οὔπω
Englishman's Concordance
οὔπω (oupō) — 26 Occurrences

Matthew 16:9 Adv
GRK: οὔπω νοεῖτε οὐδὲ
NAS: Do you not yet understand or
KJV: Do ye not yet understand, neither
INT: not yet Do you yet understand nor

Matthew 24:6 Adv
GRK: γενέσθαι ἀλλ' οὔπω ἐστὶν τὸ
NAS: take place, but [that] is not yet the end.
KJV: the end is not yet.
INT: to take place but not yet is the

Mark 4:40 Adv
GRK: δειλοί ἐστε οὔπω ἔχετε πίστιν
NAS: are you afraid? Do you still have
INT: fearful are you still no Have you faith

Mark 8:17 Adv
GRK: οὐκ ἔχετε οὔπω νοεῖτε οὐδὲ
NAS: no bread? Do you not yet see or
KJV: perceive ye not yet, neither
INT: not you have not yet Do you perceive nor

Mark 8:21 Adv
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Οὔπω συνίετε
NAS: And He was saying to them, Do you not yet understand?
INT: he said to them not yet do you understand

Mark 11:2 Adv
GRK: ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν
NAS: no one yet has ever sat; untie
INT: which no one not yet of men has sat

Mark 13:7 Adv
GRK: γενέσθαι ἀλλ' οὔπω τὸ τέλος
NAS: take place; but [that is] not yet the end.
KJV: but the end [shall] not [be] yet.
INT: come to pass but not yet [is] the end

Luke 23:53 Adv
GRK: ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος
NAS: no one had ever lain.
INT: was no one not yet laid

John 2:4 Adv
GRK: σοί γύναι οὔπω ἥκει ἡ
NAS: has not yet come.
KJV: hour is not yet come.
INT: to you woman not yet is come the

John 3:24 Adv
GRK: οὔπω γὰρ ἦν
NAS: for John had not yet been thrown
KJV: John was not yet cast into
INT: not yet indeed was

John 6:17 Adv
GRK: ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς
NAS: and Jesus had not yet come
INT: it had become and not had come to

John 7:6 Adv
GRK: ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν ὁ
NAS: to them, My time is not yet here,
KJV: time is not yet come: but
INT: my not yet is come

John 7:8 Adv
GRK: ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται
NAS: My time has not yet fully come.
KJV: not up yet unto this
INT: my time not yet has been fulfilled

John 7:30 Adv
GRK: χεῖρα ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ
NAS: His hour had not yet come.
KJV: hour was not yet come.
INT: hand because not yet had come the

John 7:39 Adv
GRK: εἰς αὐτόν οὔπω γὰρ ἦν
NAS: for the Spirit was not yet [given], because
KJV: was not yet [given]; because
INT: on him not yet indeed was

John 8:20 Adv
GRK: αὐτόν ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ
NAS: His hour had not yet come.
KJV: hour was not yet come.
INT: him for not yet had come the

John 8:57 Adv
GRK: Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ
NAS: said to Him, You are not yet fifty
KJV: him, Thou art not yet fifty years old,
INT: Fifty years [old] not yet are you and

John 11:30 Adv
GRK: οὔπω δὲ ἐληλύθει
NAS: Jesus had not yet come
KJV: Jesus was not yet come into
INT: not yet moreover had come

John 20:17 Adv
GRK: μου ἅπτου οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα
NAS: clinging to Me, for I have not yet ascended
KJV: for I am not yet ascended to
INT: me touch not yet indeed have I ascended

1 Corinthians 3:2 Adv
GRK: οὐ βρῶμα οὔπω γὰρ ἐδύνασθε
NAS: not solid food; for you were not yet able
KJV: ye were not able
INT: not food not yet indeed were you able

1 Corinthians 8:2 Adv
GRK: ἐγνωκέναι τι οὔπω ἔγνω καθὼς
NAS: anything, he has not yet known
INT: to have known anything not yet he has yet known as

Hebrews 2:8 Adv
GRK: νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ
NAS: to him. But now we do not yet see
KJV: we see not yet all things
INT: now however not yet do we see to him

Hebrews 12:4 Adv
GRK: Οὔπω μέχρις αἵματος
NAS: You have not yet resisted to the point
KJV: Ye have not yet resisted unto
INT: Not yet unto blood

1 John 3:2 Adv
GRK: ἐσμέν καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί
NAS: and it has not appeared as yet what
KJV: and it doth not yet appear what
INT: are we and not yet was it revealed what

Revelation 17:10 Adv
GRK: ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν καὶ
NAS: is, the other has not yet come;
KJV: [and] the other is not yet come; and
INT: the other not yet is come and

Revelation 17:12 Adv
GRK: οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον ἀλλὰ
NAS: who have not yet received
KJV: no kingdom as yet; but receive
INT: which a kingdom not yet received but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page