οὐρανῷ
Englishman's Concordance
οὐρανῷ (ouranō) — 38 Occurrences

Matthew 5:34 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ὅτι θρόνος
NAS: either by heaven, for it is the throne
KJV: neither by heaven; for it is
INT: by the heaven because [the] throne

Matthew 6:10 N-DMS
GRK: ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
NAS: be done, On earth as it is in heaven.
KJV: as [it is] in heaven.
INT: as in heaven [so] also upon

Matthew 6:20 N-DMS
GRK: θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ ὅπου οὔτε
NAS: treasures in heaven, where
KJV: treasures in heaven, where neither
INT: treasures in heaven where neither

Matthew 18:18 N-DMS
GRK: δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα
NAS: shall have been bound in heaven; and whatever
KJV: bound in heaven: and whatsoever
INT: bound in heaven and how many

Matthew 18:18 N-DMS
GRK: λελυμένα ἐν οὐρανῷ
NAS: shall have been loosed in heaven.
KJV: loosed in heaven.
INT: loosed in heaven

Matthew 22:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν
NAS: but are like angels in heaven.
KJV: of God in heaven.
INT: in heaven they are

Matthew 23:22 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν
NAS: swears by heaven, swears
KJV: by heaven, sweareth
INT: by heaven swears by

Matthew 24:30 N-DMS
GRK: ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ καὶ τότε
NAS: will appear in the sky, and then
KJV: of man in heaven: and then
INT: of man in heaven and then

Matthew 28:18 N-DMS
GRK: ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
NAS: has been given to Me in heaven and on earth.
KJV: unto me in heaven and in
INT: authority in heaven and on

Mark 10:21 N-DMS
GRK: θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ καὶ δεῦρο
NAS: treasure in heaven; and come,
KJV: treasure in heaven: and come,
INT: treasure in heaven and come

Mark 13:32 N-DMS
GRK: ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ
NAS: the angels in heaven, nor
KJV: which are in heaven, neither the Son,
INT: angels in heaven nor the

Luke 6:23 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ τὰ
NAS: is great in heaven. For in the same
KJV: [is] great in heaven: for in
INT: in heaven according to these things

Luke 11:2 Noun-DMS
GRK: ὡς ἐν οὐρανῳ καὶ ἐπὶ
KJV: as in heaven, so in
INT: as in heaven [so] also upon

Luke 15:7 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ
NAS: there will be [more] joy in heaven over
KJV: shall be in heaven over one
INT: in heaven will be over

Luke 19:38 N-DMS
GRK: Κυρίου ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ
NAS: Peace in heaven and glory
KJV: peace in heaven, and glory
INT: of [the] Lord In heaven peace and

John 3:13 Noun-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ
KJV: is in heaven.
INT: in heaven

Acts 2:19 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ
NAS: WONDERS IN THE SKY ABOVE
KJV: wonders in heaven above, and
INT: in heaven above and

1 Corinthians 8:5 N-DMS
GRK: εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ
NAS: gods whether in heaven or on earth,
KJV: whether in heaven or in
INT: whether in heaven or on

Colossians 4:1 N-DMS
GRK: κύριον ἐν οὐρανῷ
NAS: have a Master in heaven.
KJV: a Master in heaven.
INT: a Master in heaven

1 John 5:7 Noun-DMS
GRK: εν τῷ οὐρανῷ ὁ πατήρ
KJV: in heaven, the Father,
INT: in heaven the Father

Revelation 4:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἡ
NAS: [standing] open in heaven, and the first
KJV: [was] opened in heaven: and the first
INT: in heaven and the

Revelation 4:2 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
NAS: was standing in heaven, and One sitting
KJV: was set in heaven, and [one] sat
INT: in heaven and upon

Revelation 5:3 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ
NAS: And no one in heaven or on the earth
KJV: no man in heaven, nor in
INT: in heaven nor upon

Revelation 5:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
NAS: which is in heaven and on the earth
KJV: is in heaven, and on
INT: in heaven and in

Revelation 8:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον
NAS: there was silence in heaven for about
KJV: in heaven about the space of
INT: in heaven about half an hour

Revelation 11:15 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες Ἐγένετο
NAS: voices in heaven, saying,
KJV: voices in heaven, saying, The kingdoms
INT: in heaven saying Became

Revelation 11:19 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ὤφθη
NAS: of God which is in heaven was opened;
KJV: in heaven, and
INT: in heaven and was seen

Revelation 12:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ γυνὴ περιβεβλημένη
NAS: appeared in heaven: a woman
KJV: wonder in heaven; a woman clothed
INT: in heaven a woman clothed with

Revelation 12:3 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἰδοὺ
NAS: appeared in heaven: and behold,
KJV: wonder in heaven; and behold
INT: in heaven and behold

Revelation 12:7 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ Μιχαὴλ
NAS: And there was war in heaven, Michael
KJV: war in heaven: Michael and
INT: in heaven Michael

Revelation 12:8 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ
NAS: a place found for them in heaven.
KJV: any more in heaven.
INT: in heaven

Revelation 12:10 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν Ἄρτι
NAS: a loud voice in heaven, saying, Now
KJV: saying in heaven, Now is come
INT: in heaven saying now

Revelation 13:6 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας
NAS: [that is], those who dwell in heaven.
KJV: them that dwell in heaven.
INT: in heaven dwell

Revelation 14:17 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ἔχων καὶ
NAS: which is in heaven, and he also
KJV: which is in heaven, he also
INT: in heaven having also

Revelation 15:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ
NAS: sign in heaven, great
KJV: sign in heaven, great and
INT: in heaven great and

Revelation 15:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ
NAS: of testimony in heaven was opened,
KJV: of the testimony in heaven was opened:
INT: in heaven

Revelation 19:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων Ἁλληλουιά
NAS: multitude in heaven, saying,
KJV: people in heaven, saying, Alleluia;
INT: in heaven saying Hallelujah

Revelation 19:14 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ
NAS: And the armies which are in heaven, clothed
KJV: [which were] in heaven followed him
INT: in heaven were following him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page