Acts 2
Study Bible

Καὶ  ἐν  τῷ  συμπληροῦσθαι*  τὴν  ἡμέραν  τῆς  Πεντηκοστῆς  ἦσαν  πάντες  ὁμοῦ  ἐπὶ  τὸ  αὐτό·  καὶ  ἐγένετο  ἄφνω  ἐκ  τοῦ  οὐρανοῦ  ἦχος  ὥσπερ  φερομένης  πνοῆς  βιαίας  καὶ  ἐπλήρωσεν  ὅλον  τὸν  οἶκον  οὗ  ἦσαν  καθήμενοι,  καὶ  ὤφθησαν  αὐτοῖς  διαμεριζόμεναι  γλῶσσαι  ὡσεὶ  πυρός,  καὶ  ἐκάθισεν  ἐφ’  ἕνα  ἕκαστον  αὐτῶν,  καὶ  ἐπλήσθησαν  πάντες  Πνεύματος  Ἁγίου,  καὶ  ἤρξαντο  λαλεῖν  ἑτέραις  γλώσσαις  καθὼς  τὸ  Πνεῦμα  ἐδίδου  ἀποφθέγγεσθαι  αὐτοῖς. 

Ἦσαν  δὲ  εἰς  Ἰερουσαλὴμ  κατοικοῦντες  Ἰουδαῖοι,  ἄνδρες  εὐλαβεῖς  ἀπὸ  παντὸς  ἔθνους  τῶν  ὑπὸ  τὸν  οὐρανόν·  γενομένης  δὲ  τῆς  φωνῆς  ταύτης  συνῆλθεν  τὸ  πλῆθος  καὶ  συνεχύθη,  ὅτι  ἤκουον  εἷς  ἕκαστος  τῇ  ἰδίᾳ  διαλέκτῳ  λαλούντων  αὐτῶν.  ἐξίσταντο  δὲ  καὶ  ἐθαύμαζον  λέγοντες  Οὐχ*  ἰδοὺ  πάντες  οὗτοί  εἰσιν  οἱ  λαλοῦντες  Γαλιλαῖοι;  καὶ  πῶς  ἡμεῖς  ἀκούομεν  ἕκαστος  τῇ  ἰδίᾳ  διαλέκτῳ  ἡμῶν  ἐν    ἐγεννήθημεν,  Πάρθοι  καὶ  Μῆδοι  καὶ  Ἐλαμῖται*,  καὶ  οἱ  κατοικοῦντες  τὴν  Μεσοποταμίαν,  Ἰουδαίαν  τε  καὶ  Καππαδοκίαν,  Πόντον  καὶ  τὴν  Ἀσίαν,  10 Φρυγίαν  τε  καὶ  Παμφυλίαν,  Αἴγυπτον  καὶ  τὰ  μέρη  τῆς  Λιβύης  τῆς  κατὰ  Κυρήνην,  καὶ  οἱ  ἐπιδημοῦντες  Ῥωμαῖοι,  11 Ἰουδαῖοί  τε  καὶ  προσήλυτοι,  Κρῆτες  καὶ  Ἄραβες,  ἀκούομεν  λαλούντων  αὐτῶν  ταῖς  ἡμετέραις  γλώσσαις  τὰ  μεγαλεῖα  τοῦ  Θεοῦ;  12 ἐξίσταντο  δὲ  πάντες  καὶ  διηπόρουν*,  ἄλλος  πρὸς  ἄλλον  λέγοντες  Τί  θέλει  τοῦτο  εἶναι;  13 ἕτεροι  δὲ  διαχλευάζοντες  ἔλεγον  ὅτι  Γλεύκους  μεμεστωμένοι  εἰσίν. 

Peter Preaches to the Crowd

14 Σταθεὶς  δὲ    Πέτρος  σὺν  τοῖς  ἕνδεκα  ἐπῆρεν  τὴν  φωνὴν  αὐτοῦ  καὶ  ἀπεφθέγξατο  αὐτοῖς  Ἄνδρες  Ἰουδαῖοι  καὶ  οἱ  κατοικοῦντες  Ἰερουσαλὴμ*  πάντες,  τοῦτο  ὑμῖν  γνωστὸν  ἔστω,  καὶ  ἐνωτίσασθε  τὰ  ῥήματά  μου.  15 οὐ  γὰρ  ὡς  ὑμεῖς  ὑπολαμβάνετε  οὗτοι  μεθύουσιν,  ἔστιν  γὰρ  ὥρα  τρίτη  τῆς  ἡμέρας,  16 ἀλλὰ  τοῦτό  ἐστιν  τὸ  εἰρημένον  διὰ  τοῦ  προφήτου  Ἰωήλ 

17 Καὶ  ἔσται  ἐν  ταῖς  ἐσχάταις  ἡμέραις,  λέγει    Θεός,  ἐκχεῶ  ἀπὸ  τοῦ  Πνεύματός  μου  ἐπὶ  πᾶσαν  σάρκα,  καὶ  προφητεύσουσιν  οἱ  υἱοὶ  ὑμῶν  καὶ  αἱ  θυγατέρες  ὑμῶν,  καὶ  οἱ  νεανίσκοι  ὑμῶν  ὁράσεις  ὄψονται,  καὶ  οἱ  πρεσβύτεροι  ὑμῶν  ἐνυπνίοις  ἐνυπνιασθήσονται· 

18 καί‿  γε  ἐπὶ  τοὺς  δούλους  μου  καὶ  ἐπὶ  τὰς  δούλας  μου  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  ἐκείναις  ἐκχεῶ  ἀπὸ  τοῦ  Πνεύματός  μου,  καὶ  προφητεύσουσιν. 

19 καὶ  δώσω  τέρατα  ἐν  τῷ  οὐρανῷ  ἄνω  καὶ  σημεῖα  ἐπὶ  τῆς  γῆς  κάτω,  αἷμα  καὶ  πῦρ  καὶ  ἀτμίδα  καπνοῦ. 

20   ἥλιος  μεταστραφήσεται  εἰς  σκότος  καὶ    σελήνη  εἰς  αἷμα,  πρὶν  ‹ἢ›  ἐλθεῖν  ἡμέραν  Κυρίου  τὴν  μεγάλην  καὶ  ἐπιφανῆ. 

21 καὶ  ἔσται  πᾶς  ὃς  ἐὰν  ἐπικαλέσηται  τὸ  ὄνομα  Κυρίου  σωθήσεται. 

22 Ἄνδρες  Ἰσραηλῖται*,  ἀκούσατε  τοὺς  λόγους  τούτους·  Ἰησοῦν  τὸν  Ναζωραῖον,  ἄνδρα  ἀποδεδειγμένον  ἀπὸ  τοῦ  Θεοῦ  εἰς  ὑμᾶς  δυνάμεσι  καὶ  τέρασι  καὶ  σημείοις,  οἷς  ἐποίησεν  δι’  αὐτοῦ    Θεὸς  ἐν  μέσῳ  ὑμῶν,  καθὼς  αὐτοὶ  οἴδατε,  23 τοῦτον  τῇ  ὡρισμένῃ  βουλῇ  καὶ  προγνώσει  τοῦ  Θεοῦ  ἔκδοτον  διὰ  χειρὸς  ἀνόμων  προσπήξαντες  ἀνείλατε,  24 ὃν    Θεὸς  ἀνέστησεν  λύσας  τὰς  ὠδῖνας  τοῦ  θανάτου,  καθότι  οὐκ  ἦν  δυνατὸν  κρατεῖσθαι  αὐτὸν  ὑπ’  αὐτοῦ. 

25 Δαυὶδ*  γὰρ  λέγει  εἰς  αὐτόν  Προορώμην  τὸν  Κύριον  ἐνώπιόν  μου  διὰ  παντός,  ὅτι  ἐκ  δεξιῶν  μού  ἐστιν,  ἵνα  μὴ  σαλευθῶ. 

26 διὰ  τοῦτο  ηὐφράνθη  μου ⇔  «ἡ  καρδία»  καὶ  ἠγαλλιάσατο    γλῶσσά  μου,  ἔτι  δὲ  καὶ    σάρξ  μου  κατασκηνώσει  ἐπ’  ἐλπίδι, 

27 ὅτι  οὐκ  ἐνκαταλείψεις  τὴν  ψυχήν  μου  εἰς  ᾅδην*  οὐδὲ  δώσεις  τὸν  Ὅσιόν  σου  ἰδεῖν  διαφθοράν. 

28 ἐγνώρισάς  μοι  ὁδοὺς  ζωῆς,  πληρώσεις  με  εὐφροσύνης  μετὰ  τοῦ  προσώπου  σου. 

29 Ἄνδρες  ἀδελφοί,  ἐξὸν  εἰπεῖν  μετὰ  παρρησίας  πρὸς  ὑμᾶς  περὶ  τοῦ  πατριάρχου  Δαυὶδ*,  ὅτι  καὶ  ἐτελεύτησεν  καὶ  ἐτάφη,  καὶ  τὸ  μνῆμα  αὐτοῦ  ἔστιν  ἐν  ἡμῖν  ἄχρι  τῆς  ἡμέρας  ταύτης.  30 προφήτης  οὖν  ὑπάρχων  καὶ  εἰδὼς  ὅτι  ὅρκῳ  ὤμοσεν  αὐτῷ    Θεὸς  ἐκ  καρποῦ  τῆς  ὀσφύος  αὐτοῦ  καθίσαι  ἐπὶ  τὸν  θρόνον  αὐτοῦ,  31 προϊδὼν  ἐλάλησεν  περὶ  τῆς  ἀναστάσεως  τοῦ  Χριστοῦ,  ὅτι  οὔτε  ἐνκατελείφθη  εἰς  ᾅδην*  οὔτε    σὰρξ  αὐτοῦ  εἶδεν  διαφθοράν.  32 τοῦτον  τὸν  Ἰησοῦν  ἀνέστησεν    Θεός,  οὗ  πάντες  ἡμεῖς  ἐσμεν  μάρτυρες·  33 τῇ  δεξιᾷ  οὖν  τοῦ  Θεοῦ  ὑψωθεὶς  τήν  τε  ἐπαγγελίαν  τοῦ  Πνεύματος  τοῦ  Ἁγίου  λαβὼν  παρὰ  τοῦ  Πατρὸς  ἐξέχεεν  τοῦτο    ὑμεῖς  καὶ  βλέπετε  καὶ  ἀκούετε. 

34 οὐ  γὰρ  Δαυὶδ*  ἀνέβη  εἰς  τοὺς  οὐρανούς,  λέγει  δὲ  αὐτός  Εἶπεν  ‹ὁ›  Κύριος  τῷ  Κυρίῳ  μου  Κάθου  ἐκ  δεξιῶν  μου, 

35 ἕως  ἂν  θῶ  τοὺς  ἐχθρούς  σου  ὑποπόδιον  τῶν  ποδῶν  σου.  36 ἀσφαλῶς  οὖν  γινωσκέτω  πᾶς  οἶκος  Ἰσραὴλ  ὅτι  καὶ  Κύριον  αὐτὸν  καὶ  Χριστὸν  ἐποίησεν    Θεός,  τοῦτον  τὸν  Ἰησοῦν  ὃν  ὑμεῖς  ἐσταυρώσατε. 

Three Thousand Believe

37 Ἀκούσαντες  δὲ  κατενύγησαν  τὴν  καρδίαν,  εἶπόν  τε  πρὸς  τὸν  Πέτρον  καὶ  τοὺς  λοιποὺς  ἀποστόλους  Τί  ποιήσωμεν,  ἄνδρες  ἀδελφοί;  38 Πέτρος  δὲ  πρὸς  αὐτούς  Μετανοήσατε,  [φησίν]  καὶ  βαπτισθήτω  ἕκαστος  ὑμῶν  ἐπὶ  τῷ  ὀνόματι  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  εἰς  ἄφεσιν  τῶν  ἁμαρτιῶν  ὑμῶν,  καὶ  λήμψεσθε  τὴν  δωρεὰν  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος.  39 ὑμῖν  γάρ  ἐστιν    ἐπαγγελία  καὶ  τοῖς  τέκνοις  ὑμῶν  καὶ  πᾶσιν  τοῖς  εἰς  μακρὰν,  ὅσους  ἂν  προσκαλέσηται  Κύριος    Θεὸς  ἡμῶν.  40 ἑτέροις  τε  λόγοις  πλείοσιν  διεμαρτύρατο,  καὶ  παρεκάλει  αὐτοὺς  λέγων  Σώθητε  ἀπὸ  τῆς  γενεᾶς  τῆς  σκολιᾶς  ταύτης.  41 οἱ  μὲν  οὖν  ἀποδεξάμενοι  τὸν  λόγον  αὐτοῦ  ἐβαπτίσθησαν,  καὶ  προσετέθησαν  ἐν  τῇ  ἡμέρᾳ  ἐκείνῃ  ψυχαὶ  ὡσεὶ  τρισχίλιαι· 

The Fellowship of Believers

42 ἦσαν  δὲ  προσκαρτεροῦντες  τῇ  διδαχῇ  τῶν  ἀποστόλων  καὶ  τῇ  κοινωνίᾳ,  τῇ  κλάσει  τοῦ  ἄρτου  καὶ  ταῖς  προσευχαῖς. 

43 Ἐγίνετο  δὲ  πάσῃ  ψυχῇ  φόβος·  πολλά  τε*  τέρατα  καὶ  σημεῖα  διὰ  τῶν  ἀποστόλων  ἐγίνετο.  44 πάντες  δὲ  οἱ  πιστεύοντες*  ‹ἦσαν›  ἐπὶ  τὸ  αὐτὸ  ‹καὶ›  εἶχον  ἅπαντα  κοινά,  45 καὶ  τὰ  κτήματα  καὶ  τὰς  ὑπάρξεις  ἐπίπρασκον  καὶ  διεμέριζον  αὐτὰ  πᾶσιν,  καθότι  ἄν  τις  χρείαν  εἶχεν.  46 καθ’  ἡμέραν  τε  προσκαρτεροῦντες  ὁμοθυμαδὸν  ἐν  τῷ  ἱερῷ,  κλῶντές  τε  κατ’  οἶκον  ἄρτον,  μετελάμβανον  τροφῆς  ἐν  ἀγαλλιάσει  καὶ  ἀφελότητι  καρδίας,  47 αἰνοῦντες  τὸν  Θεὸν  καὶ  ἔχοντες  χάριν  πρὸς  ὅλον  τὸν  λαόν.    δὲ  Κύριος  προσετίθει  τοὺς  σῳζομένους  καθ’  ἡμέραν  ἐπὶ  τὸ  αὐτό. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Acts 1
Top of Page
Top of Page