Acts 8
Study Bible
Saul Persecutes the Church

Σαῦλος  δὲ  ἦν  συνευδοκῶν  τῇ  ἀναιρέσει  αὐτοῦ.  Ἐγένετο  δὲ  ἐν  ἐκείνῃ  τῇ  ἡμέρᾳ  διωγμὸς  μέγας  ἐπὶ  τὴν  ἐκκλησίαν  τὴν  ἐν  Ἱεροσολύμοις·  πάντες  δὲ  διεσπάρησαν  κατὰ  τὰς  χώρας  τῆς  Ἰουδαίας  καὶ  Σαμαρείας*  πλὴν  τῶν  ἀποστόλων.  συνεκόμισαν  δὲ  τὸν  Στέφανον  ἄνδρες  εὐλαβεῖς  καὶ  ἐποίησαν  κοπετὸν  μέγαν  ἐπ’  αὐτῷ.  Σαῦλος  δὲ  ἐλυμαίνετο  τὴν  ἐκκλησίαν  κατὰ  τοὺς  οἴκους  εἰσπορευόμενος,  σύρων  τε  ἄνδρας  καὶ  γυναῖκας  παρεδίδου  εἰς  φυλακήν. 

Philip in Samaria

Οἱ  μὲν  οὖν  διασπαρέντες  διῆλθον  εὐαγγελιζόμενοι  τὸν  λόγον.  Φίλιππος  δὲ  κατελθὼν  εἰς  τὴν  πόλιν  τῆς  Σαμαρείας*  ἐκήρυσσεν  αὐτοῖς  τὸν  Χριστόν.  προσεῖχον  δὲ  οἱ  ὄχλοι  τοῖς  λεγομένοις  ὑπὸ  τοῦ  Φιλίππου  ὁμοθυμαδὸν  ἐν  τῷ  ἀκούειν  αὐτοὺς  καὶ  βλέπειν  τὰ  σημεῖα    ἐποίει.  πολλοὶ  γὰρ  τῶν  ἐχόντων  πνεύματα  ἀκάθαρτα  βοῶντα  φωνῇ  μεγάλῃ  ἐξήρχοντο·  πολλοὶ  δὲ  παραλελυμένοι  καὶ  χωλοὶ  ἐθεραπεύθησαν·  ἐγένετο  δὲ  πολλὴ  χαρὰ  ἐν  τῇ  πόλει  ἐκείνῃ. 

Simon the Sorcerer

Ἀνὴρ  δέ  τις  ὀνόματι  Σίμων  προϋπῆρχεν  ἐν  τῇ  πόλει  μαγεύων  καὶ  ἐξιστάνων  τὸ  ἔθνος  τῆς  Σαμαρείας*,  λέγων  εἶναί  τινα  ἑαυτὸν  μέγαν,  10   προσεῖχον  πάντες  ἀπὸ  μικροῦ  ἕως  μεγάλου  λέγοντες  Οὗτός  ἐστιν    δύναμις  τοῦ  Θεοῦ    καλουμένη  Μεγάλη.  11 προσεῖχον  δὲ  αὐτῷ  διὰ  τὸ  ἱκανῷ  χρόνῳ  ταῖς  μαγείαις*  ἐξεστακέναι  αὐτούς.  12 ὅτε  δὲ  ἐπίστευσαν  τῷ  Φιλίππῳ  εὐαγγελιζομένῳ  περὶ  τῆς  βασιλείας  τοῦ  Θεοῦ  καὶ  τοῦ  ὀνόματος  Ἰησοῦ  Χριστοῦ,  ἐβαπτίζοντο  ἄνδρες  τε  καὶ  γυναῖκες.  13   δὲ  Σίμων  καὶ  αὐτὸς  ἐπίστευσεν,  καὶ  βαπτισθεὶς  ἦν  προσκαρτερῶν  τῷ  Φιλίππῳ,  θεωρῶν  τε  σημεῖα  καὶ  δυνάμεις  μεγάλας  γινομένας  ἐξίστατο. 

14 Ἀκούσαντες  δὲ  οἱ  ἐν  Ἱεροσολύμοις  ἀπόστολοι  ὅτι  δέδεκται    Σαμάρεια*  τὸν  λόγον  τοῦ  Θεοῦ,  ἀπέστειλαν  πρὸς  αὐτοὺς  Πέτρον  καὶ  Ἰωάννην*,  15 οἵτινες  καταβάντες  προσηύξαντο  περὶ  αὐτῶν  ὅπως  λάβωσιν  Πνεῦμα  Ἅγιον·  16 οὐδέπω  γὰρ  ἦν  ἐπ’  οὐδενὶ  αὐτῶν  ἐπιπεπτωκός,  μόνον  δὲ  βεβαπτισμένοι  ὑπῆρχον  εἰς  τὸ  ὄνομα  τοῦ  κυρίου  Ἰησοῦ.  17 τότε  ἐπετίθεσαν  τὰς  χεῖρας  ἐπ’  αὐτούς,  καὶ  ἐλάμβανον  Πνεῦμα  Ἅγιον.  18 ἰδὼν  δὲ    Σίμων  ὅτι  διὰ  τῆς  ἐπιθέσεως  τῶν  χειρῶν  τῶν  ἀποστόλων  δίδοται  τὸ  Πνεῦμα,  προσήνεγκεν  αὐτοῖς  χρήματα  19 λέγων  Δότε  κἀμοὶ  τὴν  ἐξουσίαν  ταύτην  ἵνα    ἐὰν  ἐπιθῶ  τὰς  χεῖρας  λαμβάνῃ  Πνεῦμα  Ἅγιον.  20 Πέτρος  δὲ  εἶπεν  πρὸς  αὐτόν  Τὸ  ἀργύριόν  σου  σὺν  σοὶ  εἴη  εἰς  ἀπώλειαν,  ὅτι  τὴν  δωρεὰν  τοῦ  Θεοῦ  ἐνόμισας  διὰ  χρημάτων  κτᾶσθαι.  21 οὐκ  ἔστιν  σοι  μερὶς  οὐδὲ  κλῆρος  ἐν  τῷ  λόγῳ  τούτῳ·    γὰρ  καρδία  σου  οὐκ  ἔστιν  εὐθεῖα  ἔναντι  τοῦ  Θεοῦ.  22 μετανόησον  οὖν  ἀπὸ  τῆς  κακίας  σου  ταύτης,  καὶ  δεήθητι  τοῦ  Κυρίου  εἰ  ἄρα  ἀφεθήσεταί  σοι    ἐπίνοια  τῆς  καρδίας  σου·  23 εἰς  γὰρ  χολὴν  πικρίας  καὶ  σύνδεσμον  ἀδικίας  ὁρῶ  σε  ὄντα.  24 ἀποκριθεὶς  δὲ    Σίμων  εἶπεν  Δεήθητε  ὑμεῖς  ὑπὲρ  ἐμοῦ  πρὸς  τὸν  Κύριον,  ὅπως  μηδὲν  ἐπέλθῃ  ἐπ’  ἐμὲ  ὧν  εἰρήκατε. 

25 Οἱ  μὲν  οὖν  διαμαρτυράμενοι  καὶ  λαλήσαντες  τὸν  λόγον  τοῦ  Κυρίου  ὑπέστρεφον  εἰς  Ἱεροσόλυμα,  πολλάς  τε  κώμας  τῶν  Σαμαριτῶν*  εὐηγγελίζοντο. 

Philip and the Ethiopian

26 Ἄγγελος  δὲ  Κυρίου  ἐλάλησεν  πρὸς  Φίλιππον  λέγων  Ἀνάστηθι  καὶ  πορεύου  κατὰ  μεσημβρίαν  ἐπὶ  τὴν  ὁδὸν  τὴν  καταβαίνουσαν  ἀπὸ  Ἰερουσαλὴμ  εἰς  Γάζαν·  αὕτη  ἐστὶν  ἔρημος.  27 καὶ  ἀναστὰς  ἐπορεύθη.  καὶ  ἰδοὺ  ἀνὴρ  Αἰθίοψ  εὐνοῦχος  δυνάστης  Κανδάκης  βασιλίσσης  Αἰθιόπων,  ὃς  ἦν  ἐπὶ  πάσης  τῆς  γάζης  αὐτῆς,  ὃς  ἐληλύθει  προσκυνήσων  εἰς  Ἰερουσαλήμ*,  28 ἦν  τε*  ὑποστρέφων  καὶ  καθήμενος  ἐπὶ  τοῦ  ἅρματος  αὐτοῦ  καὶ  ἀνεγίνωσκεν  τὸν  προφήτην  Ἠσαΐαν*.  29 εἶπεν  δὲ  τὸ  Πνεῦμα  τῷ  Φιλίππῳ  Πρόσελθε  καὶ  κολλήθητι  τῷ  ἅρματι  τούτῳ.  30 προσδραμὼν  δὲ    Φίλιππος  ἤκουσεν  αὐτοῦ  ἀναγινώσκοντος  Ἠσαΐαν*  τὸν  προφήτην,  καὶ  εἶπεν  Ἆρά  γε  γινώσκεις    ἀναγινώσκεις;  31   δὲ  εἶπεν  Πῶς  γὰρ  ἂν  δυναίμην  ἐὰν  μή  τις  ὁδηγήσει  με;  παρεκάλεσέν  τε  τὸν  Φίλιππον  ἀναβάντα  καθίσαι  σὺν  αὐτῷ. 

32   δὲ  περιοχὴ  τῆς  γραφῆς  ἣν  ἀνεγίνωσκεν  ἦν  αὕτη  Ὡς  πρόβατον  ἐπὶ  σφαγὴν  ἤχθη,  καὶ  ὡς  ἀμνὸς  ἐναντίον  τοῦ  κείραντος*  αὐτὸν  ἄφωνος,  οὕτως  οὐκ  ἀνοίγει  τὸ  στόμα  αὐτοῦ. 

33 Ἐν  τῇ  ταπεινώσει  [αὐτοῦ]    κρίσις  αὐτοῦ  ἤρθη·  τὴν  γενεὰν  αὐτοῦ  τίς  διηγήσεται;  ὅτι  αἴρεται  ἀπὸ  τῆς  γῆς    ζωὴ  αὐτοῦ. 

34 ἀποκριθεὶς  δὲ    εὐνοῦχος  τῷ  Φιλίππῳ  εἶπεν  Δέομαί  σου,  περὶ  τίνος    προφήτης  λέγει  τοῦτο;  περὶ  ἑαυτοῦ    περὶ  ἑτέρου  τινός;  35 ἀνοίξας  δὲ    Φίλιππος  τὸ  στόμα  αὐτοῦ  καὶ  ἀρξάμενος  ἀπὸ  τῆς  γραφῆς  ταύτης  εὐηγγελίσατο  αὐτῷ  τὸν  Ἰησοῦν.  36 ὡς  δὲ  ἐπορεύοντο  κατὰ  τὴν  ὁδόν,  ἦλθον  ἐπί  τι  ὕδωρ,  καί  φησιν    εὐνοῦχος  Ἰδοὺ  ὕδωρ·  τί  κωλύει  με  βαπτισθῆναι;  37 {εἰπε  δὲ    Φίλιππος,  Εἰ  πιστεύεις  ἐξ  ὅλης  τὴς  καρδίας,  ἔξεστιν.  ἀποκριθεὶς  δὲ  εἷπε,  Πιστεύω  τὸν  ὑιὸν  τοῦ  Θεοῦ  ἐιναι  τὸν  Ἰησοῦν  Χριστόν}.  38 καὶ  ἐκέλευσεν  στῆναι  τὸ  ἅρμα,  καὶ  κατέβησαν  ἀμφότεροι  εἰς  τὸ  ὕδωρ,    τε  Φίλιππος  καὶ    εὐνοῦχος,  καὶ  ἐβάπτισεν  αὐτόν.  39 ὅτε  δὲ  ἀνέβησαν  ἐκ  τοῦ  ὕδατος,  Πνεῦμα  Κυρίου  ἥρπασεν  τὸν  Φίλιππον,  καὶ  οὐκ  εἶδεν  αὐτὸν  οὐκέτι    εὐνοῦχος,  ἐπορεύετο  γὰρ  τὴν  ὁδὸν  αὐτοῦ  χαίρων.  40 Φίλιππος  δὲ  εὑρέθη  εἰς  Ἄζωτον,  καὶ  διερχόμενος  εὐηγγελίζετο  τὰς  πόλεις  πάσας  ἕως  τοῦ  ἐλθεῖν  αὐτὸν  εἰς  Καισάρειαν*. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Acts 7
Top of Page
Top of Page