4900. mashak
Strong's Concordance
mashak: to draw, drag
Original Word: מָשַׁךְ
Part of Speech: Verb
Transliteration: mashak
Phonetic Spelling: (maw-shak')
Definition: to draw, drag
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to draw, drag
NASB Translation
away (1), bore (1), continue (1), deferred (1), delayed (2), deployed (1), drag (1), drag me away (1), drags (1), draw (3), drawn (2), draws (1), drew (2), extend (1), follow (1), go (1), led (1), long blast (2), make a long blast (1), march (1), prolong (1), prolonged (1), pulled (3), sounds a long blast (1), sows (1), stimulate (1), stretched (1), tall (2), wield (1).

Brown-Driver-Briggs
מָשַׁךְ verb draw, drag (Late Hebrew id.; Aramaic מְשַׁח (rare) be extended, also conduct, take, Syriac is be dry, shrivelled (of fruit., etc.); Ethiopic bend (the bow); Arabic grasp and hold I. Frey; IV. Frey Lane; compare also Assyrian mašku, skin (perhaps also march DlHWB 431), Arabic id., Aramaic , מַשְׁכָּא id.); —

Qal Perfect3masculine singular ׳מ 1 Kings 22:34 2t., וּמָשַׁךְ consecutive Job 24:22; 3feminine singular מָֽשְׁכָה Deuteronomy 21:3, etc.; Imperfect יִמְשׁוֺךְ Job 21:33; וַיִּמְשֹׁךְ Judges 20:37; 2masculine singular suffix תִּמְשְׁכֵנִי Psalm 28:3; 1singular suffix אֶמְשְׁכֵם Hosea 11:4, etc.; Imperative מְשֹׁךְ Psalm 36:11, suffix מָשְׁכֵנִי Songs 1:4; masculine plural מִשְׁכוּ Exodus 12:21, מָשְׁכוּ Ezekiel 32:20; Infinitive construct מְשֹׁךְ Exodus 19:13; Joshua 6:5, לִמְשׁוֺךְ Ecclesiastes 2:3; Participle משֵׁךְ Amos 9:13; Psalm 109:12; plural משְׁכִים Judges 5:14; construct משְׁכֵי Isaiah 5:18; Isaiah 66:19; —

1 draw and lift out of (מִן), with accusative of person, וַיִּמְשְׁכוּ וַיַּעֲלוּ אֶתיֿוֺסֵף מִן הַבּוֺר Genesis 37:28 (E), so Jeremiah (+ בַּחֲבָלִים, ב instrumental) Jeremiah 38:13; compare תִּמְשֹׁךְ לִוְיָתָן בְּחַכָּה Job 40:25; draw, drag along משְׁכֵי עָוֺן בְּחַבְלֵי הֵשָּׁוְא Isaiah 5:18 (figurative); בְּמָשְׁכוֺ בְּרִשְׁתּוֺ Psalm 10:9 (figurative of wicked catching and dragging the poor); draw, lead along (with hostile purpose) with accusative of person Judges 4:7 (subject ׳י; + אֶלֿ person and thing); lead or drag off (to doom, subject ׳י) Psalm 28:3 (compare Psalm 26:9); similarly, or = draw down to death, ׳מָשְׁכוּ אוֺתָהּ וגו Ezekiel 32:20 (si vera lectio; reference to fall of Egypt), but read perhaps a form of שׁכב for משׁכו, ᵐ5 Co Berthol, compare Sm.; absolute, subject heifer, מָֽשְׁכָה בְּעוֺל Deuteronomy 21:3 (ב instrumental); draw, lead (in love), (figurative, subject ׳י) בְּחַבְלֵי אָדָם אֶמְשְׁכֵם Hosea 11:4, compare Jeremiah 31:3 (al. as

5 below)

2 draw the bow, בַּקֶּשֶׁת ׳מ 1 Kings 22:34 2Chronicles 18:33, but ׳משְׁכֵי ק Isaiah 66:19 (where text dubious, ᵐ5 Μοσοχ καὶ εἰς(θΩβελ), so Lo StaJavan 8 Du CheHpt, — not Gr CheComm Di).

3 proceed, march (compare German ziehen) וּמָשַׁכְתָָּ֫ בְּהַר תָּבוֺר Judges 4:6; compare Judges 20:37 (absolute), Job 21:33 (אַחֲרָיו); so also (perhaps) Exodus 12:21 proceed (i.e. forthwith), and take you a sheep; and probably משְׁכִים בְּשֵׁבֶט Judges 5:14 those marching with the staff, etc. (most under

2 drawing with, i.e. wielding).

4 draw out a sound, give a sound, בִּמְשֹׁךְ הַיֹּבֵל Exodus 19:13 (E) when the ram ('s horn) sounds, בְּקֶרֶן ׳הַיֹּבֵל בִּמ Joshua 6:5 (JE).

5 draw out, prolong, continue, מְשֹׁח חַסְדְּךָ לְֹידְעֶיךָ Psalm 36:10 prolong, continue thy kindness to them that know thee; אַליְֿהִי לוֺ משֵׁךְ חֶסֶד Psalm 109:12; (so possibly מְשַׁכְתִּיךָ חָ֑סֶד Jeremiah 31:3 I have prolonged kindness to thee, compare Ryle Nehemiah 9:30; and elsewhere as

1 above); compare עֲלֶיהֶם שָׁנִים ׳וַתִּמ רַבּוֺת Nehemiah 9:30 (חֶסֶד omitted); אַמְּךָ לְדֹר וָדֹר ׳תִּמ Neh 85:6 ("" הַלְעוֺלָם תֶּאֱנַף בָּנוּ); אַבִּירִים בְּכֹחוֺ ׳וּמ Job 24:22 i.e. he (God) prolongeth the life of the mighty (Du draggeth them off, as Psalm 28:3

1 above, — reading also אֹבְּדִים for ׳אַבּ with ᵐ5 Bi); compare

Niph`al 6. trail seed (draw along in sowing) Amos 9:13 (opposed to דָֹּרֵךְ עֲנָבִים; compare מֶשֶׁךְ below)

7 (late) cheer (draw, attract, gratify) בַּיַּיִן ׳מ אֶתבְּֿשָׂרִי Ecclesiastes 2:3, — so De (who cites Late Hebrew, Chag14a) Now Wild. — מָשַׁךְ יָדוֺ אֶתלֹּֿצֲצִים Hosea 7:5 is difficult, ᵐ5 AV RV he stretcheth out his hand with, maketh common cause with, is hardly possibly, text probably corrupt We Now.

Niph`al Imperfect3masculine plural לֹא יִמָּשֵׁ֑כוּ Isaiah 13:22 they shall not be prolonged (days of Babylon); 3 feminine singular לֹא תִּמָּשֵׁךְ Ezekiel 12:25,28 it shall not be postponed.

Pu`al Participle long drawn out: מְמֻשָּׁךְ Isaiah 18:2,7 of persons, = tall; תֹּחֶלֶת מְמֻשָּׁכָה Proverbs 13:12 hope postponed, deferred.

Strong's Exhaustive Concordance
continue, defer, extend

A primitive root; to draw, used in a great variety of applications (including to sow, to sound, to prolong, to develop, to march, to remove, to delay, to be tall, etc.) -- draw (along, out), continue, defer, extend, forbear, X give, handle, make (pro-, sound)long, X sow, scatter, stretch out.

Forms and Transliterations
אֶמְשְׁכֵם֙ אמשכם בְּמָשְׁכ֥וֹ בְּמֹשֵׁ֣ךְ בִּמְשֹׁ֣ךְ ׀ בִּמְשֹׁךְ֙ במשך במשכו וַֽיִּמְשְׁכוּ֙ וַיִּמְשְׁכ֤וּ וַיִּמְשֹׁךְ֙ וַתִּמְשֹׁ֤ךְ וּמָֽשַׁכְתָּ֙ וּמָשַׁ֣ךְ וּמָשַׁכְתִּ֨י וימשך וימשכו ומשך ומשכת ומשכתי ותמשך יִמְשׁ֑וֹךְ יִמָּשֵֽׁכוּ׃ ימשוך ימשכו׃ לִמְשׁ֥וֹךְ למשוך מְ֭מֻשָּׁכָה מְמֻשָּׁ֣ךְ מְשַׁכְתִּ֥יךְ מְשֹׁ֣ךְ מִֽשְׁכ֗וּ מָשְׁכ֥וּ מָשְׁכֵ֖נִי מָשְׁכָ֖ה מָשַׁ֤ךְ מָשַׁ֥ךְ מֹ֥שְׁכֵי מֹשְׁכִ֖ים מֹשְׁכֵ֥י מֹשֵׁ֣ךְ ממשך ממשכה משך משכה משכו משכי משכים משכני משכתיך תִּמְשְׁכֵ֣נִי תִּמְשֹׁ֣ךְ תִּמְשֹׁ֥ךְ תִמָּשֵׁ֖ךְ תִמָּשֵׁ֥ךְ תמשך תמשכני ’em·šə·ḵêm ’emšəḵêm bə·mā·šə·ḵōw bə·mō·šêḵ bəmāšəḵōw bemasheCho bəmōšêḵ bemoShech bim·šōḵ bimshoCh bimšōḵ emsheChem lim·šō·wḵ limShoch limšōwḵ mā·šaḵ mā·šə·ḵāh mā·šə·ḵê·nî mā·šə·ḵū māšaḵ māšəḵāh māšəḵênî māšəḵū maShach masheChah masheCheni masheChu mə·muš·šā·ḵāh mə·muš·šāḵ mə·šaḵ·tîḵ mə·šōḵ memushShach Memushshachah məmuššāḵ məmuššāḵāh məšaḵtîḵ meshachTich meShoch məšōḵ miš·ḵū mishChu mišḵū mō·šə·ḵê mō·šə·ḵîm mō·šêḵ mōšêḵ mōšəḵê mōšəḵîm moShech mosheChei mosheChim ṯim·mā·šêḵ tim·šə·ḵê·nî tim·šōḵ ṯimmāšêḵ timmaShech timšəḵênî timsheCheni timShoch timšōḵ ū·mā·šaḵ ū·mā·šaḵ·tā ū·mā·šaḵ·tî ūmāšaḵ ūmāšaḵtā ūmāšaḵtî umaShach umashachTa umashachTi vaiyimsheChu vaiyimshoCh vattimShoch wat·tim·šōḵ wattimšōḵ way·yim·šə·ḵū way·yim·šōḵ wayyimšəḵū wayyimšōḵ yim·mā·šê·ḵū yim·šō·wḵ yimmāšêḵū yimmaShechu yimShoch yimšōwḵ
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 37:28
HEB: מִדְיָנִ֜ים סֹֽחֲרִ֗ים וַֽיִּמְשְׁכוּ֙ וַיַּֽעֲל֤וּ אֶת־
NAS: passed by, so they pulled [him] up and lifted
KJV: merchantmen; and they drew and lifted up
INT: Midianite traders pulled and lifted Joseph

Exodus 12:21
HEB: וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֑ם מִֽשְׁכ֗וּ וּקְח֨וּ לָכֶ֥ם
NAS: and said to them, Go and take
KJV: and said unto them, Draw out and take
INT: and said to Go and take lambs

Exodus 19:13
HEB: לֹ֣א יִחְיֶ֑ה בִּמְשֹׁךְ֙ הַיֹּבֵ֔ל הֵ֖מָּה
NAS: When the ram's horn sounds a long blast, they shall come
KJV: when the trumpet soundeth long, they shall come up
INT: No live sounds horn they

Deuteronomy 21:3
HEB: אֲשֶׁ֥ר לֹא־ מָשְׁכָ֖ה בְּעֹֽל׃
NAS: and which has not pulled in a yoke;
KJV: which hath not been wrought with, [and] which hath not drawn in the yoke;
INT: and which has not pulled A yoke

Joshua 6:5
HEB: וְהָיָ֞ה בִּמְשֹׁ֣ךְ ׀ בְּקֶ֣רֶן הַיּוֹבֵ֗ל
NAS: It shall be that when they make a long blast with the ram's
KJV: And it shall come to pass, that when they make a long [blast] with the ram's
INT: become make horn the ram's

Judges 4:6
HEB: יִשְׂרָאֵ֗ל לֵ֤ךְ וּמָֽשַׁכְתָּ֙ בְּהַ֣ר תָּב֔וֹר
NAS: Go and march to Mount
KJV: [saying], Go and draw toward mount
INT: of Israel Go and march to Mount Tabor

Judges 4:7
HEB: וּמָשַׁכְתִּ֨י אֵלֶ֜יךָ אֶל־
NAS: I will draw out to you Sisera,
KJV: And I will draw unto thee to the river
INT: will draw about about

Judges 5:14
HEB: מְחֹ֣קְקִ֔ים וּמִ֨זְּבוּלֻ֔ן מֹשְׁכִ֖ים בְּשֵׁ֥בֶט סֹפֵֽר׃
NAS: And from Zebulun those who wield the staff
KJV: and out of Zebulun they that handle the pen
INT: commanders Zebulun wield the staff of the writer

Judges 20:37
HEB: אֶל־ הַגִּבְעָ֑ה וַיִּמְשֹׁךְ֙ הָאֹרֵ֔ב וַיַּ֥ךְ
NAS: the men in ambush also deployed and struck
KJV: and the liers in wait drew [themselves] along, and smote
INT: against Gibeah deployed ambush and struck

1 Kings 22:34
HEB: וְאִ֗ישׁ מָשַׁ֤ךְ בַּקֶּ֙שֶׁת֙ לְתֻמּ֔וֹ
NAS: Now a certain man drew his bow
KJV: And a [certain] man drew a bow
INT: man drew his bow random

2 Chronicles 18:33
HEB: וְאִ֗ישׁ מָשַׁ֤ךְ בַּקֶּ֙שֶׁת֙ לְתֻמּ֔וֹ
NAS: A certain man drew his bow at random
KJV: And a [certain] man drew a bow
INT: man drew his bow random

Nehemiah 9:30
HEB: וַתִּמְשֹׁ֤ךְ עֲלֵיהֶם֙ שָׁנִ֣ים
NAS: However, You bore with them for many
KJV: years didst thou forbear them, and testifiedst
INT: bore and years

Job 21:33
HEB: כָּל־ אָדָ֣ם יִמְשׁ֑וֹךְ וּ֝לְפָנָ֗יו אֵ֣ין
NAS: men will follow after
KJV: unto him, and every man shall draw after
INT: all men will follow ones before else

Job 24:22
HEB: וּמָשַׁ֣ךְ אַבִּירִ֣ים בְּכֹח֑וֹ
NAS: But He drags off the valiant
KJV: He draweth also the mighty
INT: drags the valiant his power

Job 41:1
HEB: תִּמְשֹׁ֣ךְ לִוְיָתָ֣ן בְּחַכָּ֑ה
NAS: Can you draw out Leviathan
KJV: Canst thou draw out leviathan
INT: draw Leviathan angle

Psalm 10:9
HEB: יַחְטֹ֥ף עָ֝נִ֗י בְּמָשְׁכ֥וֹ בְרִשְׁתּֽוֹ׃
NAS: the afflicted when he draws him into his net.
KJV: the poor, when he draweth him into his net.
INT: catches the afflicted draws his net

Psalm 28:3
HEB: אַל־ תִּמְשְׁכֵ֣נִי עִם־ רְשָׁעִים֮
NAS: Do not drag me away with the wicked
KJV: Draw me not away with the wicked,
INT: not drag with the wicked

Psalm 36:10
HEB: מְשֹׁ֣ךְ חַ֭סְדְּךָ לְיֹדְעֶ֑יךָ
NAS: O continue Your lovingkindness
KJV: O continue thy lovingkindness
INT: continue your lovingkindness know

Psalm 85:5
HEB: תֶּֽאֱנַף־ בָּ֑נוּ תִּמְשֹׁ֥ךְ אַ֝פְּךָ֗ לְדֹ֣ר
NAS: with us forever? Will You prolong Your anger
KJV: with us for ever? wilt thou draw out thine anger
INT: alway will You be angry continue your anger to all

Psalm 109:12
HEB: ל֭וֹ מֹשֵׁ֣ךְ חָ֑סֶד וְֽאַל־
NAS: Let there be none to extend lovingkindness
KJV: Let there be none to extend mercy
INT: to extend lovingkindness Let there be none

Proverbs 13:12
HEB: תּוֹחֶ֣לֶת מְ֭מֻשָּׁכָה מַחֲלָה־ לֵ֑ב
NAS: Hope deferred makes the heart
KJV: Hope deferred maketh the heart sick:
INT: Hope deferred makes the heart

Ecclesiastes 2:3
HEB: תַּ֣רְתִּי בְלִבִּ֔י לִמְשׁ֥וֹךְ בַּיַּ֖יִן אֶת־
NAS: with my mind [how] to stimulate my body
KJV: in mine heart to give myself
INT: explored my mind stimulate wine my body

Songs 1:4
HEB: מָשְׁכֵ֖נִי אַחֲרֶ֣יךָ נָּר֑וּצָה
NAS: Draw me after you [and] let us run
KJV: Draw me, we will run after
INT: Draw after run

Isaiah 5:18
HEB: ה֛וֹי מֹשְׁכֵ֥י הֶֽעָוֹ֖ן בְּחַבְלֵ֣י
NAS: Woe to those who drag iniquity
KJV: Woe unto them that draw iniquity
INT: Woe drag iniquity the cords

Isaiah 13:22
HEB: וְיָמֶ֖יהָ לֹ֥א יִמָּשֵֽׁכוּ׃
NAS: And her days will not be prolonged.
KJV: and her days shall not be prolonged.
INT: days not will not be prolonged

36 Occurrences

Strong's Hebrew 4900
36 Occurrences


bə·mā·šə·ḵōw — 1 Occ.
bə·mō·šêḵ — 1 Occ.
bim·šōḵ — 2 Occ.
’em·šə·ḵêm — 1 Occ.
lim·šō·wḵ — 1 Occ.
mā·šaḵ — 3 Occ.
mā·šə·ḵāh — 1 Occ.
mā·šə·ḵê·nî — 1 Occ.
mā·šə·ḵū — 1 Occ.
mə·muš·šāḵ — 2 Occ.
mə·muš·šā·ḵāh — 1 Occ.
mə·šaḵ·tîḵ — 1 Occ.
mə·šōḵ — 1 Occ.
miš·ḵū — 1 Occ.
mō·šêḵ — 1 Occ.
mō·šə·ḵê — 2 Occ.
mō·šə·ḵîm — 1 Occ.
ṯim·mā·šêḵ — 2 Occ.
tim·šə·ḵê·nî — 1 Occ.
tim·šōḵ — 2 Occ.
ū·mā·šaḵ — 1 Occ.
ū·mā·šaḵ·tā — 1 Occ.
ū·mā·šaḵ·tî — 1 Occ.
way·yim·šə·ḵū — 2 Occ.
way·yim·šōḵ — 1 Occ.
wat·tim·šōḵ — 1 Occ.
yim·mā·šê·ḵū — 1 Occ.
yim·šō·wḵ — 1 Occ.
4899
Top of Page
Top of Page