν  γῆν·  ὡς  δὲ  ἐπέμενον  ἐρωτῶντες  αὐτόν,  ἀνέκυψεν*  καὶ*  εἶπεν*  αὐτοῖς*,    ἀναμάρτητος  ὑμῶν  πρῶτος  〈τὸν〉  λίθον ⇔  «ἐπ’  αὐτῇ  βαλέτω».  καὶ  πάλιν  κάτω¦κύψας  ἔγραφεν  εἰς  τὴν  γῆν.  οἱ  δὲ,  ἀκούσαντες  〈καὶ  ὑπὸ  τῆς  συνειδήσεως  ἐλεγχόμενοι〉,  ἐξήρχοντο  εἷς  καθ‿  εἷς,  ἀρξάμενοι  ἀπὸ  τῶν  πρεσβυτέρων  〈ἕως  τῶν  ἐσχάτων〉·  καὶ  κατελείφθη  μόνος  〈ὁ  Ἰησοῦς〉,  καὶ    γυνὴ  ἐν  μέσῳ  οὖσα*.  10 ἀνακύψας  δὲ    Ἰησοῦς,  〈καὶ  μηδένα  θεασάμενος  πλὴν  τὴς  γυναικὸς〉,  εἶπεν  αὐτῇ,  〈Ἡ〉  γύναι*,  ποῦ  εἰσιν  〈ἐκεῖνοι  οἱ  κατήγοροί  σου〉;  οὐδείς  σε  κατέκρινεν;  11   δὲ  εἶπεν,  Οὐδείς,  κύριε.  εἶπεν*  δὲ  〈αὐτῇ〉    Ἰησοῦς,  Οὐδὲ  ἐγώ  σε  κατακρίνω·  πορεύου  καὶ  [ἀπὸ  τοῦ  νῦν]  μηκέτι  ἁμάρτανε. 

Jesus the Light of the World

12 Πάλιν  οὖν  αὐτοῖς  ἐλάλησεν    Ἰησοῦς  λέγων  Ἐγώ  εἰμι  τὸ  φῶς  τοῦ  κόσμου·    ἀκολουθῶν  ἐμοὶ*  οὐ  μὴ  περιπατήσῃ  ἐν  τῇ  σκοτίᾳ,  ἀλλ’  ἕξει  τὸ  φῶς  τῆς  ζωῆς.  13 εἶπον  οὖν  αὐτῷ  οἱ  Φαρισαῖοι  Σὺ  περὶ  σεαυτοῦ  μαρτυρεῖς·    μαρτυρία  σου  οὐκ  ἔστιν  ἀληθής.  14 ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς  Κἂν  ἐγὼ  μαρτυρῶ  περὶ  ἐμαυτοῦ,  ἀληθής  ἐστιν    μαρτυρία  μου,  ὅτι  οἶδα  πόθεν  ἦλθον  καὶ  ποῦ  ὑπάγω·  ὑμεῖς  δὲ  οὐκ  οἴδατε  πόθεν  ἔρχομαι    ποῦ  ὑπάγω.  15 ὑμεῖς  κατὰ  τὴν  σάρκα  κρίνετε,  ἐγὼ  οὐ  κρίνω  οὐδένα.  16 καὶ  ἐὰν  κρίνω  δὲ  ἐγώ,    κρίσις    ἐμὴ  ἀληθινή  ἐστιν,  ὅτι  μόνος  οὐκ  εἰμί,  ἀλλ’  ἐγὼ  καὶ    πέμψας  με.  ‹πατήρ›  17 καὶ  ἐν  τῷ  νόμῳ  δὲ  τῷ  ὑμετέρῳ  γέγραπται  ὅτι  δύο  ἀνθρώπων    μαρτυρία  ἀληθής  ἐστιν.  18 ἐγώ  εἰμι    μαρτυρῶν  περὶ  ἐμαυτοῦ,  καὶ  μαρτυρεῖ  περὶ  ἐμοῦ    πέμψας  με  Πατήρ.  19 ἔλεγον  οὖν  αὐτῷ  Ποῦ  ἐστιν    Πατήρ  σου;  ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  Οὔτε  ἐμὲ  οἴδατε  οὔτε  τὸν  Πατέρα  μου·  εἰ  ἐμὲ  ᾔδειτε,  καὶ  τὸν  Πατέρα  μου  ἂν  ᾔδειτε.  20 Ταῦτα  τὰ  ῥήματα  ἐλάλησεν  ἐν  τῷ  γαζοφυλακίῳ  διδάσκων  ἐν  τῷ  ἱερῷ·  καὶ  οὐδεὶς  ἐπίασεν  αὐτόν,  ὅτι  οὔπω  ἐληλύθει    ὥρα  αὐτοῦ. 

21 Εἶπεν  οὖν  πάλιν  αὐτοῖς  Ἐγὼ  ὑπάγω  καὶ  ζητήσετέ  με,  καὶ  ἐν  τῇ  ἁμαρτίᾳ  ὑμῶν  ἀποθανεῖσθε·  ὅπου  ἐγὼ  ὑπάγω  ὑμεῖς  οὐ  δύνασθε  ἐλθεῖν.  22 ἔλεγον  οὖν  οἱ  Ἰουδαῖοι  Μήτι  ἀποκτενεῖ  ἑαυτὸν,  ὅτι  λέγει  Ὅπου  ἐγὼ  ὑπάγω  ὑμεῖς  οὐ  δύνασθε  ἐλθεῖν;  23 καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς  Ὑμεῖς  ἐκ  τῶν  κάτω  ἐστέ,  ἐγὼ  ἐκ  τῶν  ἄνω  εἰμί·  ὑμεῖς  ἐκ  τούτου  τοῦ  κόσμου  ἐστέ,  ἐγὼ  οὐκ  εἰμὶ  ἐκ  τοῦ  κόσμου  τούτου.  24 εἶπον  οὖν  ὑμῖν  ὅτι  ἀποθανεῖσθε  ἐν  ταῖς  ἁμαρτίαις  ὑμῶν·  ἐὰν  γὰρ  μὴ  πιστεύσητε  ὅτι  ἐγώ  εἰμι,  ἀποθανεῖσθε  ἐν  ταῖς  ἁμαρτίαις  ὑμῶν.  25 ἔλεγον  οὖν  αὐτῷ  Σὺ  τίς  εἶ;  εἶπεν  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  Τὴν  ἀρχὴν  ὅ¦τι  καὶ  λαλῶ  ὑμῖν;  26 πολλὰ  ἔχω  περὶ  ὑμῶν  λαλεῖν  καὶ  κρίνειν·  ἀλλ’    πέμψας  με  ἀληθής  ἐστιν,  κἀγὼ    ἤκουσα  παρ’  αὐτοῦ,  ταῦτα  λαλῶ  εἰς  τὸν  κόσμον.  27 οὐκ  ἔγνωσαν  ὅτι  τὸν  Πατέρα  αὐτοῖς  ἔλεγεν.  28 εἶπεν  οὖν  [αὐτοῖς]    Ἰησοῦς  Ὅταν  ὑψώσητε  τὸν  Υἱὸν  τοῦ  ἀνθρώπου,  τότε  γνώσεσθε  ὅτι  ἐγώ  εἰμι,  καὶ  ἀπ’  ἐμαυτοῦ  ποιῶ  οὐδέν,  ἀλλὰ  καθὼς  ἐδίδαξέν  με    Πατὴρ,  ταῦτα  λαλῶ.  29 καὶ    πέμψας  με  μετ’  ἐμοῦ  ἐστιν·  οὐκ  ἀφῆκέν  με  μόνον,  ὅτι  ἐγὼ  τὰ  ἀρεστὰ  αὐτῷ  ποιῶ  πάντοτε.  30 Ταῦτα  αὐτοῦ  λαλοῦντος  πολλοὶ  ἐπίστευσαν  εἰς  αὐτόν. 

The Truth will Set You Free

31 Ἔλεγεν  οὖν    Ἰησοῦς  πρὸς  τοὺς  πεπιστευκότας  αὐτῷ  Ἰουδαίους  Ἐὰν  ὑμεῖς  μείνητε  ἐν  τῷ  λόγῳ  τῷ  ἐμῷ,  ἀληθῶς  μαθηταί  μού  ἐστε,  32 καὶ  γνώσεσθε  τὴν  ἀλήθειαν,  καὶ    ἀλήθεια  ἐλευθερώσει  ὑμᾶς.  33 ἀπεκρίθησαν  πρὸς  αὐτόν  Σπέρμα  Ἀβραάμ  ἐσμεν,  καὶ  οὐδενὶ  δεδουλεύκαμεν  πώποτε·  πῶς  σὺ  λέγεις  ὅτι  Ἐλεύθεροι  γενήσεσθε; 

34 ἀπεκρίθη  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  Ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  πᾶς    ποιῶν  τὴν  ἁμαρτίαν  δοῦλός  ἐστιν  τῆς  ἁμαρτίας.  35   δὲ  δοῦλος  οὐ  μένει  ἐν  τῇ  οἰκίᾳ  εἰς  τὸν  αἰῶνα·    υἱὸς  μένει  εἰς  τὸν  αἰῶνα.  36 ἐὰν  οὖν    Υἱὸς  ὑμᾶς  ἐλευθερώσῃ,  ὄντως  ἐλεύθεροι  ἔσεσθε.  37 οἶδα  ὅτι  σπέρμα  Ἀβραάμ  ἐστε·  ἀλλὰ  ζητεῖτέ  με  ἀποκτεῖναι,  ὅτι    λόγος    ἐμὸς  οὐ  χωρεῖ  ἐν  ὑμῖν.  38   ἐγὼ  ἑώρακα  παρὰ  τῷ  Πατρὶ  λαλῶ·  καὶ  ὑμεῖς  οὖν    ἠκούσατε  παρὰ  τοῦ  πατρὸς  ποιεῖτε. 

39 ἀπεκρίθησαν  καὶ  εἶπαν  αὐτῷ    πατὴρ  ἡμῶν  Ἀβραάμ  ἐστιν.  λέγει  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  Εἰ  τέκνα  τοῦ  Ἀβραάμ  ἐστε,  τὰ  ἔργα  τοῦ  Ἀβραὰμ  ἐποιεῖτε*·  40 νῦν  δὲ  ζητεῖτέ  με  ἀποκτεῖναι,  ἄνθρωπον  ὃς  τὴν  ἀλήθειαν  ὑμῖν  λελάληκα,  ἣν  ἤκουσα  παρὰ  τοῦ  Θεοῦ·  τοῦτο  Ἀβραὰμ  οὐκ  ἐποίησεν.  41 ὑμεῖς  ποιεῖτε  τὰ  ἔργα  τοῦ  πατρὸς  ὑμῶν.  εἶπαν  [οὖν]  αὐτῷ  Ἡμεῖς  ἐκ  πορνείας  οὐ*  γεγεννήμεθα*,  ἕνα  Πατέρα  ἔχομεν  τὸν  Θεόν. 

The Children of the Devil

42 εἶπεν  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  Εἰ    Θεὸς  Πατὴρ  ὑμῶν  ἦν,  ἠγαπᾶτε  ἂν  ἐμέ·  ἐγὼ  γὰρ  ἐκ  τοῦ  Θεοῦ  ἐξῆλθον  καὶ  ἥκω·  οὐδὲ  γὰρ  ἀπ’  ἐμαυτοῦ  ἐλήλυθα,  ἀλλ’  ἐκεῖνός  με  ἀπέστειλεν.  43 διὰ  τί  τὴν  λαλιὰν  τὴν  ἐμὴν  οὐ  γινώσκετε;  ὅτι  οὐ  δύνασθε  ἀκούειν  τὸν  λόγον  τὸν  ἐμόν.  44 ὑμεῖς  ἐκ  τοῦ  πατρὸς  τοῦ  διαβόλου  ἐστὲ  καὶ  τὰς  ἐπιθυμίας  τοῦ  πατρὸς  ὑμῶν  θέλετε  ποιεῖν.  ἐκεῖνος  ἀνθρωποκτόνος  ἦν  ἀπ’  ἀρχῆς,  καὶ  ἐν  τῇ  ἀληθείᾳ  οὐκ  ἔστηκεν,  ὅτι  οὐκ  ἔστιν  ἀλήθεια  ἐν  αὐτῷ.  ὅταν  λαλῇ  τὸ  ψεῦδος,  ἐκ  τῶν  ἰδίων  λαλεῖ,  ὅτι  ψεύστης  ἐστὶν  καὶ    πατὴρ  αὐτοῦ.  45 ἐγὼ  δὲ  ὅτι  τὴν  ἀλήθειαν  λέγω,  οὐ  πιστεύετέ  μοι.  46 τίς  ἐξ  ὑμῶν  ἐλέγχει  με  περὶ  ἁμαρτίας;  εἰ  ἀλήθειαν  λέγω,  διὰ  τί  ὑμεῖς  οὐ  πιστεύετέ  μοι;  47   ὢν  ἐκ  τοῦ  Θεοῦ  τὰ  ῥήματα  τοῦ  Θεοῦ  ἀκούει·  διὰ  τοῦτο  ὑμεῖς  οὐκ  ἀκούετε,  ὅτι  ἐκ  τοῦ  Θεοῦ  οὐκ  ἐστέ. 

Before Abraham Was, I Am

48 Ἀπεκρίθησαν  οἱ  Ἰουδαῖοι  καὶ  εἶπαν  αὐτῷ  Οὐ  καλῶς  λέγομεν  ἡμεῖς  ὅτι  Σαμαρίτης*  εἶ  σὺ  καὶ  δαιμόνιον  ἔχεις;  49 ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  Ἐγὼ  δαιμόνιον  οὐκ  ἔχω,  ἀλλὰ  τιμῶ  τὸν  Πατέρα  μου,  καὶ  ὑμεῖς  ἀτιμάζετέ  με.  50 ἐγὼ  δὲ  οὐ  ζητῶ  τὴν  δόξαν  μου·  ἔστιν    ζητῶν  καὶ  κρίνων.  51 ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ἐάν  τις  τὸν  ἐμὸν  λόγον  τηρήσῃ,  θάνατον  οὐ  μὴ  θεωρήσῃ  εἰς  τὸν  αἰῶνα.  52 εἶπον*  [οὖν]  αὐτῷ  οἱ  Ἰουδαῖοι  Νῦν  ἐγνώκαμεν  ὅτι  δαιμόνιον  ἔχεις.  Ἀβραὰμ  ἀπέθανεν  καὶ  οἱ  προφῆται,  καὶ  σὺ  λέγεις  Ἐάν  τις  τὸν  λόγον  μου  τηρήσῃ,  οὐ  μὴ  γεύσηται  θανάτου  εἰς  τὸν  αἰῶνα.  53 μὴ  σὺ  μείζων  εἶ  τοῦ  πατρὸς  ἡμῶν  Ἀβραάμ,  ὅστις  ἀπέθανεν;  καὶ  οἱ  προφῆται  ἀπέθανον·  τίνα  σεαυτὸν  ποιεῖς;  54 ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  Ἐὰν  ἐγὼ  δοξάσω  ἐμαυτόν,    δόξα  μου  οὐδέν  ἐστιν·  ἔστιν    Πατήρ  μου    δοξάζων  με,  ὃν  ὑμεῖς  λέγετε  ὅτι  Θεὸς  ἡμῶν  ἐστιν,  55 καὶ  οὐκ  ἐγνώκατε  αὐτόν,  ἐγὼ  δὲ  οἶδα  αὐτόν.  κἂν  εἴπω  ὅτι  οὐκ  οἶδα  αὐτόν,  ἔσομαι  ὅμοιος  ὑμῖν  ψεύστης·  ἀλλὰ  οἶδα  αὐτὸν  καὶ  τὸν  λόγον  αὐτοῦ  τηρῶ.  56 Ἀβραὰμ    πατὴρ  ὑμῶν  ἠγαλλιάσατο  ἵνα  ἴδῃ  τὴν  ἡμέραν  τὴν  ἐμήν,  καὶ  εἶδεν  καὶ  ἐχάρη.  57 εἶπον*  οὖν  οἱ  Ἰουδαῖοι  πρὸς  αὐτόν  Πεντήκοντα  ἔτη  οὔπω  ἔχεις  καὶ  Ἀβραὰμ  ἑώρακας;  58 εἶπεν  αὐτοῖς  Ἰησοῦς  Ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  πρὶν  Ἀβραὰμ  γενέσθαι  ἐγὼ  εἰμί.  59 ἦραν  οὖν  λίθους  ἵνα  βάλωσιν  ἐπ’  αὐτόν·  Ἰησοῦς  δὲ  ἐκρύβη  καὶ  ἐξῆλθεν  ἐκ  τοῦ  ἱεροῦ.  ⧼διελθὼν  διὰ  μέσου  αὐτῶν·  καὶ  παρῆγεν  οὕτως⧽. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

John 7
Top of Page
Top of Page