Ephesians 5
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1Be imitators of God, therefore, as beloved children, 1Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά
2and walk in love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant sacrificial offering to God. 2καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς* καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας
3But among you, as is proper among the saints, there must not be even a hint of sexual immorality, [or] of any kind of impurity, or of greed. 3Πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν καθὼς πρέπει ἁγίοις
4[Nor should there be] obscenity, foolish talk, or crude joking, which are out of character, but rather thanksgiving. 4καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία εὐτραπελία οὐκ ἀνῆκεν ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία
5For of this you can be sure: [No] immoral, impure, or greedy person (that is, an idolater), has [any] inheritance in the kingdom of Christ and of God. 5τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος ἀκάθαρτος πλεονέκτης ἐστιν εἰδωλολάτρης οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ
6{Let} no one deceive you with empty words, for because of such things God’s wrath comes on the sons of disobedience. 6Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας
7Therefore {do} not be partakers with them. 7μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν
8For you were once darkness, but now [you are] light in [the] Lord. Walk as children of light, 8Ἦτε γάρ ποτε σκότος νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε
9for the fruit of the light [consists] in all goodness, righteousness, and truth. 9 γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ
10Test and prove what pleases the Lord. 10δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ
11Have no fellowship with the fruitless deeds of darkness, but rather expose [them]. 11Καὶ μὴ συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε
12For it is shameful even to mention what [the disobedient] do in secret. 12τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν
13But everything exposed by the light becomes visible, for everything that is illuminated becomes a light [itself]. 13τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστιν
14So it is said: “Wake up, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will shine on you.” 14διὸ λέγει Ἔγειρε καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστός
15Pay careful attention, then, to how you walk, not as unwise but as wise, 15Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ’ ὡς σοφοί
16redeeming the time, because the days are evil. 16ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν
17Therefore {do} not be foolish, but understand what the Lord’s will [is]. 17διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου
18{Do} not get drunk on wine, which leads to reckless indiscretion. Instead, be filled with [the] Spirit. 18καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἐν ἐστιν ἀσωτία ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι
19Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your hearts to the Lord, 19λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ
20always giving thanks to God [the] Father for everything in [the] name of our Lord Jesus Christ. 20εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ Πατρί
21Submit to one another out of reverence for Christ. 21Ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ
22Wives, [submit] to your husbands as to the Lord. 22Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ Κυρίῳ
23For [the] husband is head of the wife, just as Christ [is the] head of the church, [His] body, [of which] He [is the] Savior. 23ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος
24Now as the church submits to Christ, so also wives [should submit] to their husbands in everything. 24ἀλλὰ ὡς ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί
25Husbands, love [your] wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her 25Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς
26to sanctify her, cleansing [her] by the washing with water through [the] word, 26ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι
27[and] to present her to Himself as a glorious church, without stain or wrinkle or any such [blemish], but holy and blameless. 27ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν σπίλον ῥυτίδα τι τῶν τοιούτων ἀλλ’ ἵνα ἁγία καὶ ἄμωμος
28In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. 28Οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ
29Indeed, no one ever hated his [own] body, but he nourishes and cherishes it, just as Christ [does] the church. 29οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν καθὼς καὶ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν
30For we are members of His body. 30ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ ⧼ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ⧽
31“For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh.” 31Ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
32This mystery is profound, but I am speaking about Christ and the church. 32τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν
33Nevertheless, each one of you also must love his wife as [he loves] himself, and the wife must respect [her] husband. 33πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ’ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Ephesians 4
Top of Page
Top of Page