1 Peter 4
ISV Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
International Standard VersionGreek Study Bible
1Therefore, since the Messiah suffered in a mortal body, you, too, must arm yourselves with the same determination, because the person who has suffered in a mortal body has stopped sinning, 1Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε ὅτι παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας
2so that he can live the rest of his mortal life guided, not by human desires, but by the will of God. 2εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον
3For you spent enough time in the past doing what the gentiles like to do, living in sensuality, sinful desires, drunkenness, wild celebrations, drinking parties, and detestable idolatry. 3ἀρκετὸς γὰρ παρεληλυθὼς χρόνος τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις ἐπιθυμίαις οἰνοφλυγίαις κώμοις πότοις καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις
4They insult you now because they are surprised that you are no longer joining them in the same excesses of wild living. 4Ἐν ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν βλασφημοῦντες
5They will give an account to the one who is ready to judge the living and the dead. 5οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς
6Indeed, this is why the gospel was proclaimed even to those who have died, so that they could be judged in their mortal flesh like all humans and live in the spiritual realm like God.6εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι
7Because everything will soon come to an end, be sensible and clear-headed, so you can pray. 7Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς προσευχάς
8Above all, continue to love each other deeply, because love covers a multitude of sins. 8πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν
9Show hospitality to one another without complaining. 9φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ
10As good servant managers of God's grace in its various forms, serve one another with the gift each of you has received. 10ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ
11Whoever speaks must speak God's words. Whoever serves must serve with the strength that God supplies, so that in every way God may be glorified through Jesus, the Messiah. Glory and power belong to him forever and ever! Amen.11εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια Θεοῦ εἴ τις διακονεῖ ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ Θεός ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται Θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐστιν δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
12Dear friends, do not be surprised by the fiery ordeal that is taking place among you to test you, as though something strange were happening to you. 12Ἀγαπητοί μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος
13Instead, because you are participating in the sufferings of the Messiah, keep on rejoicing, so that you may be glad and shout for joy when his glory is revealed. 13ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι
14If you are insulted because of the name of the Messiah, you are blessed, for the glorious Spirit of God is resting on you. 14Εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐφ’ ὑμᾶς ἀναπαύεται ⧼κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται⧽
15Of course, none of you should suffer for being a murderer, thief, criminal, or troublemaker. 15μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς κλέπτης κακοποιὸς ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος
16But if you suffer for being a Christian, do not feel ashamed, but glorify God with that name. 16εἰ δὲ ὡς Χριστιανός μὴ αἰσχυνέσθω δοξαζέτω δὲ τὸν Θεὸν ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ
17For the time has come for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who refuse to obey the gospel of God?17ὅτι καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ εἰ δὲ πρῶτον ἀφ’ ἡμῶν τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίῳ
18"If it is hard for the righteous person to be saved, what will happen to the ungodly and sinful person?" 18καὶ Εἰ δίκαιος μόλις σώζεται (δὲ) ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται
19So then, those who suffer according to God's will should entrust their souls to their faithful Creator and continue to do what is good.19Ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ πιστῷ Κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ
The Holy Bible: International Standard Version® Release 2.1 Copyright © 1996-2012 The ISV Foundation
ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY.
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
1 Peter 3
Top of Page
Top of Page