3641. ὀλίγος (oligos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3641. ὀλίγος (oligos) — 42 Occurrences

Matthew 7:14 Adj-NMP
GRK: ζωήν καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ
NAS: and there are few who find
KJV: life, and few there be that find
INT: life and few are they who

Matthew 9:37 Adj-NMP
GRK: δὲ ἐργάται ὀλίγοι
NAS: is plentiful, but the workers are few.
KJV: but the labourers [are] few;
INT: however workmen [are] few

Matthew 15:34 Adj-ANP
GRK: Ἑπτά καὶ ὀλίγα ἰχθύδια
NAS: Seven, and a few small fish.
KJV: Seven, and a few little fishes.
INT: Seven and a few small fish

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
KJV: called, but few chosen.
INT: are called few however chosen

Matthew 22:14 Adj-NMP
GRK: εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
NAS: are called, but few [are] chosen.
KJV: called, but few [are] chosen.
INT: are called few however chosen

Matthew 25:21 Adj-ANP
GRK: πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός
NAS: You were faithful with a few things, I will put you in charge
KJV: over a few things, I will make
INT: faithful over a few things you were faithful

Matthew 25:23 Adj-ANP
GRK: πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός
NAS: You were faithful with a few things, I will put you in charge
KJV: over a few things, I will make
INT: faithful over a few things you were faithful

Mark 1:19 Adv
GRK: Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον
NAS: Going on a little farther, He saw
KJV: when he had gone a little further
INT: And having gone on a little he saw James

Mark 6:5 Adj-DMP
GRK: εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς
NAS: His hands on a few sick people
KJV: his hands upon a few sick folk,
INT: if not on a few sick having laid

Mark 6:31 Adv
GRK: καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον ἦσαν γὰρ
NAS: and rest a while. (For there were many
KJV: and rest a while: for there were
INT: and rest a little Were indeed

Mark 8:7 Adj-ANP
GRK: εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα καὶ εὐλογήσας
NAS: had a few small fish;
KJV: And they had a few small fishes: and
INT: they had small fish a few and having blessed

Luke 5:3 Adj-AMS
GRK: γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον καθίσας δὲ
NAS: him to put out a little way from the land.
KJV: that he would thrust out a little from
INT: land to put off a little having sat down moreover

Luke 7:47 Adj-ANS
GRK: ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον
NAS: is forgiven little, loves
KJV: to whom little is forgiven,
INT: to whom however little is forgiven little

Luke 7:47 Adj-ANS
GRK: ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ
NAS: little, loves little.
KJV: is forgiven, [the same] loveth little.
INT: little is forgiven little he loves

Luke 10:2 Adj-NMP
GRK: δὲ ἐργάται ὀλίγοι δεήθητε οὖν
NAS: but the laborers are few; therefore
KJV: the labourers [are] few: pray ye
INT: moreover [the] workmen [are] few pray earnestly to therefore

Luke 12:48 Adj-AFP
GRK: πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας παντὶ δὲ
NAS: will receive but few. From everyone
KJV: shall be beaten with few [stripes]. For
INT: of stripes will be beaten with few everyone moreover

Luke 13:23 Adj-NMP
GRK: Κύριε εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι
NAS: to Him, Lord, are there [just] a few who are being saved?
INT: Lord if [are] few those being saved

Acts 12:18 Adj-NMS
GRK: τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς
NAS: there was no small disturbance
KJV: there was no small stir among
INT: disturbance not small among the

Acts 14:28 Adj-AMS
GRK: χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς
INT: time not a little with the

Acts 15:2 Adj-GFS
GRK: ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ
KJV: had no small dissension and
INT: discussion not a little by Paul

Acts 17:4 Adj-NFP
GRK: πρώτων οὐκ ὀλίγαι
KJV: women not a few.
INT: leading not a few

Acts 17:12 Adj-NMP
GRK: ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι
KJV: of men, not a few.
INT: men not a few

Acts 19:23 Adj-NMS
GRK: τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς
NAS: no small disturbance
KJV: there arose no small stir about
INT: disturbance not small about the

Acts 19:24 Adj-AFS
GRK: τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν
NAS: no little business
KJV: no small gain
INT: craftsmen no little business

Acts 26:28 Adj-DNS
GRK: Παῦλον Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις
NAS: [replied] to Paul, In a short time you will persuade
INT: Paul Almost little me you persuade

Acts 26:29 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν
NAS: that whether in a short or
INT: both in a little and in

Acts 27:20 Adj-GMS
GRK: τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου λοιπὸν
NAS: days, and no small storm was assailing
KJV: and no small tempest lay on
INT: and no small lying on [us] from now

2 Corinthians 8:15 Adj-ANS
GRK: ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν
NAS: DID NOT HAVE TOO MUCH, AND HE WHO [gathered] LITTLE HAD
KJV: he that [had gathered] little had
INT: he that [gathered] little no did lack

Ephesians 3:3 Adj-DMS
GRK: προέγραψα ἐν ὀλίγῳ
NAS: as I wrote before in brief.
KJV: I wrote afore in few words,
INT: I wrote before in brief

1 Timothy 4:8 Adj-AMS
GRK: γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος
NAS: discipline is only of little profit,
INT: exercise for a little is profitable

1 Timothy 5:23 Adj-DMS
GRK: ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ
NAS: [exclusively], but use a little wine
KJV: but use a little wine for
INT: but wine a little use on account of

Hebrews 12:10 Adj-AFP
GRK: γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ
NAS: For they disciplined us for a short time
KJV: they verily for a few days chastened
INT: indeed for a few days according to

James 4:14 Adj-ANS
GRK: ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη ἔπειτα
NAS: that appears for a little while and then
KJV: appeareth for a little time, and
INT: that for a little [while] appears then

1 Peter 1:6 Adj-AMS
GRK: ᾧ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρτι εἰ
NAS: even though now for a little while, if
KJV: though now for a season, if
INT: this you greatly rejoice for a little while at present if

1 Peter 3:20 Adj-NMP
GRK: εἰς ἣν ὀλίγοι τοῦτ' ἔστιν
NAS: in which a few, that is, eight
KJV: wherein few, that is,
INT: into which few that is

1 Peter 5:10 Adv
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ ὀλίγον παθόντας αὐτὸς
NAS: After you have suffered for a little while, the God
KJV: after that ye have suffered a while,
INT: Christ Jesus a little while [you] having suffered himself

1 Peter 5:12 Adj-GNP
GRK: λογίζομαι δι' ὀλίγων ἔγραψα παρακαλῶν
NAS: [him]), I have written to you briefly, exhorting
INT: I reckon because of briefly I wrote exhorting

2 Peter 2:18 Adv
GRK: ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς
INT: to sensuality those who indeed escaped from those who

Revelation 2:14 Adj-ANP
GRK: κατὰ σοῦ ὀλίγα ὅτι ἔχεις
NAS: But I have a few things against
KJV: But I have a few things against thee,
INT: against you a few things because you have

Revelation 3:4 Adj-ANP
GRK: ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν
NAS: But you have a few people in Sardis
KJV: Thou hast a few names even
INT: but you have a few names in

Revelation 12:12 Adj-AMS
GRK: εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει
NAS: that he has [only] a short time.
KJV: that he hath but a short time.
INT: knowing that a short time he has

Revelation 17:10 Adj-ANS
GRK: ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ
NAS: he must remain a little while.
KJV: must continue a short space.
INT: when he shall have come a little while him he must

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page