Ca-thöông 3
Vietnamese
1Ta là người đã thấy khốn khổ bởi gậy thạnh nộ của Ngài.

2Ngài đã dắt ta và khiến ta bước đi trong tối tăm, chẳng bước đi trong sáng láng.

3Chắc Ngài trở tay cả ngày nghịch cùng ta nhiều lần.

4Ngài đã làm hao mòn thịt và da, đã bẻ gãy xương ta,

5Ðã xây đắp nghịch cùng ta, vây ta bằng mật đắng và sự nhọc nhằn,

6Khiến ta ở trong nơi tối tăm, như người đã chết từ lâu đời.

7Ngài đã bao bọc ta bằng tường, mà không cho ra; lại làm cho nặng xiềng ta.

8Khi ta kỳ lạ và xin cứu, Ngài bịt tai chẳng nghe lời cầu nguyện;

9Lấy những đá đẽo lấp lối ta; Ngài đã làm cho đường nẻo ta quanh quẹo.

10Ngài đối với ta như gấu rình rập, như sư tử nơi kín đáo;

11Khiến ta lạc đường và vồ xé ta, cho ta phải sầu não.

12Ngài đã giương cung và chọn ta làm tròng cho tên Ngài.

13Ngài đã khiến tên trong bao Ngài vào trái cật ta:

14Ta làm trò cười cho cả dân ta, họ lấy ta làm bài hát cả ngày.

15Ngài đã cho ta đầy dẫy sự đắng cay, cho ta no nê bằng ngải cứu.

16Ngài đã lấy sỏi bẻ răng ta; vùi ta vào trong tro.

17Ngài khiến hồn ta xa sự bình an, ta đã quên phước lành.

18Ta rằng: Hết sức mạnh ta, dứt lòng trông đợi Ðức Giê-hô-va.

19Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta, là ngải cứu và mật đắng.

20Hồn ta còn nhớ đến, và hao mòn trong ta.

21Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong:

22Ấy là nhờ sự nhơn từ Ðức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt.

23Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.

24Hồn ta nói: Ðức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài.

25Ðức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.

26Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Ðức Giê-hô-va.

27Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ.

28Phải, nó phải ngồi một mình và làm thinh, vì Ngài đã gán ách trên mình.

29Nó khá để miệng trong bụi đất! hoặc giả sẽ có sự trông mong.

30Nó khá đưa má ra cho kẻ vả, khá chịu đầy nhuốc nha.

31Vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời.

32Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhơn từ Ngài;

33Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu.

34Khi người ta giày đạp mọi kẻ tù trong đất,

35Khi uốn cong lý đoán của người trước mặt Ðấng Rất Cao,

36Khi điên đảo ai trong sự xét đoán, thì Chúa chẳng ưng chịu.

37Nếu chẳng phải Chúa truyền lịnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành?

38Há chẳng phải từ miệng Ðấng Rất Cao ra tai họa và phước lành?

39Cớ sao người đang sống phàn nàn vì chịu hình phạt về tội lỗi mình?

40Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Ðức Giê-hô-va.

41Chúng ta hãy giơ lòng và tay lên đến Ðức Chúa Trời trên trời.

42Chúng tôi đã phạm phép, đã bạn nghịch; Ngài đã chẳng dung thứ!

43Ngài lấy giận che mình và đuổi theo chúng tôi, giết lát chúng tôi, chẳng thương xót.

44Ngài ẩn mình trong mây, đến nỗi chẳng lời cầu nguyện nào thấu qua được.

45Ngài làm chúng tôi ra của bỏ, ra đồ rác rến trong dân sự.

46Mọi kẻ nghịch thù hả miệng rộng nghịch cùng chúng tôi.

47Chúng tôi đã mắc sự sợ hãi, hầm hố, hủy diệt, và hư hại.

48Mắt tôi chảy dòng nước, vì gái dân tôi mắc diệt vong.

49Mắt tôi tuôn nước mắt, không thôi cũng không ngớt,

50Cho đến chừng nào Ðức Giê-hô-va đoái xem, từ trên trời ngó xuống.

51Mắt tôi làm khổ linh hồn tôi, vì mọi con gái của thành tôi.

52Những kẻ vô cớ thù nghịch tôi đã đuổi tôi như đuổi chim.

53Họ muốn giết tôi nơi ngục tối, và ném đá trên tôi.

54Nước lên ngập đầu tôi, tôi nói: Ta phải chết mất!

55Hỡi Ðức Giê-hô-va, tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu cầu danh Ngài.

56Ngài chúng con đã nghe tiếng tôi, xin đừng bịt tai khỏi hơi thở và lời kêu van tôi.

57Ngày tôi cầu Ngài, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi: Chớ sợ hãi chi!

58Hỡi Chúa, Ngài đã đối nại việc hồn tôi, là Ðấng chuộc mạng tôi.

59Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài đã thấy người ta hiếp đáp tôi: xin đoán xét việc tôi!

60Chúng nó báo thù, lập mưu hại tôi, thì Ngài đã thấy hết.

61Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài đã nghe chúng nó sỉ nhục, bày mọi mưu chước nghịch cùng tôi.

62Những môi miếng của kẻ dấy nghịch cùng tôi và mưu kế lập ra hại tôi cả ngày.

63Xin Ngài xem sự ngồi xuống và đứng dậy của chúng nó; tôi là bài hát của chúng nó.

64Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tay chúng nó làm.

65Ngài sẽ ban lòng cứng cỏi cho chúng nó, sự rủa sả giáng trên chúng nó.

66Ngài sẽ lấy cơn giận và đuổi theo, hủy hoại chúng nó khỏi dưới trời của Ðức Giê-hô-va.The 1934 Vietnamese Bible -- Published without a copyright statement. -- The Bible Text is PUBLIC DOMAIN -- Text supplied by Mr. Phien Nguyen of Hollywood, Florida -- 1.4 - Modifications by Nguyen Ly

Bible Hub

Lamentations 2
Top of Page
Top of Page